Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
1900 MHz 23 %
22.5%
28 days, 16 hrs, 51 mins, 21 s 24 days, 7 hrs, 48 mins, 16 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
7%
399.95 GB 27.47 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.26 MB 106.91 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2021-02-28 13:24:24MB6ER
2021-02-28 13:24:24MB6ER
2021-02-28 13:24:24MB6ER
2021-02-28 13:24:24MB6ER
2021-02-28 13:24:24G4XTZ
2021-02-28 13:24:24MMØFZV
2021-02-28 13:24:24G6JUP
2021-02-28 13:24:24MB6ER
2021-02-28 13:24:24GØATV
2021-02-28 13:24:24GWØFJQ
2021-02-28 13:24:24G7TCW
2021-02-28 13:24:24GMØCQV
2021-02-28 13:24:24GI4XSF
2021-02-28 13:24:24MØAAM
2021-02-28 13:24:24GØWPB
2021-02-28 13:24:242MØJVR
2021-02-28 13:24:24CQ-UK-2
2021-02-28 13:24:24M7DUB-FT3D
2021-02-28 13:24:24GB7PT
2021-02-28 13:24:24KJ7MHK
2021-02-28 13:24:24MØXDC
2021-02-28 13:24:24MM7JFB
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-02-28 13:24:15MØHYL/ALANALL MØHYL 1
2021-02-28 13:21:58NY4W ALL MB6ER 2
2021-02-28 13:16:00GØDUQ-ROBALL GØDUQ 2
2021-02-28 12:53:10M3BDQALL M3BDQ 2
2021-02-28 12:50:23MB6ER ALL MB6ER 1
2021-02-28 12:48:42G4OXY ALL MB6ER 2
2021-02-28 12:45:28MØVXDALL MØVXD 1
2021-02-28 12:44:31MØSGS ALL MB6ER 0
2021-02-28 12:36:542EØWPLALL 2EØWPL 2
2021-02-28 12:25:46KJ7MHKALL KJ7MHK 0
2021-02-28 12:07:18G1HLP ALL MB6ER 0
2021-02-28 11:56:29G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-02-28 11:45:15G6PRLALL GB7PT 0
2021-02-28 11:18:45MIØHYBALL MIØHYB 1
2021-02-28 10:46:25GØHLLALL GB3CF 6
2021-02-28 10:35:21MWØKJN ALL MB6ER 0
2021-02-28 10:22:39GMØMMNALL GMØMMN 1
2021-02-28 10:17:36G4NHO ALL MB6ER 12
2021-02-28 09:55:08PDØWAGALL PDØWAG 9
2021-02-28 09:43:36EI4IMBALL EI4IMB 1
2021-02-28 09:43:32CQ-UK-LINKALL MB6ER 0
2021-02-28 09:14:20G4KXQ ALL MB6ER 3
2021-02-28 08:27:35G7RUX ALL MB6ER 0
2021-02-28 07:58:32MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-02-28 06:06:59N7APW ALL MB6ER 0
2021-02-28 03:53:35W6WNG ALL MB6ER 0
2021-02-28 02:27:07GW6YMSALL GW6YMS 0
2021-02-28 00:30:33KF4WDD ALL MB6ER 0
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-02-28 13:24:15MØHYL/ALANALL MØHYL 1
2021-02-28 13:24:03MØHYL/ALANALL MØHYL 0
2021-02-28 13:21:58NY4W ALL MB6ER 2
2021-02-28 13:16:00GØDUQ-ROBALL GØDUQ 2
2021-02-28 12:53:10M3BDQALL M3BDQ 2
2021-02-28 12:52:23M3BDQALL M3BDQ 1
2021-02-28 12:51:50M3BDQALL M3BDQ 1
2021-02-28 12:51:35M3BDQALL M3BDQ 1
2021-02-28 12:51:03M3BDQALL M3BDQ 0
2021-02-28 12:50:23MB6ER ALL MB6ER 1
2021-02-28 12:48:42G4OXY ALL MB6ER 2
2021-02-28 12:45:28MØVXDALL MØVXD 1
2021-02-28 12:45:13MØVXDALL MØVXD 4
2021-02-28 12:45:07MØVXDALL MØVXD 0
2021-02-28 12:44:31MØSGS ALL MB6ER 0
2021-02-28 12:36:542EØWPLALL 2EØWPL 2
2021-02-28 12:36:342EØWPLALL 2EØWPL 0
2021-02-28 12:35:372EØWPLALL 2EØWPL 15
2021-02-28 12:35:222EØWPLALL 2EØWPL 0
2021-02-28 12:29:57MØSGS ALL MB6ER 0
2021-02-28 12:27:26MØSGS ALL MB6ER 0
2021-02-28 12:25:46KJ7MHKALL KJ7MHK 0
2021-02-28 12:23:56MØSGS ALL MB6ER 0
2021-02-28 12:22:31MØSGS ALL MB6ER 0
2021-02-28 12:16:11MB6ER ALL MB6ER 3
