Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
1900 MHz 25 %
6.4%
15 days, 12 hrs, 52 mins, 9 s 14 days, 2 hrs, 49 mins, 54 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
402.27 GB 25.16 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.76 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2020-03-28 18:07:04KA1CNF
2020-03-28 18:07:04VK2YG
2020-03-28 18:07:04N4UED
2020-03-28 18:07:04LA4YMA
2020-03-28 18:07:042EØEZR
2020-03-28 18:07:04M1DMX
2020-03-28 18:07:045P1B
2020-03-28 18:07:04GØDUQ
2020-03-28 18:07:04MØXVK
2020-03-28 18:07:04VK3AS
2020-03-28 18:07:04G1EXK
2020-03-28 18:07:04G7TCW
2020-03-28 18:07:04MMØFZV
2020-03-28 18:07:04G7PPB
2020-03-28 18:07:04KM4MVM
2020-03-28 18:07:04G7DMD
2020-03-28 18:07:04G4USI
2020-03-28 18:07:04VK2JDW
2020-03-28 18:07:04KD6QFO
2020-03-28 18:07:042EØRQO
2020-03-28 18:07:04G7HTN
2020-03-28 18:07:042EØNMK
2020-03-28 18:07:04MB6HU
2020-03-28 18:07:04MB6ER
2020-03-28 18:07:04G7SRE
2020-03-28 18:07:04G8SEZ
2020-03-28 18:07:04MWØAQZ
2020-03-28 18:07:04G7MYR
2020-03-28 18:07:04G6EGM
2020-03-28 18:07:04MB6ER
2020-03-28 18:07:04MB6ILK
2020-03-28 18:07:04KI7RID
2020-03-28 18:07:04VK5PBZ
2020-03-28 18:07:04AA6TU
2020-03-28 18:07:04GB7PT
2020-03-28 18:07:04G6ZNW
2020-03-28 18:07:042EØSEI
2020-03-28 18:07:04MØHPB
2020-03-28 18:07:04M7ECT
2020-03-28 18:07:04G1HEQ
2020-03-28 18:07:04G7NPP
2020-03-28 18:07:04M6UUN
2020-03-28 18:07:04PA1EC
2020-03-28 18:07:04GØTVJ
2020-03-28 18:07:04VK3GY
2020-03-28 18:07:04GØRKT
2020-03-28 18:07:04KR3ORY
2020-03-28 18:07:04M7AHT
2020-03-28 18:07:04GØCEL
2020-03-28 18:07:04M7HTL
2020-03-28 18:07:04M7IIO
2020-03-28 18:07:04KM4YOU
2020-03-28 18:07:04VK2HJW
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-03-28 18:06:48KM4YOUALL KM4YOU 1
2020-03-28 18:03:38G4RQUALL MB6HU 25
2020-03-28 18:03:19M7IIO-TIMALL M7IIO 15
2020-03-28 18:01:02G4NEYALL GB7PT 4
2020-03-28 18:00:03MØKFIALL GB7PT 0
2020-03-28 17:59:38G8KOC ALL MB6ER 5
2020-03-28 17:58:51MB6ER ALL MB6ER 13
2020-03-28 17:58:13GM7KBK ALL MB6ER 31
2020-03-28 17:54:56GØCELALL GØCEL 4
2020-03-28 17:52:01G8RIM ALL MB6ER 2
2020-03-28 17:50:212EØEBM ALL MB6ER 10
2020-03-28 17:49:57G7PXM ALL MB6ER 19
2020-03-28 17:48:52MØSGL ALL MB6ER 2
2020-03-28 17:27:15M6JPW ALL MB6ER 1
2020-03-28 17:05:39M1FCX ALL MB6ER 0
2020-03-28 16:59:45MIØWJMALL MIØWJM 3
2020-03-28 16:49:422EØHBX ALL MB6ER 2
2020-03-28 16:46:56G6MJQALL G6MJQ 0
2020-03-28 16:35:53G7MLO ALL MB6ER 2
2020-03-28 16:29:092EØTKO ALL MB6ER 1
2020-03-28 16:15:16GIØLRB ALL MB6ER 10
2020-03-28 16:08:24W4BPT ALL MB6ER 1
2020-03-28 16:07:07MØXGS-GARYALL MØXGS 2
2020-03-28 16:01:03M3TFM ALL MB6ER 25
2020-03-28 15:56:18GØRKT-991AALL GØRKT 2
2020-03-28 15:40:56N1JXXALL N1JXX 8
2020-03-28 15:39:25VK2HJW-RAYALL VK2HJW 2
2020-03-28 15:38:20G4BSM ALL MB6ER 1
2020-03-28 15:28:42GØMXU ALL MB6ER 1
2020-03-28 15:28:29KN4USC ALL MB6ER 0
2020-03-28 15:14:53GØTIW ALL MB6ER 2
2020-03-28 15:14:09G4KXQ ALL MB6ER 0
2020-03-28 15:08:34G7JWD ALL MB6ER 2
2020-03-28 15:06:58W1RAB ALL MB6ER 4
2020-03-28 15:06:36M7RUEALL 2EØRQO 2
2020-03-28 15:03:53M5HOT ALL MB6ER 1
2020-03-28 14:58:43VK3GY/FT3DALL VK3GY 1
2020-03-28 14:52:52GWØIXK ALL MB6ER 1
2020-03-28 14:48:142EØBJLALL 2EØBJL 3
2020-03-28 14:44:132MØFPI ALL MB6ER 38
2020-03-28 14:42:19N3ZBL ALL MB6ER 52
2020-03-28 14:39:452EØMHL-MARALL 2EØMHL 1
2020-03-28 14:31:072MØDRY ALL MB6ER 5
