Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 23 %
13.1%
19 days, 6 hrs, 49 mins, 7 s 17 days, 15 mins, 24 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
7%
401.54 GB 25.88 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
27%
164.52 MB 58.65 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2020-06-04 20:57:29M1DMX
2020-06-04 20:57:29M3EHJ
2020-06-04 20:57:29K4WPO
2020-06-04 20:57:29G6MJQ
2020-06-04 20:57:29VK7VDC
2020-06-04 20:57:292EØPKK
2020-06-04 20:57:29MB6ER
2020-06-04 20:57:29MØXVK
2020-06-04 20:57:29M1DMX
2020-06-04 20:57:29MM7NOZ
2020-06-04 20:57:295P1B
2020-06-04 20:57:292EØEZR
2020-06-04 20:57:29G8MFI
2020-06-04 20:57:29CQ-UK
2020-06-04 20:57:29G1PPH
2020-06-04 20:57:29G6ZNW
2020-06-04 20:57:29SV1DAR
2020-06-04 20:57:29PA2HP
2020-06-04 20:57:29G2DD
2020-06-04 20:57:29G7TCW
2020-06-04 20:57:29M6SEU
2020-06-04 20:57:29MMØFZV
2020-06-04 20:57:29MØWTL
2020-06-04 20:57:29KM4MVM
2020-06-04 20:57:29KD6QFO
2020-06-04 20:57:29G7BHE
2020-06-04 20:57:29KD2QKU
2020-06-04 20:57:29VK5PBZ
2020-06-04 20:57:29G7NPP
2020-06-04 20:57:29WAØUAY
2020-06-04 20:57:29N9TWE
2020-06-04 20:57:29G7MYR
2020-06-04 20:57:29M6NVO
2020-06-04 20:57:29N7KHH
2020-06-04 20:57:29M7PWP
2020-06-04 20:57:29MB6ER
2020-06-04 20:57:29WR3Y
2020-06-04 20:57:29G4EID
2020-06-04 20:57:29WØRAY
2020-06-04 20:57:29G4SNU
2020-06-04 20:57:29MWØAQZ
2020-06-04 20:57:29GØJAR
2020-06-04 20:57:29VK4DA
2020-06-04 20:57:292EØNMK
2020-06-04 20:57:29G8SEZ
2020-06-04 20:57:29GØUON
2020-06-04 20:57:29M3VDH
2020-06-04 20:57:29G6EGM
2020-06-04 20:57:29MØGMU
2020-06-04 20:57:29MØCSB
2020-06-04 20:57:29MØHPP
2020-06-04 20:57:29MM7RKO
2020-06-04 20:57:29PI2FRL
2020-06-04 20:57:29M1FCX
2020-06-04 20:57:29M7AGG
2020-06-04 20:57:29M6GOG
2020-06-04 20:57:29GM7KBK
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-06-04 20:57:35G1NGR ALL MB6ER transmitting
2020-06-04 20:55:51VK3FYALL CQ-UK 40
2020-06-04 20:52:28GØUXF/CARLALL CQ-UK 2
2020-06-04 20:52:21G8MFIALL G8MFI 3
2020-06-04 20:44:13GØJDL-JOHNALL GØJDL 1
2020-06-04 20:19:54G6AJW ALL MB6ER 1
2020-06-04 20:07:53G4SNU*****EAaTB G4SNU 1
2020-06-04 20:06:28ON4CHJ ALL MB6ER 2
2020-06-04 19:53:25ZL1CTSALL ZL1CTS 1
2020-06-04 19:50:51DL2DBIALL DL2DBI 1
2020-06-04 19:49:15M7PJWALL CQ-UK 33
2020-06-04 19:43:20MØLJL-LEEALL MB6ILL 1
2020-06-04 19:41:36M7AGGALL CQ-UK 4
2020-06-04 19:41:03M7SEP ALL MB6ER 6
2020-06-04 19:22:522MØFYG-4ØØALL MB6ER 1
2020-06-04 19:21:305B4APAALL 5B4APA 1
2020-06-04 19:20:19GØDMBALL GB3CF 3
2020-06-04 19:20:01MM1BHO HTALL CQ-UK 1
2020-06-04 19:14:11MM3PTJ ALL MB6ER 8
2020-06-04 19:12:25MØRNP ALL MB6ER 0
2020-06-04 19:11:25G4GFCALL CQ-UK 2
2020-06-04 19:01:502EØTJWALL CQ-UK 3
2020-06-04 18:59:51M7GDKALL CQ-UK 7
2020-06-04 18:58:18M6DQBALL 5B4APA 8
2020-06-04 18:48:02MØKDIALL CQ-UK 5
2020-06-04 18:47:19G7HRP ALL MB6ER 0
2020-06-04 18:45:092W1ACMALL CQ-UK 6
2020-06-04 18:42:18MØAKB-DAVEALL CQ-UK 1
2020-06-04 18:38:34JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 14
2020-06-04 18:30:45GØJAR*****H5M70 GØJAR 0
2020-06-04 18:30:39W6AKAALL W6AKA 3
2020-06-04 18:25:23MØCSB*****EAAwt MØCSB 0
2020-06-04 18:25:17GM7KBKLINKALL CQ-UK 0
2020-06-04 18:20:312WØVTPALL 2WØVTP 1
2020-06-04 18:16:57G7AWNALL G7AWN 2
2020-06-04 18:08:29MØLZI ALL MB6ER 1
2020-06-04 18:05:13M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 1
2020-06-04 18:03:49M6GYT ALL MB6ER 0
2020-06-04 17:58:38KJ5GUY/GUYALL N5OZG 23
2020-06-04 17:58:27M3VDH*****HF7MW M3VDH 5
2020-06-04 17:57:55K5EROALL N5OZG 30
2020-06-04 17:54:57MM7WAB ALL MB6ER 40
2020-06-04 17:53:48G7PFY ALL MB6ER 0
2020-06-04 17:46:51GM7KBKALL GM7KBK 6
2020-06-04 17:45:32MW6XGDALL MW6XGD 1
2020-06-04 17:37:592WØZAAALL 2WØZAA 6
2020-06-04 17:24:04F8ASGALL F8ASG 5
2020-06-04 17:11:55MI7ABUALL CQ-UK 7
2020-06-04 17:11:04KD8OUR-NDALL CQ-UK 3
2020-06-04 17:10:23MØSGSALL CQ-UK 13
2020-06-04 17:08:25GØRDHBRIANALL CQ-UK 10
2020-06-04 17:07:46KI4HTA ALL MB6ER 29
2020-06-04 17:05:51MØSGS-STUALL CQ-UK 39
2020-06-04 16:56:222EØEKKALL CQ-UK 3
2020-06-04 16:47:54GØHVNALL GB3CF 1
2020-06-04 16:46:35KN4QHZ*****EAjLS KN4QHZ 1
2020-06-04 16:44:25GØMXUALL GØMXU 2
2020-06-04 16:41:40WB3GSNALL WB3GSN 13
2020-06-04 16:40:46M1IRM/PJALL M1IRM 17
2020-06-04 16:33:20M7DXTALL M7DXT 9
2020-06-04 16:24:31G7VDIALL CQ-UK 2
2020-06-04 16:14:29GØDUQ-ROBALL CQ-UK 2
2020-06-04 16:11:41M7BCEALL CQ-UK 1
2020-06-04 15:56:47G4RQU*****E5LzU G4RQU 51
2020-06-04 15:48:19G1ILF ALL MB6ER 13
2020-06-04 15:04:28VK6VNZALL VK6VNZ 0
2020-06-04 14:51:41M6NVO-FT2ALL M6NVO 1
2020-06-04 14:39:42MØCBT ALL MB6ER 4
2020-06-04 14:28:30VK6BFO ALL MB6ER 1
2020-06-04 14:20:30GB3TF-RPTALL CQ-UK 9
2020-06-04 14:18:112EØNEQ ALL MB6ER 4
2020-06-04 14:04:21W3LUXALL CQ-UK 11
2020-06-04 14:00:16Ø ALL MB6ER 1
2020-06-04 13:46:14GWØPYNALL GWØPYN 3
2020-06-04 13:42:22G7PEEALL CQ-UK 2
2020-06-04 13:37:30ZELLOALL CQ-UK 2
2020-06-04 13:29:11M3XIMALL CQ-UK 1
2020-06-04 13:24:29VK4FMGC ALL MB6ER 1
2020-06-04 13:08:18G1YZRALL GB3CF 0
2020-06-04 12:54:132MØJVRALL CQ-UK 5