2021-02-28 12:16:01MB6ER ALL MB6ER 2
2021-02-28 12:15:54MB6ER ALL MB6ER 1
2021-02-28 12:15:50MB6ER ALL MB6ER 1
2021-02-28 12:07:18G1HLP ALL MB6ER 0
2021-02-28 12:07:01G1HLP ALL MB6ER 17
2021-02-28 11:56:29G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-02-28 11:55:57MØSGS ALL MB6ER 30
2021-02-28 11:54:57G4VYC-VICALL G4VYC 57
2021-02-28 11:52:57MØSGS ALL MB6ER 58
2021-02-28 11:51:55G4VYC-VICALL G4VYC 52
2021-02-28 11:51:04MØSGS ALL MB6ER 49
2021-02-28 11:50:02G4VYC-VICALL G4VYC 57
2021-02-28 11:48:19MØSGS ALL MB6ER 41
2021-02-28 11:47:38G4VYC-VICALL G4VYC 35
2021-02-28 11:46:43MØSGS ALL MB6ER 54
2021-02-28 11:46:35G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 11:46:00G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-02-28 11:45:58G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 11:45:49G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 11:45:46G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 11:45:31G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 11:45:23G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 11:45:15G6PRLALL GB7PT 0
2021-02-28 11:43:38G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-02-28 11:43:36G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-02-28 11:18:45MIØHYBALL MIØHYB 1
2021-02-28 11:18:21MIØHYBALL MIØHYB 0
2021-02-28 11:17:57MIØHYBALL MIØHYB 0
2021-02-28 10:49:01G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-02-28 10:48:58G4VYC-VICALL G4VYC 0
2021-02-28 10:48:48G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 10:48:28G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-02-28 10:48:09G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-02-28 10:48:06G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 10:48:04G4VYC-VICALL G4VYC 0
2021-02-28 10:46:25GØHLLALL GB3CF 6
2021-02-28 10:46:00GØHLLALL GB3CF 2
2021-02-28 10:35:21MWØKJN ALL MB6ER 0
2021-02-28 10:35:07G4VYC-VICALL G4VYC 0
2021-02-28 10:30:56MB6ER ALL MB6ER 1
2021-02-28 10:22:39GMØMMNALL GMØMMN 1
2021-02-28 10:22:24GMØMMNALL GMØMMN 0
2021-02-28 10:21:44GMØMMNALL GMØMMN 1
2021-02-28 10:17:50G4VYC-VICALL G4VYC 5
2021-02-28 10:17:36G4NHO ALL MB6ER 12
2021-02-28 10:17:04G4VYC-VICALL G4VYC 30
2021-02-28 10:16:00G4NHO ALL MB6ER 3
2021-02-28 10:15:48G4VYC-VICALL G4VYC 10
2021-02-28 10:15:16G4NHO ALL MB6ER 30
2021-02-28 10:15:00G4VYC-VICALL G4VYC 14
2021-02-28 10:13:26G4NHO ALL MB6ER 17
2021-02-28 10:12:56G4VYC-VICALL G4VYC 28
2021-02-28 10:11:00G4NHO ALL MB6ER 54
2021-02-28 10:08:26G4VYC-VICALL G4VYC 3
2021-02-28 10:07:15G4NHO ALL MB6ER 6
2021-02-28 10:07:04G4VYC-VICALL G4VYC 9
2021-02-28 10:06:35G4NHO ALL MB6ER 28
2021-02-28 10:06:02G4VYC-VICALL G4VYC 31
2021-02-28 10:05:11G4NHO ALL MB6ER 49
2021-02-28 10:05:09G4NHO ALL MB6ER 1
2021-02-28 10:04:51G4VYC-VICALL G4VYC 17
2021-02-28 10:04:18G4NHO ALL MB6ER 31
2021-02-28 10:04:11G4VYC-VICALL G4VYC 5
2021-02-28 10:04:08G4NHO ALL MB6ER 2
2021-02-28 10:03:54G4NHO ALL MB6ER 14
2021-02-28 10:03:44G4VYC-VICALL G4VYC 8
2021-02-28 10:02:55G4NHO ALL MB6ER 47