2020-03-28 13:47:33MØTRD ALL MB6ER 2
2020-03-28 13:43:102EØBKYALL 2EØBKY 10
2020-03-28 13:38:06GØKZH ALL MB6ER 2
2020-03-28 13:36:51M7ECTALL M7ECT 1
2020-03-28 13:36:40M7MOT ALL MB6ER 8
2020-03-28 13:31:38VK3FAJHALL VK3FAJH 0
2020-03-28 13:31:15MØHPBALL MØHPB 0
2020-03-28 13:27:59GMØMRJ ALL MB6ER 3
2020-03-28 13:27:492MØJVR ALL MB6ER 9
2020-03-28 13:27:312EØNMKALL 2EØNMK 16
2020-03-28 13:21:00G6EGM*****EAK1H G6EGM 5
2020-03-28 12:49:31MØFXBALL MØFXB 11
2020-03-28 12:46:19M7CEBALL M7CEB 0
2020-03-28 12:40:37??????????ALL 2
2020-03-28 12:25:48GØDUQALL GØDUQ 10
2020-03-28 12:25:30G7PEEALL MB6TB 2
2020-03-28 12:17:30G7PPBALL G7PPB 29
2020-03-28 12:14:52VK2FMAZ ALL MB6ER 1
2020-03-28 11:36:452EØCUB ALL MB6ER 5
2020-03-28 11:36:14G6OHM ALL MB6ER 23
2020-03-28 11:18:07M6XUT ALL MB6ER 1
2020-03-28 11:13:422EØGCHALL 2EØGCH 3
2020-03-28 11:00:40VK2YGALL VK2YG 2
2020-03-28 10:58:16W9ABF-PAULALL W9ABF 1
2020-03-28 10:52:32M6KKW ALL MB6ER 1
2020-03-28 10:50:12MØRRF ALL MB6ER 9
2020-03-28 10:49:34G7DSU ALL MB6ER 35
2020-03-28 10:46:25W3LUX ALL MB6ER 56
2020-03-28 10:25:55GØFTR*****H539X GØFTR 2
2020-03-28 09:55:16M5ET ALL MB6ER 1
2020-03-28 09:54:10GØUOO ALL MB6ER 0
2020-03-28 09:46:352EØIGLALL 2EØIGL 0
2020-03-28 09:43:08W1ZOT ALL MB6ER 46
2020-03-28 09:23:20MI5DAW ALL MB6ER 30
2020-03-28 09:04:54VK6RO ALL MB6ER 31
2020-03-28 08:44:04G1NGR ALL MB6ER 8
2020-03-28 08:14:49JO3XYT ALL MB6ER 4
2020-03-28 08:13:36AA6IO ALL MB6ER 15
2020-03-28 08:13:03MWØVKD ALL MB6ER 7
2020-03-28 08:01:45KI7RIDALL KI7RID 0
2020-03-28 07:55:04JR1FVK ALL MB6ER 3
2020-03-28 07:49:16HB9MHB ALL MB6ER 0
2020-03-28 07:47:33M6KKW/NICKALL M6KKW 4
2020-03-28 07:42:31VE7EIA ALL MB6ER 1
2020-03-28 07:31:29VK3FY ALL MB6ER 3
2020-03-28 07:26:14MB6RK ALL MB6ER 2
2020-03-28 07:14:40M7TLFALL GB3CF 1
2020-03-28 07:04:31SV1DARALL SV1DAR 1
2020-03-28 06:53:46M1DYP ALL MB6ER 1
2020-03-28 06:40:50VK5ZA ALL MB6ER 1
2020-03-28 05:43:51VK3MJR ALL MB6ER 4
2020-03-28 05:29:15MØHYL ALL MB6ER 0
2020-03-28 04:57:47VK6VE ALL MB6ER 2
2020-03-28 03:12:09G7NRHALL G7NRH 15
2020-03-28 02:03:24N9MGO-MIKEALL N9MGO 2
2020-03-28 01:28:43G4TBD ALL MB6ER 33
2020-03-28 01:17:56WB3APJALL WB3APJ 28
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-03-28 18:06:48KM4YOUALL KM4YOU 1
2020-03-28 18:03:38G4RQUALL MB6HU 25
2020-03-28 18:03:19M7IIO-TIMALL M7IIO 15
2020-03-28 18:02:50G4RQUALL MB6HU 25
2020-03-28 18:02:35M7IIO-TIMALL M7IIO 10
2020-03-28 18:02:24G4RQUALL MB6HU 8
2020-03-28 18:02:11M7IIO-TIMALL M7IIO 8
2020-03-28 18:01:20G4RQUALL MB6HU 3
2020-03-28 18:01:15G4RQUALL MB6HU 5
2020-03-28 18:01:02G4NEYALL GB7PT 4
2020-03-28 18:00:58G4NEYALL GB7PT 0
2020-03-28 18:00:47G4NEYALL GB7PT 3
2020-03-28 18:00:43G4NEYALL GB7PT 2
2020-03-28 18:00:35G4NEYALL GB7PT 1
2020-03-28 18:00:03MØKFIALL GB7PT 0
2020-03-28 17:59:38G8KOC ALL MB6ER 5
2020-03-28 17:58:51MB6ER ALL MB6ER 13
2020-03-28 17:58:13GM7KBK ALL MB6ER 31
2020-03-28 17:58:09G4RQUALL MB6HU 3
2020-03-28 17:57:52G4RQUALL MB6HU 16
2020-03-28 17:57:18G4RQUALL MB6HU 34
2020-03-28 17:57:12GM7KBK ALL MB6ER 0
2020-03-28 17:56:41M7IIO-TIMALL M7IIO 31
2020-03-28 17:56:27MB6ER ALL MB6ER 12
2020-03-28 17:56:21GM7KBK ALL MB6ER 1
2020-03-28 17:56:04G4RQUALL MB6HU 17
2020-03-28 17:55:46G4RQUALL MB6HU 18
2020-03-28 17:55:33G4RQUALL MB6HU 13
2020-03-28 17:55:29GM7KBK ALL MB6ER 2
2020-03-28 17:55:15M7IIO-TIMALL M7IIO 14