2020-06-04 12:50:21MB6RKALL CQ-UK 3
2020-06-04 12:49:23GØXBJ ALL MB6ER 2
2020-06-04 12:46:52M1CYR-KENALL CQ-UK 9
2020-06-04 12:40:18M6ZBMALL CQ-UK 1
2020-06-04 12:31:20GW4PAF ALL MB6ER 31
2020-06-04 12:25:28VK4GRB ALL MB6ER 3
2020-06-04 12:01:49VK4XD ALL MB6ER 6
2020-06-04 12:00:522E1UTDALL CQ-UK 2
2020-06-04 11:54:442EØFBFALL CQ-UK 3
2020-06-04 11:48:379H4CMALL 9H4CM 8
2020-06-04 11:47:462ØFBFALL CQ-UK 49
2020-06-04 10:55:42MI1DAW-LALL CQ-UK 2
2020-06-04 10:52:37JE1EMUALL CQ-UK 3
2020-06-04 10:51:30G7PXMALL CQ-UK 1
2020-06-04 10:42:55GMØMRJALL CQ-UK 16
2020-06-04 10:29:21M7OCO ALL MB6ER 2
2020-06-04 10:22:20openSPOT2ALL CQ-UK 7
2020-06-04 10:20:40GØWRTALL CQ-UK 34
2020-06-04 10:19:092WØOGYALL 2WØOGY 26
2020-06-04 10:19:05VK2LPC ALL MB6ER 1
2020-06-04 09:58:06VK3PRALL CQ-UK 2
2020-06-04 09:23:17GMØNRTALL CQ-UK 0
2020-06-04 09:04:46G1WYA-RICKALL CQ-UK 2
2020-06-04 09:00:32GØUOO ALL MB6ER 8
2020-06-04 08:59:512EØSTE ALL MB6ER 1
2020-06-04 08:55:53GØVGS-IANALL CQ-UK 1
2020-06-04 08:48:55PDØOSGALL CQ-UK 4
2020-06-04 08:48:20GØMDV*****F0mHC GØMDV 9
2020-06-04 08:47:26M6KCI ALL MB6ER 7
2020-06-04 08:43:26N9MGO-MIKEALL N9MGO 1
2020-06-04 08:41:40IZ8UFO ALL MB6ER 11
2020-06-04 08:14:59GØDMJ ALL MB6ER 16
2020-06-04 07:48:32M6JPWALL CQ-UK 10
2020-06-04 06:46:45VK4MCUALL VK4MCU 2
2020-06-04 06:41:37VK2GCF ALL MB6ER 2
2020-06-04 06:16:18N2YUALL CQ-UK 3
2020-06-04 06:08:14VK3AOALL VK3AO 6
2020-06-04 05:59:54G4NEYALL CQ-UK 1
2020-06-04 05:53:01GW1LFNALL CQ-UK 1
2020-06-04 05:29:00SV1DARALL SV1DAR 2
2020-06-04 05:03:13GØBAI-PETEALL GØBAI 2
2020-06-04 05:00:45W2LAALL CQ-UK 37
2020-06-04 04:46:01G7TCWALL G7TCW 1
2020-06-04 04:28:35MIØCRQ ALL MB6ER 0
2020-06-04 04:08:00M1DYPALL CQ-UK 1
2020-06-04 03:10:15JL1VXRALL CQ-UK 11
2020-06-04 02:45:00KI5JBFALL CQ-UK 6
2020-06-04 02:04:16G1UVQALL CQ-UK 1
2020-06-04 00:39:48WB4DXALL WB4DX 3
2020-06-04 00:28:349Z4FNLALL CQ-UK 10
2020-06-04 00:26:13NM2VALL NM2V 2
2020-06-04 00:20:27KA1MXL ALL MB6ER 1
2020-06-04 00:04:52VA3XTHALL VA3XTH 0
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-06-04 20:57:35G1NGR ALL MB6ER transmitting
2020-06-04 20:55:51VK3FYALL CQ-UK 40
2020-06-04 20:54:12G1NGR ALL MB6ER 25
2020-06-04 20:53:24VK3FYALL CQ-UK 44
2020-06-04 20:52:56G1NGR ALL MB6ER 15
2020-06-04 20:52:47VK3FYALL CQ-UK 6
2020-06-04 20:52:44VK3FYALL CQ-UK 1
2020-06-04 20:52:28GØUXF/CARLALL CQ-UK 2
2020-06-04 20:52:24GØUXF/CARLALL CQ-UK 2
2020-06-04 20:52:21G8MFIALL G8MFI 3
2020-06-04 20:51:41G1NGR ALL MB6ER 31
2020-06-04 20:50:45G8MFIALL G8MFI 54
2020-06-04 20:50:12GØUXF/CARLALL CQ-UK 28
2020-06-04 20:49:59G8MFIALL G8MFI 7
2020-06-04 20:49:24G8MFIALL G8MFI 15
2020-06-04 20:49:19GØUXF/CARLALL CQ-UK 2
2020-06-04 20:49:08G8MFIALL G8MFI 5
2020-06-04 20:48:39G8MFIALL G8MFI 5
2020-06-04 20:47:57G8MFIALL G8MFI 19
2020-06-04 20:47:26GØUXF/CARLALL CQ-UK 28
2020-06-04 20:47:16G8MFIALL G8MFI 3
2020-06-04 20:47:07GØUXF/CARLALL CQ-UK 3
2020-06-04 20:44:16G8MFIALL G8MFI 49
2020-06-04 20:44:13GØJDL-JOHNALL GØJDL 1
2020-06-04 20:42:22G1NGR ALL MB6ER 49
2020-06-04 20:40:54G1NGR ALL MB6ER 25
2020-06-04 20:39:34G8MFIALL G8MFI 16
2020-06-04 20:37:50G1NGR ALL MB6ER 40
2020-06-04 20:36:21G8MFIALL G8MFI 24
2020-06-04 20:35:53G1NGR ALL MB6ER 24
2020-06-04 20:35:51G1NGR ALL MB6ER 2
2020-06-04 20:35:49G1NGR ALL MB6ER 2
2020-06-04 20:35:41G1NGR ALL MB6ER 8
2020-06-04 20:32:38G1NGR ALL MB6ER 59
2020-06-04 20:32:19G8MFIALL G8MFI 14
2020-06-04 20:32:09G1NGR ALL MB6ER 5
2020-06-04 20:31:54G8MFIALL G8MFI 9
2020-06-04 20:19:54G6AJW ALL MB6ER 1
2020-06-04 20:07:53G4SNU*****EAaTB G4SNU 1
2020-06-04 20:06:28ON4CHJ ALL MB6ER 2
2020-06-04 20:06:11ON4CHJ ALL MB6ER 2
2020-06-04 20:01:56G4SNU*****EAaTB G4SNU 1
2020-06-04 19:54:15GØUXF/CARLALL CQ-UK 1
2020-06-04 19:53:25ZL1CTSALL ZL1CTS 1
2020-06-04 19:50:51DL2DBIALL DL2DBI 1
2020-06-04 19:49:51G1NGR ALL MB6ER 18
2020-06-04 19:49:15M7PJWALL CQ-UK 33
2020-06-04 19:48:04G1NGR ALL MB6ER 7
2020-06-04 19:47:39M7PJWALL CQ-UK 18
2020-06-04 19:47:03G1NGR ALL MB6ER 31
2020-06-04 19:46:54M7PJWALL CQ-UK 5
2020-06-04 19:46:32G1NGR ALL MB6ER 16
2020-06-04 19:43:20MØLJL-LEEALL MB6ILL 1
2020-06-04 19:41:36M7AGGALL CQ-UK 4
2020-06-04 19:41:03M7SEP ALL MB6ER 6
2020-06-04 19:38:58M7AGGALL M7AGG 2
2020-06-04 19:37:22M7SEP ALL MB6ER 31
2020-06-04 19:37:04M7AGGALL M7AGG 17
2020-06-04 19:36:56M7SEP ALL MB6ER 4
2020-06-04 19:33:25M7AGGALL M7AGG 59
2020-06-04 19:33:23GØJDL-JOHNALL GØJDL 1
2020-06-04 19:31:51M7SEP ALL MB6ER 30
2020-06-04 19:29:34M7AGGALL M7AGG 16
2020-06-04 19:28:46M7SEP ALL MB6ER 43
2020-06-04 19:26:10M7AGGALL M7AGG 34
2020-06-04 19:25:13M7SEP ALL MB6ER 53
2020-06-04 19:24:21M7AGGALL M7AGG 50
2020-06-04 19:24:03M7SEP ALL MB6ER 12
2020-06-04 19:23:54M7AGGALL M7AGG 5
2020-06-04 19:23:36M7SEP ALL MB6ER 5
2020-06-04 19:22:522MØFYG-4ØØALL MB6ER 1
2020-06-04 19:21:305B4APAALL 5B4APA 1
2020-06-04 19:20:19GØDMBALL GB3CF 3
2020-06-04 19:20:01MM1BHO HTALL CQ-UK 1
2020-06-04 19:19:54M7SEP ALL MB6ER 0
2020-06-04 19:17:48GØJDL-JOHNALL GØJDL 2