2021-02-28 10:02:35G4VYC-VICALL G4VYC 18
2021-02-28 10:02:21G4NHO ALL MB6ER 12
2021-02-28 10:01:38G4VYC-VICALL G4VYC 41
2021-02-28 10:01:28G4NHO ALL MB6ER 8
2021-02-28 10:01:22G4VYC-VICALL G4VYC 4
2021-02-28 10:01:19G4NHO ALL MB6ER 0
2021-02-28 10:01:15G4NHO ALL MB6ER 3
2021-02-28 10:01:07G4VYC-VICALL G4VYC 0
2021-02-28 10:00:01G4NHO ALL MB6ER 5
2021-02-28 09:59:23G4NHO ALL MB6ER 4
2021-02-28 09:58:42G4NHO ALL MB6ER 5
2021-02-28 09:58:35G4NHO ALL MB6ER 7
2021-02-28 09:58:27G4NHO ALL MB6ER 7
2021-02-28 09:58:26G4NHO ALL MB6ER 1
2021-02-28 09:58:24G4NHO ALL MB6ER 0
2021-02-28 09:58:23G4NHO ALL MB6ER 1
2021-02-28 09:58:06G4NHO ALL MB6ER 17
2021-02-28 09:58:05G4NHO ALL MB6ER 0
2021-02-28 09:58:02G4NHO ALL MB6ER 3
2021-02-28 09:57:57G4NHO ALL MB6ER 5
2021-02-28 09:57:35G4NHO ALL MB6ER 21
2021-02-28 09:57:33G4NHO ALL MB6ER 2
2021-02-28 09:57:22G4NHO ALL MB6ER 10
2021-02-28 09:57:13G4NHO ALL MB6ER 9
2021-02-28 09:55:51G4VYC-VICALL G4VYC 19
2021-02-28 09:55:39G4NHO ALL MB6ER 10
2021-02-28 09:55:34G4VYC-VICALL G4VYC 3
2021-02-28 09:55:20G4NHO ALL MB6ER 6
2021-02-28 09:55:08PDØWAGALL PDØWAG 9
2021-02-28 09:54:27G4NHO ALL MB6ER 1
2021-02-28 09:53:42G4NHO ALL MB6ER 45
2021-02-28 09:53:26G4VYC-VICALL G4VYC 14
2021-02-28 09:53:15G4NHO ALL MB6ER 5
2021-02-28 09:52:56G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 09:52:47G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 09:52:27G4VYC-VICALL G4VYC 0
2021-02-28 09:52:05G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-02-28 09:51:50G4VYC-VICALL G4VYC 0
2021-02-28 09:48:51G4NHO ALL MB6ER 8
2021-02-28 09:48:42G4NHO ALL MB6ER 1
2021-02-28 09:43:36EI4IMBALL EI4IMB 1
2021-02-28 09:43:32CQ-UK-LINKALL MB6ER 0
2021-02-28 09:43:31CQ-UK-LINKALL MB6ER 0
2021-02-28 09:43:28EI4IMBALL EI4IMB 0
2021-02-28 09:43:16EI4IMBALL EI4IMB 0
2021-02-28 09:14:20G4KXQ ALL MB6ER 3
2021-02-28 08:52:37MB6ER ALL MB6ER 3
2021-02-28 08:52:02MB6ER ALL MB6ER 18
2021-02-28 08:27:35G7RUX ALL MB6ER 0
2021-02-28 07:58:32MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-02-28 07:32:31MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-02-28 07:11:01MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-02-28 06:06:59N7APW ALL MB6ER 0
2021-02-28 06:06:57N7APW ALL MB6ER 2
2021-02-28 03:53:35W6WNG ALL MB6ER 0
2021-02-28 02:27:07GW6YMSALL GW6YMS 0
2021-02-28 01:21:192EØWPLALL 2EØWPL 2
2021-02-28 01:20:562EØWPLALL 2EØWPL 0
2021-02-28 01:19:282EØWPLALL 2EØWPL 0
2021-02-28 01:18:462EØWPLALL 2EØWPL 0
2021-02-28 00:35:07MB6ER ALL MB6ER 2
2021-02-28 00:34:51MB6ER ALL MB6ER 5
2021-02-28 00:34:49MB6ER ALL MB6ER 0
2021-02-28 00:30:38MB6ER ALL MB6ER 15
2021-02-28 00:30:33KF4WDD ALL MB6ER 0
2021-02-28 00:30:19KF4WDD ALL MB6ER 14
2021-02-28 00:30:07MB6ER ALL MB6ER 2
2021-02-28 00:30:02MB6ER ALL MB6ER 5
2021-02-28 00:29:08KF4WDD ALL MB6ER 0
2021-02-28 00:28:58KF4WDD ALL MB6ER 10
2021-02-28 00:05:53MW3ASG ALL MB6ER 1
2021-02-28 00:05:47MW3ASG ALL MB6ER 0
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2021-02-28, 13:26:02 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room