2020-03-28 17:55:06G4RQUALL MB6HU 3
2020-03-28 17:54:56GØCELALL GØCEL 4
2020-03-28 17:54:32M7IIO-TIMALL M7IIO 21
2020-03-28 17:53:58GØCELALL GØCEL 30
2020-03-28 17:53:43M7IIO-TIMALL M7IIO 12
2020-03-28 17:53:24GØCELALL GØCEL 14
2020-03-28 17:53:08M7IIO-TIMALL M7IIO 4
2020-03-28 17:52:41M7IIO-TIMALL M7IIO 4
2020-03-28 17:52:01G8RIM ALL MB6ER 2
2020-03-28 17:50:212EØEBM ALL MB6ER 10
2020-03-28 17:49:57G7PXM ALL MB6ER 19
2020-03-28 17:49:482EØEBM ALL MB6ER 2
2020-03-28 17:49:432EØEBM ALL MB6ER 4
2020-03-28 17:49:392EØEBM ALL MB6ER 2
2020-03-28 17:49:322EØEBM ALL MB6ER 5
2020-03-28 17:49:20G7PXM ALL MB6ER 6
2020-03-28 17:49:112EØEBM ALL MB6ER 2
2020-03-28 17:48:52MØSGL ALL MB6ER 2
2020-03-28 17:48:44G4RQUALL MB6HU 3
2020-03-28 17:48:342EØEBM ALL MB6ER 1
2020-03-28 17:42:19GØCELALL GØCEL 0
2020-03-28 17:42:10GØCELALL GØCEL 0
2020-03-28 17:34:13GØCELALL GØCEL 0
2020-03-28 17:27:15M6JPW ALL MB6ER 1
2020-03-28 17:20:06GØCELALL GØCEL 0
2020-03-28 17:19:59GØCELALL GØCEL 0
2020-03-28 17:05:39M1FCX ALL MB6ER 0
2020-03-28 17:05:19M1FCX ALL MB6ER 9
2020-03-28 17:02:19GM7KBK ALL MB6ER 1
2020-03-28 17:02:16GM7KBK ALL MB6ER 3
2020-03-28 17:00:53GM7KBK ALL MB6ER 2
2020-03-28 16:59:45MIØWJMALL MIØWJM 3
2020-03-28 16:49:422EØHBX ALL MB6ER 2
2020-03-28 16:49:40KM4YOUALL KM4YOU 0
2020-03-28 16:49:33KM4YOUALL KM4YOU 0
2020-03-28 16:46:56G6MJQALL G6MJQ 0
2020-03-28 16:45:05KM4YOUALL KM4YOU 0
2020-03-28 16:36:072EØHBX ALL MB6ER 2
2020-03-28 16:35:53G7MLO ALL MB6ER 2
2020-03-28 16:35:462EØHBX ALL MB6ER 2
2020-03-28 16:29:092EØTKO ALL MB6ER 1
2020-03-28 16:29:042EØTKO ALL MB6ER 0
2020-03-28 16:21:07MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 16:15:16GIØLRB ALL MB6ER 10
2020-03-28 16:15:07MIØWJMALL MIØWJM 2
2020-03-28 16:14:45GIØLRB ALL MB6ER 16
2020-03-28 16:14:06MIØWJMALL MIØWJM 30
2020-03-28 16:13:24GIØLRB ALL MB6ER 36
2020-03-28 16:13:11MIØWJMALL MIØWJM 5
2020-03-28 16:12:57GIØLRB ALL MB6ER 11
2020-03-28 16:12:05MIØWJMALL MIØWJM 43
2020-03-28 16:11:39GIØLRB ALL MB6ER 19
2020-03-28 16:11:25MIØWJMALL MIØWJM 5
2020-03-28 16:11:15GIØLRB ALL MB6ER 8
2020-03-28 16:10:012EØHBX ALL MB6ER 2
2020-03-28 16:09:34MIØWJMALL MIØWJM 3
2020-03-28 16:08:24W4BPT ALL MB6ER 1
2020-03-28 16:08:10MIØWJMALL MIØWJM 3
2020-03-28 16:07:07MØXGS-GARYALL MØXGS 2
2020-03-28 16:01:33MIØWJMALL MIØWJM 6
2020-03-28 16:01:03M3TFM ALL MB6ER 25
2020-03-28 16:00:39MIØWJMALL MIØWJM 14
2020-03-28 16:00:21M3TFM ALL MB6ER 12
2020-03-28 16:00:07MIØWJMALL MIØWJM 4
2020-03-28 15:59:55M3TFM ALL MB6ER 9
2020-03-28 15:59:24MIØWJMALL MIØWJM 3
2020-03-28 15:58:58G4RQUALL MB6HU 3
2020-03-28 15:56:18GØRKT-991AALL GØRKT 2
2020-03-28 15:46:49G4RQUALL MB6HU 2
2020-03-28 15:40:56N1JXXALL N1JXX 8
2020-03-28 15:40:46GØRKT-991AALL GØRKT 0
2020-03-28 15:39:25VK2HJW-RAYALL VK2HJW 2
2020-03-28 15:38:20G4BSM ALL MB6ER 1
2020-03-28 15:33:02MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 15:28:42GØMXU ALL MB6ER 1
2020-03-28 15:28:29KN4USC ALL MB6ER 0
2020-03-28 15:26:42G4RQUALL MB6HU 8
2020-03-28 15:26:27KN4USC ALL MB6ER 12
2020-03-28 15:26:07G4RQUALL MB6HU 6
2020-03-28 15:25:51KN4USC ALL MB6ER 9
2020-03-28 15:21:31M6JPWALL GB7PT 0
2020-03-28 15:19:47N1JXXALL N1JXX 6
2020-03-28 15:14:53GØTIW ALL MB6ER 2
2020-03-28 15:14:46GØTIW ALL MB6ER 1
2020-03-28 15:14:39GØTIW ALL MB6ER 0
2020-03-28 15:14:09G4KXQ ALL MB6ER 0
2020-03-28 15:13:51W4BPT ALL MB6ER 1