2020-06-04 19:14:11MM3PTJ ALL MB6ER 8
2020-06-04 19:13:18MM3PTJ ALL MB6ER 4
2020-06-04 19:12:25MØRNP ALL MB6ER 0
2020-06-04 19:11:25G4GFCALL CQ-UK 2
2020-06-04 19:04:13MØRNP ALL MB6ER 1
2020-06-04 19:01:502EØTJWALL CQ-UK 3
2020-06-04 18:59:51M7GDKALL CQ-UK 7
2020-06-04 18:58:59M7GDKALL CQ-UK 0
2020-06-04 18:58:18M6DQBALL 5B4APA 8
2020-06-04 18:57:04M7GDKALL CQ-UK 6
2020-06-04 18:51:11M6DQBALL 5B4APA 5
2020-06-04 18:50:39M7AGGALL M7AGG 1
2020-06-04 18:48:02MØKDIALL CQ-UK 5
2020-06-04 18:47:19G7HRP ALL MB6ER 0
2020-06-04 18:45:092W1ACMALL CQ-UK 6
2020-06-04 18:45:012W1ACMALL CQ-UK 1
2020-06-04 18:42:18MØAKB-DAVEALL CQ-UK 1
2020-06-04 18:40:102W1ACMALL CQ-UK 9
2020-06-04 18:38:34JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 14
2020-06-04 18:38:092W1ACMALL CQ-UK 19
2020-06-04 18:37:15JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 50
2020-06-04 18:36:392W1ACMALL CQ-UK 31
2020-06-04 18:35:41JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 52
2020-06-04 18:35:182W1ACMALL CQ-UK 17
2020-06-04 18:34:31JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 38
2020-06-04 18:34:182W1ACMALL CQ-UK 4
2020-06-04 18:33:57JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 16
2020-06-04 18:30:45GØJAR*****H5M70 GØJAR 0
2020-06-04 18:30:39W6AKAALL W6AKA 3
2020-06-04 18:25:23MØCSB*****EAAwt MØCSB 0
2020-06-04 18:25:17GM7KBKLINKALL CQ-UK 0
2020-06-04 18:25:13MØCSB*****EAAwt MØCSB 0
2020-06-04 18:24:18MØCSB*****EAAwt MØCSB 0
2020-06-04 18:20:312WØVTPALL 2WØVTP 1
2020-06-04 18:16:57G7AWNALL G7AWN 2
2020-06-04 18:08:322W1ACMALL CQ-UK 6
2020-06-04 18:08:29MØLZI ALL MB6ER 1
2020-06-04 18:08:15GM7KBKLINKALL CQ-UK 1
2020-06-04 18:08:06MØCSB*****EAAwt MØCSB 0
2020-06-04 18:07:14MØCSB*****EAAwt MØCSB 0
2020-06-04 18:06:37MØCSB*****EAAwt MØCSB 0
2020-06-04 18:05:372W1ACMALL CQ-UK 8
2020-06-04 18:05:13M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 1
2020-06-04 18:04:07GM7KBKLINKALL CQ-UK 0
2020-06-04 18:04:04GM7KBKLINKALL CQ-UK 0
2020-06-04 18:03:59MØCSB*****EAAwt MØCSB 1
2020-06-04 18:03:49M6GYT ALL MB6ER 0
2020-06-04 18:02:47MØCSB*****EAAwt MØCSB 0
2020-06-04 18:01:30G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 18:00:36M6GYT ALL MB6ER 0
2020-06-04 17:59:38G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 17:58:38KJ5GUY/GUYALL N5OZG 23
2020-06-04 17:58:27M3VDH*****HF7MW M3VDH 5
2020-06-04 17:57:55K5EROALL N5OZG 30
2020-06-04 17:57:35KJ5GUY/GUYALL N5OZG 15
2020-06-04 17:57:23K5EROALL N5OZG 6
2020-06-04 17:57:10KJ5GUY/GUYALL N5OZG 3
2020-06-04 17:55:41K5EROALL N5OZG 7
2020-06-04 17:54:57MM7WAB ALL MB6ER 40
2020-06-04 17:54:21K5EROALL N5OZG 32
2020-06-04 17:53:50MM7WAB ALL MB6ER 25
2020-06-04 17:53:48G7PFY ALL MB6ER 0
2020-06-04 17:53:39K5EROALL N5OZG 6
2020-06-04 17:52:58GØUXF/CARLALL CQ-UK 36
2020-06-04 17:52:32K5EROALL N5OZG 18
2020-06-04 17:52:12GØUXF/CARLALL CQ-UK 14
2020-06-04 17:51:48K5EROALL N5OZG 10
2020-06-04 17:51:32KJ5GUY/GUYALL N5OZG 1
2020-06-04 17:50:19KJ5GUY/GUYALL N5OZG 8
2020-06-04 17:49:52K5EROALL N5OZG 5
2020-06-04 17:49:42G7PFY ALL MB6ER 2
2020-06-04 17:49:41G7PFY ALL MB6ER 1
2020-06-04 17:49:34G7PFY ALL MB6ER 6
2020-06-04 17:49:24KJ5GUY/GUYALL N5OZG 3
2020-06-04 17:48:39KJ5GUY/GUYALL N5OZG 1
2020-06-04 17:46:51GM7KBKALL GM7KBK 6
2020-06-04 17:45:48G6AJW ALL MB6ER 2
2020-06-04 17:45:32MW6XGDALL MW6XGD 1
2020-06-04 17:42:02MØLZI ALL MB6ER 1
2020-06-04 17:42:00G6AJW ALL MB6ER 1
2020-06-04 17:41:12G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 17:37:592WØZAAALL 2WØZAA 6
2020-06-04 17:26:35M6GYT ALL MB6ER 1
2020-06-04 17:24:59M6GYT ALL MB6ER 1
2020-06-04 17:24:43M6GYT ALL MB6ER 1
2020-06-04 17:24:04F8ASGALL F8ASG 5
2020-06-04 17:18:09M3VDH*****HF7MW M3VDH 4
2020-06-04 17:18:00M3VDH*****HF7MW M3VDH 1
2020-06-04 17:12:31GM7KBKALL GM7KBK 1
2020-06-04 17:11:55MI7ABUALL CQ-UK 7
2020-06-04 17:11:04KD8OUR-NDALL CQ-UK 3
2020-06-04 17:10:23MØSGSALL CQ-UK 13
2020-06-04 17:08:25GØRDHBRIANALL CQ-UK 10
2020-06-04 17:07:46KI4HTA ALL MB6ER 29
2020-06-04 17:07:45KI4HTA ALL MB6ER 0
2020-06-04 17:07:25GØRDHBRIANALL CQ-UK 17
2020-06-04 17:07:00KI4HTA ALL MB6ER 15
2020-06-04 17:06:58G6AJW ALL MB6ER 0
2020-06-04 17:05:51MØSGS-STUALL CQ-UK 39
2020-06-04 17:03:13GØRDHBRIANALL CQ-UK 32
2020-06-04 17:01:05MØSGS-STUALL CQ-UK 2
2020-06-04 16:59:11GØRDHBRIANALL CQ-UK 50
2020-06-04 16:57:49MØSGS-STUALL CQ-UK 15
2020-06-04 16:57:35GØRDHBRIANALL CQ-UK 11
2020-06-04 16:57:05MØSGS-STUALL CQ-UK 23
2020-06-04 16:56:59GØRDHBRIANALL CQ-UK 3
2020-06-04 16:56:44MØSGS-STUALL CQ-UK 12
2020-06-04 16:56:222EØEKKALL CQ-UK 3
2020-06-04 16:56:192EØEKKALL CQ-UK 1
2020-06-04 16:47:54GØHVNALL GB3CF 1
2020-06-04 16:47:48GØHVNALL GB3CF 1
2020-06-04 16:46:35KN4QHZ*****EAjLS KN4QHZ 1
2020-06-04 16:46:14KN4QHZ*****EAjLS KN4QHZ 0
2020-06-04 16:44:25GØMXUALL GØMXU 2
2020-06-04 16:43:52GØDMBALL GB3CF 5
2020-06-04 16:42:45GØDMBALL GB3CF 5
2020-06-04 16:41:56G7AWNALL G7AWN 0
2020-06-04 16:41:40WB3GSNALL WB3GSN 13
2020-06-04 16:41:03GØJAR*****H5M70 GØJAR 2
