XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX922 v2.2.2 - Dashboard v2.3.8  /  Service uptime: 2 days 02:27:01
erniepratt@hotmail.co.uk