2020-03-28 15:13:32W4BPT ALL MB6ER 1
2020-03-28 15:12:55MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 15:10:45W4BPT ALL MB6ER 11
2020-03-28 15:08:34G7JWD ALL MB6ER 2
2020-03-28 15:06:58W1RAB ALL MB6ER 4
2020-03-28 15:06:36M7RUEALL 2EØRQO 2
2020-03-28 15:06:29W1RAB ALL MB6ER 5
2020-03-28 15:05:38MØKFIALL GB7PT 0
2020-03-28 15:04:52MØKFIALL GB7PT 2
2020-03-28 15:04:39MØKFIALL GB7PT 0
2020-03-28 15:04:06MØKFIALL GB7PT 1
2020-03-28 15:03:53M5HOT ALL MB6ER 1
2020-03-28 15:03:37W4BPT ALL MB6ER 2
2020-03-28 15:03:32MØKFIALL GB7PT 0
2020-03-28 14:58:43VK3GY/FT3DALL VK3GY 1
2020-03-28 14:55:27M7RUEALL 2EØRQO 2
2020-03-28 14:53:46M7RUEALL 2EØRQO 6
2020-03-28 14:53:38M7RUEALL 2EØRQO 0
2020-03-28 14:52:52GWØIXK ALL MB6ER 1
2020-03-28 14:52:50GWØIXK ALL MB6ER 2
2020-03-28 14:48:142EØBJLALL 2EØBJL 3
2020-03-28 14:48:052EØBJLALL 2EØBJL 1
2020-03-28 14:47:592EØBJLALL 2EØBJL 2
2020-03-28 14:47:482EØBJLALL 2EØBJL 3
2020-03-28 14:44:132MØFPI ALL MB6ER 38
2020-03-28 14:42:19N3ZBL ALL MB6ER 52
2020-03-28 14:41:062MØFPI ALL MB6ER 7
2020-03-28 14:39:52N3ZBL ALL MB6ER 10
2020-03-28 14:39:452EØMHL-MARALL 2EØMHL 1
2020-03-28 14:38:312MØFPI ALL MB6ER 12
2020-03-28 14:37:16N3ZBL ALL MB6ER 13
2020-03-28 14:36:162MØFPI ALL MB6ER 53
2020-03-28 14:35:01N3ZBL ALL MB6ER 12
2020-03-28 14:33:502MØFPI ALL MB6ER 3
2020-03-28 14:32:30N3ZBL ALL MB6ER 14
2020-03-28 14:32:072MØFPI ALL MB6ER 15
2020-03-28 14:32:02N3ZBL ALL MB6ER 2
2020-03-28 14:31:44N3ZBL ALL MB6ER 18
2020-03-28 14:31:162MØFPI ALL MB6ER 5
2020-03-28 14:31:072MØDRY ALL MB6ER 5
2020-03-28 14:30:522MØFPI ALL MB6ER 13
2020-03-28 14:30:032MØDRY ALL MB6ER 46
2020-03-28 14:29:082MØFPI ALL MB6ER 52
2020-03-28 14:28:542MØDRY ALL MB6ER 11
2020-03-28 14:28:242MØFPI ALL MB6ER 26
2020-03-28 14:28:092MØDRY ALL MB6ER 11
2020-03-28 14:27:372MØFPI ALL MB6ER 29
2020-03-28 14:27:202MØDRY ALL MB6ER 13
2020-03-28 14:26:292MØFPI ALL MB6ER 48
2020-03-28 14:26:022MØDRY ALL MB6ER 23
2020-03-28 14:25:102MØFPI ALL MB6ER 49
2020-03-28 14:24:092MØDRY ALL MB6ER 45
2020-03-28 14:23:27VK2HJW-RAYALL VK2HJW 39
2020-03-28 14:23:102MØDRY ALL MB6ER 14
2020-03-28 14:22:382MØFPI ALL MB6ER 30
2020-03-28 14:22:132MØDRY ALL MB6ER 21
2020-03-28 14:21:522MØFPI ALL MB6ER 18
2020-03-28 14:21:332MØDRY ALL MB6ER 15
2020-03-28 14:20:592MØFPI ALL MB6ER 31
2020-03-28 14:20:302MØDRY ALL MB6ER 26
2020-03-28 14:19:462MØFPI ALL MB6ER 41
2020-03-28 14:19:282EØMHL-MARALL 2EØMHL 2
2020-03-28 14:19:032MØFPI ALL MB6ER 24
2020-03-28 14:18:552MØDRY ALL MB6ER 6
2020-03-28 14:17:342MØFPI ALL MB6ER 15
2020-03-28 14:16:502MØDRY ALL MB6ER 40
2020-03-28 14:15:452MØFPI ALL MB6ER 2
2020-03-28 14:15:242MØDRY ALL MB6ER 17
2020-03-28 14:14:222MØFPI ALL MB6ER 59
2020-03-28 14:14:102MØDRY ALL MB6ER 8
2020-03-28 14:13:562MØFPI ALL MB6ER 11
2020-03-28 14:13:382MØDRY ALL MB6ER 14
2020-03-28 14:13:282MØFPI ALL MB6ER 7
2020-03-28 14:13:112MØDRY ALL MB6ER 13
2020-03-28 14:12:282MØFPI ALL MB6ER 40
2020-03-28 14:12:062MØDRY ALL MB6ER 19
2020-03-28 14:11:302MØFPI ALL MB6ER 32
2020-03-28 14:11:112MØDRY ALL MB6ER 15
2020-03-28 14:10:452MØFPI ALL MB6ER 23
2020-03-28 14:10:292MØDRY ALL MB6ER 11
2020-03-28 14:09:452MØFPI ALL MB6ER 41
2020-03-28 14:08:432MØDRY ALL MB6ER 58
2020-03-28 14:07:492MØFPI ALL MB6ER 51
2020-03-28 14:07:372MØDRY ALL MB6ER 8
2020-03-28 14:07:002MØFPI ALL MB6ER 34
2020-03-28 14:06:282MØDRY ALL MB6ER 28
2020-03-28 14:05:402MØFPI ALL MB6ER 46