2020-06-04 16:40:46M1IRM/PJALL M1IRM 17
2020-06-04 16:39:57GØJAR*****H5M70 GØJAR 16
2020-06-04 16:39:40M1IRM/PJALL M1IRM 15
2020-06-04 16:39:04GØJAR*****H5M70 GØJAR 9
2020-06-04 16:38:44M1IRM/PJALL M1IRM 18
2020-06-04 16:38:29GØJAR*****H5M70 GØJAR 6
2020-06-04 16:38:15M1IRM/PJALL M1IRM 8
2020-06-04 16:37:47M1IRM/PJALL M1IRM 4
2020-06-04 16:37:25GØJAR*****H5M70 GØJAR 6
2020-06-04 16:36:27GØJAR*****H5M70 GØJAR 33
2020-06-04 16:34:32GØJAR*****H5M70 GØJAR 55
2020-06-04 16:33:20M7DXTALL M7DXT 9
2020-06-04 16:30:56GØJAR*****H5M70 GØJAR 21
2020-06-04 16:29:24M7DXTALL M7DXT 28
2020-06-04 16:26:44GØJAR*****H5M70 GØJAR 36
2020-06-04 16:26:29GØJAR*****H5M70 GØJAR 14
2020-06-04 16:25:50M7DXTALL M7DXT 35
2020-06-04 16:25:46M7DXTALL M7DXT 0
2020-06-04 16:25:34GØJAR*****H5M70 GØJAR 7
2020-06-04 16:25:23M7DXTALL M7DXT 6
2020-06-04 16:24:31G7VDIALL CQ-UK 2
2020-06-04 16:18:21G7VDIALL CQ-UK 2
2020-06-04 16:16:29M7AGGALL M7AGG 0
2020-06-04 16:15:19G6AJW ALL MB6ER 0
2020-06-04 16:14:29GØDUQ-ROBALL CQ-UK 2
2020-06-04 16:14:12GØDUQ-ROBALL CQ-UK 3
2020-06-04 16:13:47GØDUQ-ROBALL CQ-UK 2
2020-06-04 16:11:41M7BCEALL CQ-UK 1
2020-06-04 16:10:58GØJAR*****H5M70 GØJAR 12
2020-06-04 16:10:53M7DXT ALL MB6ER 1
2020-06-04 16:10:09M7DXTALL M7DXT 44
2020-06-04 16:07:46GØJAR*****H5M70 GØJAR 20
2020-06-04 16:06:09M7DXTALL M7DXT 34
2020-06-04 16:03:59GØJAR*****H5M70 GØJAR 6
2020-06-04 16:02:03M7DXTALL M7DXT 53
2020-06-04 15:59:42GØJAR*****H5M70 GØJAR 14
2020-06-04 15:58:22M7DXTALL M7DXT 17
2020-06-04 15:58:03GØJAR*****H5M70 GØJAR 14
2020-06-04 15:57:52M7DXTALL M7DXT 8
2020-06-04 15:57:40GØJAR*****H5M70 GØJAR 4
2020-06-04 15:56:47G4RQU*****E5LzU G4RQU 51
2020-06-04 15:55:52GØJAR*****H5M70 GØJAR 51
2020-06-04 15:54:36G4RQU*****E5LzU G4RQU 13
2020-06-04 15:51:53G4RQU*****E5LzU G4RQU 40
2020-06-04 15:51:31GØJAR*****H5M70 GØJAR 17
2020-06-04 15:50:17GØJAR*****H5M70 GØJAR 31
2020-06-04 15:49:05G4RQU*****E5LzU G4RQU 7
2020-06-04 15:48:39GØJAR*****H5M70 GØJAR 21
2020-06-04 15:48:19G1ILF ALL MB6ER 13
2020-06-04 15:47:28G4RQU*****E5LzU G4RQU 46
2020-06-04 15:46:33G1ILF ALL MB6ER 51
2020-06-04 15:44:54G4RQU*****E5LzU G4RQU 35
2020-06-04 15:44:14G1ILF ALL MB6ER 36
2020-06-04 15:43:45G4RQU*****E5LzU G4RQU 24
2020-06-04 15:43:14G1ILF ALL MB6ER 23
2020-06-04 15:42:17G4RQU*****E5LzU G4RQU 48
2020-06-04 15:42:06G1ILF ALL MB6ER 8
2020-06-04 15:41:07G1ILF ALL MB6ER 45
2020-06-04 15:40:14MØSGSALL CQ-UK 47
2020-06-04 15:39:36G1ILF ALL MB6ER 31
2020-06-04 15:39:19MØSGSALL CQ-UK 9
2020-06-04 15:39:07G4RQU*****E5LzU G4RQU 9
2020-06-04 15:38:51G1ILF ALL MB6ER 8
2020-06-04 15:28:11MØKDI ALL MB6ER 3
2020-06-04 15:28:09MØKDI ALL MB6ER 1
2020-06-04 15:25:49MM3PTJ ALL MB6ER 0
2020-06-04 15:18:55MØKDIALL CQ-UK 4
2020-06-04 15:18:32MM3PTJ ALL MB6ER 1
2020-06-04 15:18:29MØKDI ALL MB6ER 1
2020-06-04 15:18:23MM3PTJ ALL MB6ER 2
2020-06-04 15:17:42MØKDI ALL MB6ER 9
2020-06-04 15:17:34MØKDI ALL MB6ER 2
2020-06-04 15:16:54MØKDIALL CQ-UK 1
2020-06-04 15:04:28VK6VNZALL VK6VNZ 0
2020-06-04 15:04:21VK6VNZALL VK6VNZ 0
2020-06-04 14:58:12GØDUQ-ROBALL CQ-UK 10
2020-06-04 14:57:28GØDUQ-ROBALL CQ-UK 2
2020-06-04 14:55:55MM1BHO HTALL CQ-UK 1
2020-06-04 14:55:45MM1BHO HTALL CQ-UK 1
2020-06-04 14:51:41M6NVO-FT2ALL M6NVO 1
2020-06-04 14:46:14GØJAR*****H5M70 GØJAR 1
2020-06-04 14:46:05VK6VNZALL VK6VNZ 1
2020-06-04 14:45:59VK6VNZALL VK6VNZ 1
2020-06-04 14:41:13GØJAR*****H5M70 GØJAR 1
2020-06-04 14:39:42MØCBT ALL MB6ER 4
2020-06-04 14:31:23GØJAR*****H5M70 GØJAR 1
2020-06-04 14:28:30VK6BFO ALL MB6ER 1
2020-06-04 14:20:30GB3TF-RPTALL CQ-UK 9
2020-06-04 14:20:17GB3TF-RPTALL CQ-UK 5
2020-06-04 14:20:08GB3TF-RPTALL CQ-UK 2
2020-06-04 14:19:33GB3TF-RPTALL CQ-UK 3
2020-06-04 14:19:20GB3TF-RPTALL CQ-UK 4
2020-06-04 14:18:26GB3TF-RPTALL CQ-UK 10
2020-06-04 14:18:18MW6XGDALL MW6XGD 2
2020-06-04 14:18:112EØNEQ ALL MB6ER 4
2020-06-04 14:17:59GB3TF-RPTALL CQ-UK 9
2020-06-04 14:17:43MW6XGDALL MW6XGD 2
2020-06-04 14:17:24GB3TF-RPTALL CQ-UK 6
2020-06-04 14:17:18GB3TF-RPTALL CQ-UK 2
2020-06-04 14:16:35GB3TF-RPTALL CQ-UK 8
2020-06-04 14:16:21MW6XGDALL MW6XGD 2
2020-06-04 14:16:04GB3TF-RPTALL CQ-UK 6
2020-06-04 14:15:42GB3TF-RPTALL CQ-UK 1
2020-06-04 14:15:37MW6XGDALL MW6XGD 3
2020-06-04 14:15:23GB3TF-RPTALL CQ-UK 1
2020-06-04 14:15:14MW6XGDALL MW6XGD 1
2020-06-04 14:14:34MW6XGDALL MW6XGD 2
2020-06-04 14:14:08MW6XGDALL MW6XGD 2
2020-06-04 14:13:09MW6XGDALL MW6XGD 2
2020-06-04 14:12:19MW6XGDALL MW6XGD 2
2020-06-04 14:11:29MW6XGDALL MW6XGD 2
2020-06-04 14:09:43MW6XGDALL MW6XGD 1
2020-06-04 14:09:18MW6XGDALL MW6XGD 3
2020-06-04 14:06:54GB3TF-RPTALL CQ-UK 3
2020-06-04 14:06:47GB3TF-RPTALL CQ-UK 1
2020-06-04 14:06:36GB3TF-RPTALL CQ-UK 4
2020-06-04 14:06:16GB3TF-RPTALL CQ-UK 1
2020-06-04 14:05:12MW6XGDALL MW6XGD 4
2020-06-04 14:04:21W3LUXALL CQ-UK 11
2020-06-04 14:03:39W3LUXALL CQ-UK 2
2020-06-04 14:00:16Ø ALL MB6ER 1
2020-06-04 13:53:10G1NGR ALL MB6ER 2
2020-06-04 13:46:14GWØPYNALL GWØPYN 3
2020-06-04 13:42:22G7PEEALL CQ-UK 2
2020-06-04 13:37:30ZELLOALL CQ-UK 2