2020-03-28 14:05:012MØDRY ALL MB6ER 36
2020-03-28 14:03:552MØFPI ALL MB6ER 3
2020-03-28 14:03:342MØDRY ALL MB6ER 17
2020-03-28 14:02:572MØFPI ALL MB6ER 34
2020-03-28 14:02:292MØDRY ALL MB6ER 25
2020-03-28 14:02:062MØFPI ALL MB6ER 21
2020-03-28 14:01:562MØDRY ALL MB6ER 6
2020-03-28 14:01:292MØFPI ALL MB6ER 24
2020-03-28 14:01:072MØDRY ALL MB6ER 19
2020-03-28 14:00:212MØFPI ALL MB6ER 43
2020-03-28 13:59:572MØDRY ALL MB6ER 19
2020-03-28 13:59:022MØFPI ALL MB6ER 52
2020-03-28 13:58:312MØDRY ALL MB6ER 28
2020-03-28 13:57:252MØFPI ALL MB6ER 3
2020-03-28 13:57:122MØDRY ALL MB6ER 8
2020-03-28 13:56:362MØFPI ALL MB6ER 34
2020-03-28 13:56:222MØDRY ALL MB6ER 10
2020-03-28 13:55:532MØFPI ALL MB6ER 26
2020-03-28 13:55:362MØDRY ALL MB6ER 14
2020-03-28 13:54:592MØFPI ALL MB6ER 33
2020-03-28 13:54:132MØDRY ALL MB6ER 43
2020-03-28 13:53:482MØFPI ALL MB6ER 22
2020-03-28 13:53:402MØDRY ALL MB6ER 4
2020-03-28 13:52:582MØFPI ALL MB6ER 38
2020-03-28 13:52:182MØDRY ALL MB6ER 37
2020-03-28 13:51:572MØFPI ALL MB6ER 19
2020-03-28 13:51:402MØDRY ALL MB6ER 13
2020-03-28 13:51:052MØFPI ALL MB6ER 33
2020-03-28 13:50:432MØDRY ALL MB6ER 16
2020-03-28 13:49:482MØFPI ALL MB6ER 52
2020-03-28 13:49:252MØDRY ALL MB6ER 18
2020-03-28 13:48:242MØFPI ALL MB6ER 58
2020-03-28 13:48:112MØDRY ALL MB6ER 9
2020-03-28 13:47:362MØFPI ALL MB6ER 33
2020-03-28 13:47:33MØTRD ALL MB6ER 2
2020-03-28 13:47:212MØDRY ALL MB6ER 9
2020-03-28 13:46:562MØFPI ALL MB6ER 22
2020-03-28 13:46:332MØDRY ALL MB6ER 19
2020-03-28 13:46:182MØFPI ALL MB6ER 12
2020-03-28 13:46:082MØDRY ALL MB6ER 6
2020-03-28 13:45:532MØFPI ALL MB6ER 8
2020-03-28 13:43:102EØBKYALL 2EØBKY 10
2020-03-28 13:42:162EØBKYALL 2EØBKY 8
2020-03-28 13:39:57MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 13:39:37MB6ER ALL MB6ER 2
2020-03-28 13:38:32MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 13:38:17MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 13:38:06GØKZH ALL MB6ER 2
2020-03-28 13:36:51M7ECTALL M7ECT 1
2020-03-28 13:36:40M7MOT ALL MB6ER 8
2020-03-28 13:36:12M7ECTALL M7ECT 26
2020-03-28 13:35:54M7MOT ALL MB6ER 15
2020-03-28 13:35:25M7ECTALL M7ECT 26
2020-03-28 13:35:22M7MOT ALL MB6ER 0
2020-03-28 13:35:21M7MOT ALL MB6ER 0
2020-03-28 13:35:17M7ECTALL M7ECT 1
2020-03-28 13:35:08M7MOT ALL MB6ER 7
2020-03-28 13:35:02M7ECTALL M7ECT 3
2020-03-28 13:34:53M7MOT ALL MB6ER 7
2020-03-28 13:34:46M7MOT ALL MB6ER 7
2020-03-28 13:34:45M7MOT ALL MB6ER 1
2020-03-28 13:34:37M7ECTALL M7ECT 6
2020-03-28 13:34:27M7MOT ALL MB6ER 7
2020-03-28 13:34:20M7ECTALL M7ECT 4
2020-03-28 13:34:15M7MOT ALL MB6ER 0
2020-03-28 13:34:14M7MOT ALL MB6ER 1
2020-03-28 13:33:35M7MOT ALL MB6ER 2
2020-03-28 13:33:102EØBJLALL 2EØBJL 0
2020-03-28 13:31:38VK3FAJHALL VK3FAJH 0
2020-03-28 13:31:15MØHPBALL MØHPB 0
2020-03-28 13:27:59GMØMRJ ALL MB6ER 3
2020-03-28 13:27:492MØJVR ALL MB6ER 9
2020-03-28 13:27:312EØNMKALL 2EØNMK 16
2020-03-28 13:27:06GMØMRJ ALL MB6ER 23
2020-03-28 13:26:292EØNMKALL 2EØNMK 21
2020-03-28 13:25:53GMØMRJ ALL MB6ER 33
2020-03-28 13:25:012EØNMKALL 2EØNMK 31
2020-03-28 13:24:27GMØMRJ ALL MB6ER 33
2020-03-28 13:24:092EØNMKALL 2EØNMK 10
2020-03-28 13:23:29GMØMRJ ALL MB6ER 39
2020-03-28 13:22:482EØNMKALL 2EØNMK 32
2020-03-28 13:21:51GMØMRJ ALL MB6ER 55
2020-03-28 13:21:382EØNMKALL 2EØNMK 6
2020-03-28 13:21:20GMØMRJ ALL MB6ER 7
2020-03-28 13:21:11G4RQUALL MB6HU 9
2020-03-28 13:21:00G6EGM*****EAK1H G6EGM 5
2020-03-28 13:20:362EØNMKALL 2EØNMK 17
2020-03-28 13:19:53G4RQUALL MB6HU 41
2020-03-28 13:19:262EØNMKALL 2EØNMK 24
2020-03-28 13:18:18G4RQUALL MB6HU 6
2020-03-28 13:17:312EØNMKALL 2EØNMK 43
2020-03-28 13:16:30G4RQUALL MB6HU 0
2020-03-28 13:15:422EØNMKALL 2EØNMK 45
2020-03-28 13:14:40G4RQUALL MB6HU 58
2020-03-28 13:13:152EØNMKALL 2EØNMK 20
2020-03-28 13:12:41G4RQUALL MB6HU 31
2020-03-28 13:11:222EØNMKALL 2EØNMK 14
2020-03-28 13:10:35G4RQUALL MB6HU 45
2020-03-28 13:10:022EØNMKALL 2EØNMK 29
2020-03-28 13:09:35G4RQUALL MB6HU 26
2020-03-28 13:09:162EØNMKALL 2EØNMK 13
2020-03-28 13:09:12G4RQUALL MB6HU 2
2020-03-28 13:08:592EØNMKALL 2EØNMK 5
2020-03-28 13:08:252EØNMKALL 2EØNMK 1
2020-03-28 13:07:29G4RQUALL MB6HU 1
2020-03-28 13:07:152EØNMKALL 2EØNMK 1
2020-03-28 13:00:39VK2HJW-RAYALL VK2HJW 3
2020-03-28 13:00:13VK2HJW-RAYALL VK2HJW 4
2020-03-28 12:54:302MØFPI ALL MB6ER 7
2020-03-28 12:54:222MØFPI ALL MB6ER 5
2020-03-28 12:52:41VK2HJW-RAYALL VK2HJW 3
2020-03-28 12:49:31MØFXBALL MØFXB 11
2020-03-28 12:49:12MØFXBALL MØFXB 8
2020-03-28 12:47:002EØHBX ALL MB6ER 2
2020-03-28 12:46:19M7CEBALL M7CEB 0
2020-03-28 12:40:37??????????ALL 2
2020-03-28 12:34:362EØHBX ALL MB6ER 1
2020-03-28 12:34:352EØHBX ALL MB6ER 1
2020-03-28 12:25:48GØDUQALL GØDUQ 10
2020-03-28 12:25:36G4RQUALL MB6HU 5
2020-03-28 12:25:30G7PEEALL MB6TB 2
2020-03-28 12:25:08G7PEEALL MB6TB 1
2020-03-28 12:24:45G4RQUALL MB6HU 2
2020-03-28 12:22:48G7PXM ALL MB6ER 54
2020-03-28 12:20:03G7PEEALL MB6TB 37
2020-03-28 12:17:30G7PPBALL G7PPB 29
2020-03-28 12:17:22MB6ER ALL MB6ER 4
2020-03-28 12:17:19MIØWJMALL MIØWJM 2
2020-03-28 12:16:21G7PXM ALL MB6ER 57
2020-03-28 12:15:28G7PEEALL MB6TB 46
2020-03-28 12:14:55G7PPBALL G7PPB 26
2020-03-28 12:14:52VK2FMAZ ALL MB6ER 1
2020-03-28 12:14:31G7PEEALL MB6TB 18
2020-03-28 12:14:27VK2FMAZ ALL MB6ER 0
2020-03-28 12:13:33G7PXM ALL MB6ER 47
2020-03-28 12:11:52MB6ER ALL MB6ER 37
2020-03-28 12:11:47G7PPBALL G7PPB 4
2020-03-28 12:10:01G7PEEALL MB6TB 32
2020-03-28 12:09:31G7PXM ALL MB6ER 27
2020-03-28 12:09:25G7PXM ALL MB6ER 1
2020-03-28 12:08:16G7PXM ALL MB6ER 56
2020-03-28 12:07:57MB6ER ALL MB6ER 13
2020-03-28 12:07:42G7PXM ALL MB6ER 9
2020-03-28 12:07:31MB6ER ALL MB6ER 3
2020-03-28 12:07:23G7PEEALL MB6TB 6
2020-03-28 12:04:34G7PXM ALL MB6ER 45
2020-03-28 12:04:28G7PPBALL G7PPB 3
2020-03-28 12:04:13G7PEEALL MB6TB 12
2020-03-28 12:01:11G7PEEALL MB6TB 59
2020-03-28 11:58:30G7PXM ALL MB6ER 38
2020-03-28 11:56:52G7PEEALL MB6TB 29
2020-03-28 11:56:31G7PXM ALL MB6ER 18
2020-03-28 11:56:19G7PEEALL MB6TB 6
2020-03-28 11:56:16G7PEEALL MB6TB 1
2020-03-28 11:53:11MB6ER ALL MB6ER 2
2020-03-28 11:36:452EØCUB ALL MB6ER 5
2020-03-28 11:36:14G6OHM ALL MB6ER 23
2020-03-28 11:36:07G6OHM ALL MB6ER 7
2020-03-28 11:34:322EØCUB ALL MB6ER 31
2020-03-28 11:34:09G6OHM ALL MB6ER 17
2020-03-28 11:34:002EØCUB ALL MB6ER 4
2020-03-28 11:33:50G6OHM ALL MB6ER 2
2020-03-28 11:33:40G6OHM ALL MB6ER 2
2020-03-28 11:33:34G6OHM ALL MB6ER 1
2020-03-28 11:28:43VK2HJW-RAYALL VK2HJW 1
2020-03-28 11:26:54G6OHM ALL MB6ER 1
2020-03-28 11:26:43VK2HJW-RAYALL VK2HJW 11
2020-03-28 11:26:36G6OHM ALL MB6ER 3
2020-03-28 11:26:23G6OHM ALL MB6ER 2
2020-03-28 11:25:58VK2HJW-RAYALL VK2HJW 4
2020-03-28 11:18:07M6XUT ALL MB6ER 1
2020-03-28 11:13:55W1RAB ALL MB6ER 5
2020-03-28 11:13:422EØGCHALL 2EØGCH 3