2020-06-04 13:37:24ZELLOALL CQ-UK 2
2020-06-04 13:33:45GØMXUALL GØMXU 1
2020-06-04 13:32:03GØJAR*****H5M70 GØJAR 9
2020-06-04 13:31:38M6NVO-FT2ALL M6NVO 4
2020-06-04 13:31:27GØDMBALL GB3CF 7
2020-06-04 13:30:56M6NVO-FT2ALL M6NVO 27
2020-06-04 13:30:18GØDMBALL GB3CF 34
2020-06-04 13:29:44M6NVO-FT2ALL M6NVO 31
2020-06-04 13:29:21GØDMBALL GB3CF 19
2020-06-04 13:29:14M6NVO-FT2ALL M6NVO 3
2020-06-04 13:29:11M3XIMALL CQ-UK 1
2020-06-04 13:29:03GØDMBALL GB3CF 6
2020-06-04 13:28:37GØDMBALL GB3CF 6
2020-06-04 13:28:15GØJDL-JOHNALL GØJDL 0
2020-06-04 13:25:27Ø ALL MB6ER 3
2020-06-04 13:24:29VK4FMGC ALL MB6ER 1
2020-06-04 13:24:21VK4FMGC ALL MB6ER 1
2020-06-04 13:23:43M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 3
2020-06-04 13:23:23G1NGR ALL MB6ER 16
2020-06-04 13:22:59M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 21
2020-06-04 13:21:50G1NGR ALL MB6ER 4
2020-06-04 13:20:55M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 52
2020-06-04 13:18:48G1NGR ALL MB6ER 2
2020-06-04 13:18:05M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 39
2020-06-04 13:17:19G1NGR ALL MB6ER 41
2020-06-04 13:17:00M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 15
2020-06-04 13:16:19G1NGR ALL MB6ER 35
2020-06-04 13:16:12M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 4
2020-06-04 13:15:22G1NGR ALL MB6ER 13
2020-06-04 13:08:18G1YZRALL GB3CF 0
2020-06-04 13:07:44GØDMBALL GB3CF 7
2020-06-04 13:07:29G1YZRALL GB3CF 9
2020-06-04 13:06:54GØDMBALL GB3CF 20
2020-06-04 13:06:50G1YZRALL GB3CF 1
2020-06-04 13:06:31GØDMBALL GB3CF 14
2020-06-04 13:06:12G1YZRALL GB3CF 17
2020-06-04 13:05:54GØDMBALL GB3CF 13
2020-06-04 13:05:43G1YZRALL GB3CF 9
2020-06-04 13:05:30GØDMBALL GB3CF 8
2020-06-04 13:05:08MØSGSALL CQ-UK 20
2020-06-04 13:04:52GØDMBALL GB3CF 5
2020-06-04 13:04:41MØSGSALL CQ-UK 7
2020-06-04 13:04:04GØDMBALL GB3CF 9
2020-06-04 13:03:47G1YZRALL GB3CF 15
2020-06-04 13:03:39GØDMBALL GB3CF 6
2020-06-04 13:03:15G1YZRALL GB3CF 21
2020-06-04 13:02:49GØDMBALL GB3CF 2
2020-06-04 13:02:19G1YZRALL GB3CF 1
2020-06-04 13:02:11GØDMBALL GB3CF 5
2020-06-04 13:02:01G1YZRALL GB3CF 7
2020-06-04 13:01:46GØDMBALL GB3CF 13
2020-06-04 13:01:31G1YZRALL GB3CF 14
2020-06-04 13:00:51GØDMBALL GB3CF 35
2020-06-04 13:00:33G1YZRALL GB3CF 17
2020-06-04 13:00:29GØDMBALL GB3CF 2
2020-06-04 13:00:11G1YZRALL GB3CF 16
2020-06-04 13:00:04GØDMBALL GB3CF 5
2020-06-04 12:59:51G1YZRALL GB3CF 10
2020-06-04 12:59:26GØDMBALL GB3CF 21
2020-06-04 12:59:07G1YZRALL GB3CF 16
2020-06-04 12:59:02GØDMBALL GB3CF 2
2020-06-04 12:58:57G1YZRALL GB3CF 4
2020-06-04 12:58:48GØDMBALL GB3CF 4
2020-06-04 12:56:44G1NGR ALL MB6ER 42
2020-06-04 12:55:49MM7WAB ALL MB6ER 52
2020-06-04 12:55:30G1NGR ALL MB6ER 10
2020-06-04 12:54:132MØJVRALL CQ-UK 5
2020-06-04 12:53:44ZELLOALL CQ-UK 28
2020-06-04 12:53:02MM7WAB ALL MB6ER 40
2020-06-04 12:52:12G1NGR ALL MB6ER 39
2020-06-04 12:51:57ZELLOALL CQ-UK 7
2020-06-04 12:51:20G1NGR ALL MB6ER 17
2020-06-04 12:51:11ZELLOALL CQ-UK 4
2020-06-04 12:50:34ZELLOALL CQ-UK 17
2020-06-04 12:50:21MB6RKALL CQ-UK 3
2020-06-04 12:50:10ZELLOALL CQ-UK 9
2020-06-04 12:49:38G1NGR ALL MB6ER 30
2020-06-04 12:49:23GØXBJ ALL MB6ER 2
2020-06-04 12:48:50MB6RKALL CQ-UK 31
2020-06-04 12:48:36G1NGR ALL MB6ER 7
2020-06-04 12:48:30ZELLOALL CQ-UK 3
2020-06-04 12:48:16G1NGR ALL MB6ER 11
2020-06-04 12:48:09MB6RKALL CQ-UK 3
2020-06-04 12:47:55G1NGR ALL MB6ER 12
2020-06-04 12:47:46ZELLOALL CQ-UK 3
2020-06-04 12:47:04G1NGR ALL MB6ER 30
2020-06-04 12:46:52M1CYR-KENALL CQ-UK 9
2020-06-04 12:46:36M1CYR-KENALL CQ-UK 15
2020-06-04 12:45:27G1NGR ALL MB6ER 2
2020-06-04 12:45:02M1CYR-KENALL CQ-UK 23
2020-06-04 12:44:07G1NGR ALL MB6ER 46
2020-06-04 12:43:57M1CYR-KENALL CQ-UK 8
2020-06-04 12:43:44G1NGR ALL MB6ER 8
2020-06-04 12:43:16M1CYR-KENALL CQ-UK 16
2020-06-04 12:43:00M6NVO-FT2ALL M6NVO 10
2020-06-04 12:42:46M1CYR-KENALL CQ-UK 4
2020-06-04 12:42:40MB6RKALL CQ-UK 2
2020-06-04 12:42:26M6NVO-FT2ALL M6NVO 7
2020-06-04 12:42:11MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 12:41:58M1CYR-KENALL CQ-UK 8
2020-06-04 12:41:19M1CYR-KENALL CQ-UK 15
2020-06-04 12:41:16MB6RKALL CQ-UK 3
2020-06-04 12:40:56G1NGR ALL MB6ER 18
2020-06-04 12:40:40MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 12:40:31MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 12:40:25MB6RKALL CQ-UK 0
2020-06-04 12:40:18M6ZBMALL CQ-UK 1
2020-06-04 12:40:08MB6RKALL CQ-UK 0
2020-06-04 12:40:00MB6RKALL CQ-UK 0
2020-06-04 12:39:00M1CYR-KENALL CQ-UK 17
2020-06-04 12:38:47G1NGR ALL MB6ER 7
2020-06-04 12:38:15M1CYR-KENALL CQ-UK 10
2020-06-04 12:37:56G1NGR ALL MB6ER 14
2020-06-04 12:37:05MB6RKALL CQ-UK 11
2020-06-04 12:36:33MB6RKALL CQ-UK 6
2020-06-04 12:35:59G1NGR ALL MB6ER 22
2020-06-04 12:35:33MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 12:35:13GØXBJ ALL MB6ER 2
2020-06-04 12:34:34MB6RKALL CQ-UK 10
2020-06-04 12:34:28MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 12:34:00VK4FMGC ALL MB6ER 15
2020-06-04 12:33:34G1NGR ALL MB6ER 19