2020-03-28 11:13:382EØGCHALL 2EØGCH 4
2020-03-28 11:13:352EØGCHALL 2EØGCH 3
2020-03-28 11:13:18W1RAB ALL MB6ER 13
2020-03-28 11:12:592EØGCHALL 2EØGCH 3
2020-03-28 11:12:542EØGCHALL 2EØGCH 4
2020-03-28 11:12:482EØGCHALL 2EØGCH 6
2020-03-28 11:10:01GM7KBK ALL MB6ER 3
2020-03-28 11:09:482MØFPI ALL MB6ER 10
2020-03-28 11:09:13GM7KBK ALL MB6ER 30
2020-03-28 11:08:442MØFPI ALL MB6ER 25
2020-03-28 11:06:03GM7KBK ALL MB6ER 32
2020-03-28 11:05:162MØFPI ALL MB6ER 40
2020-03-28 11:04:00GM7KBK ALL MB6ER 10
2020-03-28 11:03:152MØFPI ALL MB6ER 41
2020-03-28 11:02:02GM7KBK ALL MB6ER 7
2020-03-28 11:01:462MØFPI ALL MB6ER 12
2020-03-28 11:01:11GM7KBK ALL MB6ER 30
2020-03-28 11:00:592MØFPI ALL MB6ER 7
2020-03-28 11:00:48GM7KBK ALL MB6ER 5
2020-03-28 11:00:40VK2YGALL VK2YG 2
2020-03-28 11:00:32VK2YGALL VK2YG 0
2020-03-28 11:00:27VK2YGALL VK2YG 1
2020-03-28 11:00:112MØFPI ALL MB6ER 6
2020-03-28 10:58:16W9ABF-PAULALL W9ABF 1
2020-03-28 10:57:42MB6ER ALL MB6ER 0
2020-03-28 10:55:47W1RAB ALL MB6ER 8
2020-03-28 10:52:32M6KKW ALL MB6ER 1
2020-03-28 10:50:12MØRRF ALL MB6ER 9
2020-03-28 10:49:34G7DSU ALL MB6ER 35
2020-03-28 10:49:13MØRRF ALL MB6ER 16
2020-03-28 10:49:00MØRRF ALL MB6ER 2
2020-03-28 10:48:39G7DSU ALL MB6ER 14
2020-03-28 10:48:37G7DSU ALL MB6ER 2
2020-03-28 10:48:24MØRRF ALL MB6ER 11
2020-03-28 10:48:08G7DSU ALL MB6ER 5
2020-03-28 10:47:26W1RAB ALL MB6ER 3
2020-03-28 10:46:25W3LUX ALL MB6ER 56
2020-03-28 10:46:09W1RAB ALL MB6ER 10
2020-03-28 10:46:05G7DSU ALL MB6ER 3
2020-03-28 10:45:43W3LUX ALL MB6ER 10
2020-03-28 10:44:11W1RAB ALL MB6ER 23
2020-03-28 10:42:53W1RAB ALL MB6ER 15
2020-03-28 10:39:58W3LUX ALL MB6ER 48
2020-03-28 10:38:35W1RAB ALL MB6ER 18
2020-03-28 10:37:53W3LUX ALL MB6ER 32
2020-03-28 10:37:30W1RAB ALL MB6ER 10
2020-03-28 10:34:51W1RAB ALL MB6ER 40
2020-03-28 10:34:27MØRRF ALL MB6ER 14
2020-03-28 10:34:12W1RAB ALL MB6ER 8
2020-03-28 10:33:58MØRRF ALL MB6ER 9
2020-03-28 10:33:23W1RAB ALL MB6ER 6
2020-03-28 10:33:08MØRRF ALL MB6ER 7
2020-03-28 10:31:21GM7KBK ALL MB6ER 3
2020-03-28 10:25:55GØFTR*****H539X GØFTR 2
2020-03-28 10:22:56GM7KBKALL MB6ER 2
2020-03-28 10:21:39GM7KBK ALL MB6ER 3
2020-03-28 10:21:32???????????????????? MB6ER 0
2020-03-28 10:19:54GM7KBKALL MB6ER 2
2020-03-28 10:19:31GM7KBKALL MB6ER 5
2020-03-28 10:15:57G4RQUALL MB6HU 15
2020-03-28 10:15:21G4RQUALL MB6HU 35
2020-03-28 10:14:08GØFTR*****H539X GØFTR 9
2020-03-28 10:12:47G4RQUALL MB6HU 16
2020-03-28 10:11:24GØFTR*****H539X GØFTR 17
2020-03-28 10:11:19???????????????????? MB6ER 0
2020-03-28 10:10:38G4RQUALL MB6HU 39
2020-03-28 10:10:34???????????????????? MB6ER 0
2020-03-28 10:09:42GØFTR*****H539X GØFTR 50
2020-03-28 10:08:55G4RQUALL MB6HU 41
2020-03-28 10:08:45G4RQUALL MB6HU 51
2020-03-28 10:08:41MB6ER ALL MB6ER 0
2020-03-28 10:07:33GØFTR*****H539X GØFTR 6
2020-03-28 10:06:29G4RQUALL MB6HU 59
2020-03-28 10:05:41GØFTR*****H539X GØFTR 41
2020-03-28 10:05:11G4RQUALL MB6HU 25
2020-03-28 10:04:58GØFTR*****H539X GØFTR 8
2020-03-28 10:04:33MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 10:04:28G4RQUALL MB6HU 4
2020-03-28 10:03:34GM7KBK ALL MB6ER 6
2020-03-28 10:01:52G4RQUALL MB6HU 5
2020-03-28 09:57:59MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 09:57:56MB6ER ALL MB6ER 2
2020-03-28 09:57:37MB6ER ALL MB6ER 4
2020-03-28 09:57:23G4RQUALL MB6HU 1
2020-03-28 09:55:22MØRRF ALL MB6ER 23
2020-03-28 09:55:16M5ET ALL MB6ER 1