2020-06-04 12:33:14MB6RKALL CQ-UK 2
2020-06-04 12:32:24MB6RKALL CQ-UK 6
2020-06-04 12:32:15G1NGR ALL MB6ER 3
2020-06-04 12:32:06MB6RKALL CQ-UK 3
2020-06-04 12:31:20GW4PAF ALL MB6ER 31
2020-06-04 12:30:19MM7WAB ALL MB6ER 0
2020-06-04 12:28:28GW4PAF ALL MB6ER 48
2020-06-04 12:27:43MM7WAB ALL MB6ER 41
2020-06-04 12:27:15GW4PAF ALL MB6ER 26
2020-06-04 12:26:522MØJVRALL CQ-UK 1
2020-06-04 12:26:342MØJVRALL CQ-UK 2
2020-06-04 12:25:59MM7WAB ALL MB6ER 34
2020-06-04 12:25:46GW4PAF ALL MB6ER 11
2020-06-04 12:25:39MM7WAB ALL MB6ER 5
2020-06-04 12:25:34GW4PAF ALL MB6ER 3
2020-06-04 12:25:28VK4GRB ALL MB6ER 3
2020-06-04 12:24:07GW4PAF ALL MB6ER 17
2020-06-04 12:22:36VK4GRB ALL MB6ER 28
2020-06-04 12:20:07GW4PAF ALL MB6ER 23
2020-06-04 12:18:43VK4GRB ALL MB6ER 20
2020-06-04 12:16:52GW4PAF ALL MB6ER 45
2020-06-04 12:15:44VK4GRB ALL MB6ER 5
2020-06-04 12:14:51VK4GRB ALL MB6ER 53
2020-06-04 12:13:17GW4PAF ALL MB6ER 27
2020-06-04 12:10:29VK4GRB ALL MB6ER 45
2020-06-04 12:07:40GW4PAF ALL MB6ER 43
2020-06-04 12:07:37VK4GRB ALL MB6ER 2
2020-06-04 12:05:39VK4GRB ALL MB6ER 58
2020-06-04 12:04:06GW4PAF ALL MB6ER 27
2020-06-04 12:03:49VK4GRB ALL MB6ER 14
2020-06-04 12:03:26GW4PAF ALL MB6ER 16
2020-06-04 12:02:59VK4GRB ALL MB6ER 6
2020-06-04 12:01:49VK4XD ALL MB6ER 6
2020-06-04 12:00:522E1UTDALL CQ-UK 2
2020-06-04 12:00:00VK4GRB ALL MB6ER 43
2020-06-04 11:59:18M3XIMALL CQ-UK 36
2020-06-04 11:58:51VK4GRB ALL MB6ER 16
2020-06-04 11:57:57M3XIMALL CQ-UK 45
2020-06-04 11:57:28VK4GRB ALL MB6ER 16
2020-06-04 11:56:59M3XIMALL CQ-UK 23
2020-06-04 11:56:39VK4GRB ALL MB6ER 9
2020-06-04 11:56:30M3XIMALL CQ-UK 1
2020-06-04 11:55:45VK4GRB ALL MB6ER 7
2020-06-04 11:55:26M3XIMALL CQ-UK 2
2020-06-04 11:55:17VK4GRB ALL MB6ER 7
2020-06-04 11:55:09M3XIMALL CQ-UK 1
2020-06-04 11:54:55VK4GRB ALL MB6ER 2
2020-06-04 11:54:53VK4GRB ALL MB6ER 2
2020-06-04 11:54:442EØFBFALL CQ-UK 3
2020-06-04 11:54:16VK4XD ALL MB6ER 25
2020-06-04 11:53:19VK4GRB ALL MB6ER 52
2020-06-04 11:51:342EØFBFALL CQ-UK 36
2020-06-04 11:51:26VK4XD ALL MB6ER 6
2020-06-04 11:48:50VK4GRB ALL MB6ER 32
2020-06-04 11:48:379H4CMALL 9H4CM 8
2020-06-04 11:47:462ØFBFALL CQ-UK 49
2020-06-04 11:47:08VK4GRB ALL MB6ER 32
2020-06-04 11:46:472ØFBFALL CQ-UK 15
2020-06-04 11:46:31VK4GRB ALL MB6ER 10
2020-06-04 11:46:162ØFBFALL CQ-UK 7
2020-06-04 11:45:362MØJVRALL CQ-UK 1
2020-06-04 11:45:25VK4GRB ALL MB6ER 6
2020-06-04 11:45:23VK4GRB ALL MB6ER 0
2020-06-04 11:44:532MØJVRALL CQ-UK 26
2020-06-04 11:43:35VK4GRB ALL MB6ER 12
2020-06-04 11:43:182MØJVRALL CQ-UK 12
2020-06-04 11:42:512MØJVRALL CQ-UK 25
2020-06-04 11:42:08VK4GRB ALL MB6ER 36
2020-06-04 11:41:212MØJVRALL CQ-UK 37
2020-06-04 11:40:26VK4GRB ALL MB6ER 47
2020-06-04 11:39:51G1NGR ALL MB6ER 22
2020-06-04 11:39:222MØJVRALL CQ-UK 26
2020-06-04 11:39:15VK4XD ALL MB6ER 2
2020-06-04 11:39:082MØJVRALL CQ-UK 3
2020-06-04 11:36:23G1NGR ALL MB6ER 41
2020-06-04 11:35:072MØJVRALL CQ-UK 13
2020-06-04 11:34:41G1NGR ALL MB6ER 21
2020-06-04 11:31:38G1NGR ALL MB6ER 0
2020-06-04 11:30:422MØJVRALL CQ-UK 53
2020-06-04 11:30:36G1NGR ALL MB6ER 2
2020-06-04 11:30:292MØJVRALL CQ-UK 4
2020-06-04 11:29:50G1NGR ALL MB6ER 23
2020-06-04 11:29:37M6NVO-FT2ALL M6NVO 9
2020-06-04 11:29:01G1NGR ALL MB6ER 33
2020-06-04 11:27:33M6NVO-FT2ALL M6NVO 25
2020-06-04 11:25:52G1NGR ALL MB6ER 38
2020-06-04 11:25:19M6NVO-FT2ALL M6NVO 30
2020-06-04 11:24:55G1NGR ALL MB6ER 21
2020-06-04 11:24:28M6NVO-FT2ALL M6NVO 24
2020-06-04 11:23:27G1NGR ALL MB6ER 58
2020-06-04 11:23:09M6NVO-FT2ALL M6NVO 13
2020-06-04 11:22:50G1NGR ALL MB6ER 16
2020-06-04 11:22:40M6NVO-FT2ALL M6NVO 5
2020-06-04 11:22:34G1NGR ALL MB6ER 2
2020-06-04 11:22:19VK4GRB ALL MB6ER 10
2020-06-04 11:20:29G1NGR ALL MB6ER 44
2020-06-04 11:19:33VK4GRB ALL MB6ER 53
2020-06-04 11:19:11G1NGR ALL MB6ER 17
2020-06-04 11:17:45VK4GRB ALL MB6ER 22
2020-06-04 11:16:37G1NGR ALL MB6ER 1
2020-06-04 11:14:17VK4GRB ALL MB6ER 16
2020-06-04 11:13:10G1NGR ALL MB6ER 2
2020-06-04 11:10:07G1NGR ALL MB6ER 59
2020-06-04 11:08:49VK4GRB ALL MB6ER 13
2020-06-04 11:07:12G1NGR ALL MB6ER 30
2020-06-04 11:06:02VK4GRB ALL MB6ER 6
2020-06-04 11:03:22G1NGR ALL MB6ER 33
2020-06-04 11:03:17VK4GRB ALL MB6ER 2
2020-06-04 11:01:59VK4GRB ALL MB6ER 18
2020-06-04 10:59:44G1NGR ALL MB6ER 9
2020-06-04 10:59:04VK4GRB ALL MB6ER 35
2020-06-04 10:57:14G1NGR ALL MB6ER 44
2020-06-04 10:56:46VK4GRB ALL MB6ER 23
2020-06-04 10:56:26G1NGR ALL MB6ER 14
2020-06-04 10:56:05VK4GRB ALL MB6ER 9
2020-06-04 10:55:42MI1DAW-LALL CQ-UK 2
2020-06-04 10:54:05VK4GRB ALL MB6ER 1
2020-06-04 10:53:58VK4GRB ALL MB6ER 7
2020-06-04 10:53:08VK4GRB ALL MB6ER 12
2020-06-04 10:52:56MI1DAW-LALL CQ-UK 2
2020-06-04 10:52:37JE1EMUALL CQ-UK 3
2020-06-04 10:51:30G7PXMALL CQ-UK 1
2020-06-04 10:48:39VK4GRB ALL MB6ER 11
2020-06-04 10:47:06G1NGR ALL MB6ER 2
2020-06-04 10:42:55GMØMRJALL CQ-UK 16
2020-06-04 10:42:01GWØPYNALL GWØPYN 1
2020-06-04 10:41:54GWØPYNALL GWØPYN 1
2020-06-04 10:41:37GWØPYNALL GWØPYN 12
2020-06-04 10:41:33GWØPYNALL GWØPYN 4
2020-06-04 10:41:32GWØPYNALL GWØPYN 1
2020-06-04 10:41:31GWØPYNALL GWØPYN 1
2020-06-04 10:41:30GWØPYNALL GWØPYN 0
2020-06-04 10:39:26GMØMRJALL CQ-UK 3
2020-06-04 10:38:31GWØPYNALL GWØPYN 46
2020-06-04 10:36:58GMØMRJALL CQ-UK 32
2020-06-04 10:35:56GWØPYNALL GWØPYN 52
2020-06-04 10:35:42GMØMRJALL CQ-UK 14
2020-06-04 10:35:04GWØPYNALL GWØPYN 22
2020-06-04 10:35:03GWØPYNALL GWØPYN 1
2020-06-04 10:33:15GMØMRJALL CQ-UK 44
2020-06-04 10:32:34GWØPYNALL GWØPYN 34
2020-06-04 10:31:38GMØMRJALL CQ-UK 54
2020-06-04 10:31:15GWØPYNALL GWØPYN 14
2020-06-04 10:30:25GMØMRJALL CQ-UK 47
2020-06-04 10:30:07GWØPYNALL GWØPYN 6
2020-06-04 10:29:46GMØMRJALL CQ-UK 20
2020-06-04 10:29:21M7OCO ALL MB6ER 2
2020-06-04 10:22:20openSPOT2ALL CQ-UK 7
2020-06-04 10:22:14openSPOT2ALL CQ-UK 3
2020-06-04 10:20:40GØWRTALL CQ-UK 34
2020-06-04 10:19:092WØOGYALL 2WØOGY 26
2020-06-04 10:19:05VK2LPC ALL MB6ER 1
2020-06-04 10:16:43GØWRTALL CQ-UK 19
2020-06-04 10:15:262WØOGYALL 2WØOGY 8
2020-06-04 10:13:30GØWRTALL CQ-UK 51
2020-06-04 10:12:112WØOGYALL 2WØOGY 13
2020-06-04 10:10:49GØWRTALL CQ-UK 17
2020-06-04 10:10:242WØOGYALL 2WØOGY 18
2020-06-04 10:10:07GØWRTALL CQ-UK 11
2020-06-04 10:10:03G4RQU*****E5LzU G4RQU 0
2020-06-04 10:09:412WØOGYALL 2WØOGY 8
2020-06-04 10:08:17JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 14
2020-06-04 10:02:54GØMXUALL GØMXU 2
2020-06-04 10:02:31GØMXUALL GØMXU 2
2020-06-04 09:58:06VK3PRALL CQ-UK 2
2020-06-04 09:57:22MB6RKALL CQ-UK 42
2020-06-04 09:56:41VK3PRALL CQ-UK 36
2020-06-04 09:55:39MB6RKALL CQ-UK 59
2020-06-04 09:54:40VK3PRALL CQ-UK 53
2020-06-04 09:52:41MB6RKALL CQ-UK 55
2020-06-04 09:51:07VK3PRALL CQ-UK 29
2020-06-04 09:50:27MB6RKALL CQ-UK 37
2020-06-04 09:50:23VK3PRALL CQ-UK 1
2020-06-04 09:50:04VK3PRALL CQ-UK 7
2020-06-04 09:47:00MB6RKALL CQ-UK 0
2020-06-04 09:46:55MM7WAB ALL MB6ER 3
2020-06-04 09:44:38VK3PRALL CQ-UK 11
2020-06-04 09:44:31MB6RKALL CQ-UK 5
2020-06-04 09:44:26VK3PRALL CQ-UK 3
2020-06-04 09:41:54MB6RKALL CQ-UK 29
2020-06-04 09:41:14VK3PRALL CQ-UK 35
2020-06-04 09:41:07MB6RKALL CQ-UK 4
2020-06-04 09:39:16VK3PRALL CQ-UK 45
2020-06-04 09:36:55MB6RKALL CQ-UK 15
2020-06-04 09:35:51VK3PRALL CQ-UK 59
2020-06-04 09:35:07MB6RKALL CQ-UK 40
2020-06-04 09:34:56VK3PRALL CQ-UK 5
2020-06-04 09:34:46MB6RKALL CQ-UK 8
2020-06-04 09:34:26VK3PRALL CQ-UK 2
2020-06-04 09:30:16G8MFIALL G8MFI 11
2020-06-04 09:23:17GMØNRTALL CQ-UK 0
2020-06-04 09:14:33G8MFIALL G8MFI 0
2020-06-04 09:13:18GMØNRTALL CQ-UK 4
2020-06-04 09:11:37GM7KBKALL CQ-UK 0
2020-06-04 09:11:03GM7KBKLINKALL CQ-UK 1
2020-06-04 09:08:32GMØNRTALL CQ-UK 1
2020-06-04 09:04:46G1WYA-RICKALL CQ-UK 2
2020-06-04 09:00:32GØUOO ALL MB6ER 8
2020-06-04 08:59:512EØSTE ALL MB6ER 1
2020-06-04 08:59:41GØUOO ALL MB6ER 7
2020-06-04 08:55:53GØVGS-IANALL CQ-UK 1
2020-06-04 08:55:15GØVGS-IANALL CQ-UK 1
2020-06-04 08:48:55PDØOSGALL CQ-UK 4
2020-06-04 08:48:20GØMDV*****F0mHC GØMDV 9
2020-06-04 08:47:26M6KCI ALL MB6ER 7
2020-06-04 08:47:05GØJAR*****H5M70 GØJAR 17
2020-06-04 08:46:45M6KCI ALL MB6ER 17
2020-06-04 08:46:17GØJAR*****H5M70 GØJAR 24
2020-06-04 08:45:47M6KCI ALL MB6ER 28
2020-06-04 08:45:36GØJAR*****H5M70 GØJAR 8
2020-06-04 08:44:00GØMDV*****F0mHC GØMDV 26
2020-06-04 08:43:28M6KCI ALL MB6ER 26
2020-06-04 08:43:26N9MGO-MIKEALL N9MGO 1
2020-06-04 08:41:52GØJAR*****H5M70 GØJAR 32
2020-06-04 08:41:40IZ8UFO ALL MB6ER 11
2020-06-04 08:41:37IZ8UFO ALL MB6ER 3
2020-06-04 08:39:11GØMDV*****F0mHC GØMDV 22
2020-06-04 08:36:48GØJAR*****H5M70 GØJAR 18
2020-06-04 08:34:13M6KCI ALL MB6ER 30
2020-06-04 08:32:59GØMDV*****F0mHC GØMDV 11
2020-06-04 08:32:56GØMDV*****F0mHC GØMDV 1
2020-06-04 08:32:54M6KCI ALL MB6ER 1
2020-06-04 08:31:50M6KCI ALL MB6ER 4
2020-06-04 08:30:22GØJAR*****H5M70 GØJAR 23
2020-06-04 08:30:15M6KCI ALL MB6ER 4
2020-06-04 08:27:24GØMDV*****F0mHC GØMDV 47
2020-06-04 08:26:47GØJAR*****H5M70 GØJAR 29
2020-06-04 08:23:55GØJAR*****H5M70 GØJAR 50
2020-06-04 08:21:31GØMDV*****F0mHC GØMDV 19
2020-06-04 08:18:34GØJAR*****H5M70 GØJAR 50
2020-06-04 08:17:22GØMDV*****F0mHC GØMDV 9
2020-06-04 08:17:10GØJAR*****H5M70 GØJAR 8
2020-06-04 08:17:02GØMDV*****F0mHC GØMDV 4
2020-06-04 08:16:59GØMDV*****F0mHC GØMDV 1
2020-06-04 08:15:21M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 3
2020-06-04 08:14:59GØDMJ ALL MB6ER 16
2020-06-04 08:14:22M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 32
2020-06-04 08:13:12GØDMJ ALL MB6ER 5
2020-06-04 08:12:35M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 32
2020-06-04 08:09:36GØDMJ ALL MB6ER 54
2020-06-04 08:07:44M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 45
2020-06-04 08:05:05GØDMJ ALL MB6ER 33
2020-06-04 08:04:06M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 53
2020-06-04 08:02:41GØDMJ ALL MB6ER 19
2020-06-04 08:02:26M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 8
2020-06-04 08:02:00GØDMJ ALL MB6ER 10
2020-06-04 08:01:25GØDMJ ALL MB6ER 0
2020-06-04 07:59:00GØVGS-IANALL CQ-UK 6
2020-06-04 07:58:08M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 44
2020-06-04 07:56:46GØVGS-IANALL CQ-UK 15
2020-06-04 07:56:12M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 27
2020-06-04 07:55:16GØVGS-IANALL CQ-UK 49
2020-06-04 07:54:29M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 40
2020-06-04 07:53:53GØVGS-IANALL CQ-UK 30
2020-06-04 07:53:40M6SEU-MATT*****F5iWL M6SEU 3
2020-06-04 07:53:19GØVGS-IANALL CQ-UK 10
2020-06-04 07:52:41GØVGS-IANALL CQ-UK 8
2020-06-04 07:48:32M6JPWALL CQ-UK 10
2020-06-04 07:46:26GØVGS-IANALL CQ-UK 5
2020-06-04 07:33:56MW6XGDALL MW6XGD 2
2020-06-04 07:20:49GØVGS-IANALL CQ-UK 1
2020-06-04 07:12:38M7DXTALL M7DXT 1
2020-06-04 07:01:13M7DXTALL M7DXT 7
2020-06-04 06:58:10M7DXTALL M7DXT 1
2020-06-04 06:49:22GM7KBKALL MB6ER 1
2020-06-04 06:46:45VK4MCUALL VK4MCU 2
2020-06-04 06:46:01MB6RKALL CQ-UK 11
2020-06-04 06:44:22GM7KBKALL MB6ER 1
2020-06-04 06:43:13GM7KBKALL MB6ER 1
2020-06-04 06:41:47G7HRP ALL MB6ER 0
2020-06-04 06:41:37VK2GCF ALL MB6ER 2
2020-06-04 06:41:00MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 06:39:49MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 06:39:24MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 06:34:11VK4MCUALL VK4MCU 1
2020-06-04 06:30:08VK4MCUALL VK4MCU 1
2020-06-04 06:26:12MI1DAW-LALL CQ-UK 20
2020-06-04 06:16:18N2YUALL CQ-UK 3
2020-06-04 06:08:14VK3AOALL VK3AO 6
2020-06-04 05:59:54G4NEYALL CQ-UK 1
2020-06-04 05:53:01GW1LFNALL CQ-UK 1
2020-06-04 05:49:15VK4MCUALL VK4MCU 1
2020-06-04 05:29:00SV1DARALL SV1DAR 2
2020-06-04 05:20:36VK3PRALL CQ-UK 1
2020-06-04 05:20:01VK3PRALL CQ-UK 4
2020-06-04 05:03:13GØBAI-PETEALL GØBAI 2
2020-06-04 05:02:04GØBAI-PETE***** GØBAI 8
2020-06-04 05:01:37GØBAI-PETE***** GØBAI 8
2020-06-04 05:01:32VK3PRALL CQ-UK 2
2020-06-04 05:00:45W2LAALL CQ-UK 37
2020-06-04 04:59:38VK3PRALL CQ-UK 1
2020-06-04 04:58:09W2LAALL CQ-UK 16
2020-06-04 04:57:20VK3PRALL CQ-UK 41
2020-06-04 04:56:05W2LAALL CQ-UK 3
2020-06-04 04:55:24VK3PRALL CQ-UK 31
2020-06-04 04:54:48W2LAALL CQ-UK 27
2020-06-04 04:54:19VK3PRALL CQ-UK 22
2020-06-04 04:53:57W2LAALL CQ-UK 11
2020-06-04 04:53:46VK3PRALL CQ-UK 4
2020-06-04 04:53:38GØBAI-PETEALL GØBAI 5
2020-06-04 04:53:14W2LAALL CQ-UK 5
2020-06-04 04:52:24GØBAI-PETEALL GØBAI 2
2020-06-04 04:48:22VK3PRALL CQ-UK 4
2020-06-04 04:48:02VK3PRALL CQ-UK 6
2020-06-04 04:46:01G7TCWALL G7TCW 1
2020-06-04 04:33:52MI1DAW-LALL CQ-UK 27
2020-06-04 04:32:40MI1DAW-LALL CQ-UK 37
2020-06-04 04:30:51MI1DAW-LALL CQ-UK 6
2020-06-04 04:28:35MIØCRQ ALL MB6ER 0
2020-06-04 04:08:00M1DYPALL CQ-UK 1
2020-06-04 03:50:54G7AWNALL G7AWN 0
2020-06-04 03:45:34G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:44:51G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:44:48G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:38:14G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:33:12G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:33:09G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:25:51G7AWNALL G7AWN 2
2020-06-04 03:22:21G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:21:07G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:20:29G7AWNALL G7AWN 2
2020-06-04 03:20:27G7AWNALL G7AWN 0
2020-06-04 03:20:25G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:20:12G7AWNALL G7AWN 4
2020-06-04 03:14:19G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:12:57G7AWNALL G7AWN 1
2020-06-04 03:10:15JL1VXRALL CQ-UK 11
2020-06-04 03:08:15WB3GSNALL WB3GSN 3
2020-06-04 02:45:00KI5JBFALL CQ-UK 6
2020-06-04 02:04:16G1UVQALL CQ-UK 1
2020-06-04 01:59:51MIØCRQ ALL MB6ER 0
2020-06-04 01:59:17MIØCRQ ALL MB6ER 3
2020-06-04 01:59:06MIØCRQ ALL MB6ER 2
2020-06-04 01:53:22MIØCRQ ALL MB6ER 9
2020-06-04 01:53:10MIØCRQ ALL MB6ER 9
2020-06-04 01:43:43MB6RKALL CQ-UK 6
2020-06-04 01:41:24MB6RKALL CQ-UK 7
2020-06-04 01:41:21MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 01:37:23MB6RKALL CQ-UK 8
2020-06-04 01:03:49MI1DAW-LALL CQ-UK 30
2020-06-04 01:03:06MI1DAW-LALL CQ-UK 20
2020-06-04 01:02:01MI1DAW-LALL CQ-UK 25
2020-06-04 00:57:35MB6RKALL CQ-UK 1
2020-06-04 00:45:56MI1DAW-LALL CQ-UK 14
2020-06-04 00:45:35VK2GCF ALL MB6ER 7
2020-06-04 00:44:45MI1DAW-LALL CQ-UK 42
2020-06-04 00:44:29MI1DAW-LALL CQ-UK 15
2020-06-04 00:43:38VK2GCF ALL MB6ER 41
2020-06-04 00:42:52MI1DAW-LALL CQ-UK 38
2020-06-04 00:42:26VK2GCF ALL MB6ER 12
2020-06-04 00:41:46MI1DAW-LALL CQ-UK 34
2020-06-04 00:40:59MI1DAW-LALL CQ-UK 22
2020-06-04 00:39:48WB4DXALL WB4DX 3
2020-06-04 00:39:18VK2GCF ALL MB6ER 1
2020-06-04 00:37:02JL1VXRALL CQ-UK 8
2020-06-04 00:32:46JL1VXRALL CQ-UK 8
2020-06-04 00:28:349Z4FNLALL CQ-UK 10
2020-06-04 00:28:19JL1VXRALL CQ-UK 7
2020-06-04 00:26:13NM2VALL NM2V 2
2020-06-04 00:20:27KA1MXL ALL MB6ER 1
2020-06-04 00:04:52VA3XTHALL VA3XTH 0
2020-06-04 00:03:07MIØCRQALL MIØCRQ 1
2020-06-04 00:01:55MIØCRQALL MIØCRQ 11
2020-06-04 00:01:50MIØCRQALL MIØCRQ 3
2020-06-04 00:01:37MIØCRQALL MIØCRQ 7
2020-06-04 00:01:31MIØCRQALL MIØCRQ 3
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2020-06-04, 20:57:50 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room