2020-03-28 09:54:10GØUOO ALL MB6ER 0
2020-03-28 09:52:15MØRRF ALL MB6ER 53
2020-03-28 09:50:26GØUOO ALL MB6ER 39
2020-03-28 09:49:18MØRRF ALL MB6ER 6
2020-03-28 09:48:22GØUOO ALL MB6ER 46
2020-03-28 09:48:11MØRRF ALL MB6ER 8
2020-03-28 09:47:46GØUOO ALL MB6ER 12
2020-03-28 09:46:352EØIGLALL 2EØIGL 0
2020-03-28 09:45:59MØRRF ALL MB6ER 17
2020-03-28 09:43:08W1ZOT ALL MB6ER 46
2020-03-28 09:41:33MØRRF ALL MB6ER 27
2020-03-28 09:41:10W1ZOT ALL MB6ER 13
2020-03-28 09:39:59W1ZOT ALL MB6ER 8
2020-03-28 09:38:51MØRRF ALL MB6ER 0
2020-03-28 09:37:25W1ZOT ALL MB6ER 21
2020-03-28 09:36:28MØRRF ALL MB6ER 50
2020-03-28 09:35:58W1ZOT ALL MB6ER 24
2020-03-28 09:35:43MØRRF ALL MB6ER 8
2020-03-28 09:35:142EØTKO ALL MB6ER 0
2020-03-28 09:34:572EØTKO ALL MB6ER 1
2020-03-28 09:32:45W3LUX ALL MB6ER 2
2020-03-28 09:24:15MB6ER ALL MB6ER 6
2020-03-28 09:24:02W3LUX ALL MB6ER 2
2020-03-28 09:23:20MI5DAW ALL MB6ER 30
2020-03-28 09:22:07W1ZOT ALL MB6ER 10
2020-03-28 09:21:03W1ZOT ALL MB6ER 1
2020-03-28 09:18:25MI5DAW ALL MB6ER 31
2020-03-28 09:17:20W1ZOT ALL MB6ER 2
2020-03-28 09:16:23MI5DAW ALL MB6ER 51
2020-03-28 09:15:06W1ZOT ALL MB6ER 40
2020-03-28 09:11:55MI5DAW ALL MB6ER 9
2020-03-28 09:07:55W1ZOT ALL MB6ER 48
2020-03-28 09:04:54VK6RO ALL MB6ER 31
2020-03-28 09:03:09W1ZOT ALL MB6ER 36
2020-03-28 09:02:26VK6RO ALL MB6ER 38
2020-03-28 09:02:02W1ZOT ALL MB6ER 14
2020-03-28 09:01:40VK6RO ALL MB6ER 10
2020-03-28 08:59:23W1ZOT ALL MB6ER 9
2020-03-28 08:59:10G4BSM ALL MB6ER 0
2020-03-28 08:56:26W1ZOT ALL MB6ER 14
2020-03-28 08:56:062EØHBX ALL MB6ER 2
2020-03-28 08:54:26MB6ER ALL MB6ER 19
2020-03-28 08:53:17MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 08:49:432EØHBX ALL MB6ER 2
2020-03-28 08:49:09MB6ER ALL MB6ER 7
2020-03-28 08:44:41MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 08:44:26MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 08:44:04G1NGR ALL MB6ER 8
2020-03-28 08:43:45MI5DAW ALL MB6ER 16
2020-03-28 08:43:28GM7KBK ALL MB6ER 9
2020-03-28 08:43:20G1NGR ALL MB6ER 2
2020-03-28 08:41:09MI5DAW ALL MB6ER 9
2020-03-28 08:38:14GM7KBK ALL MB6ER 44
2020-03-28 08:36:17MI5DAW ALL MB6ER 49
2020-03-28 08:35:30GM7KBK ALL MB6ER 40
2020-03-28 08:35:20MI5DAW ALL MB6ER 7
2020-03-28 08:32:02GM7KBK ALL MB6ER 59
2020-03-28 08:29:13MI5DAW ALL MB6ER 43
2020-03-28 08:27:46GM7KBK ALL MB6ER 17
2020-03-28 08:26:52MI5DAW ALL MB6ER 49
2020-03-28 08:26:25GM7KBK ALL MB6ER 19
2020-03-28 08:26:12MI5DAW ALL MB6ER 9
2020-03-28 08:17:06MIØWJMALL MIØWJM 3
2020-03-28 08:14:49JO3XYT ALL MB6ER 4
2020-03-28 08:14:33JO3XYT ALL MB6ER 2
2020-03-28 08:13:36AA6IO ALL MB6ER 15
2020-03-28 08:13:18JO3XYT ALL MB6ER 3
2020-03-28 08:13:03MWØVKD ALL MB6ER 7
2020-03-28 08:12:42AA6IO ALL MB6ER 19
2020-03-28 08:12:22MWØVKD ALL MB6ER 17
2020-03-28 08:11:01AA6IO ALL MB6ER 17
2020-03-28 08:09:48MWØVKD ALL MB6ER 8
2020-03-28 08:08:08AA6IO ALL MB6ER 36
2020-03-28 08:06:50MWØVKD ALL MB6ER 13
2020-03-28 08:05:04AA6IO ALL MB6ER 38
2020-03-28 08:03:58MWØVKD ALL MB6ER 3
2020-03-28 08:03:14AA6IO ALL MB6ER 38
2020-03-28 08:02:58MWØVKD ALL MB6ER 9
2020-03-28 08:02:32AA6IO ALL MB6ER 10
2020-03-28 08:02:22AA6IO ALL MB6ER 1
2020-03-28 08:01:45KI7RIDALL KI7RID 0
2020-03-28 08:01:34AA6IO ALL MB6ER 4
2020-03-28 08:01:29KI7RIDALL KI7RID 0
2020-03-28 08:01:19AA6IO ALL MB6ER 3
2020-03-28 08:01:12MB6ER ALL MB6ER 3
2020-03-28 08:01:05MB6ER ALL MB6ER 0
2020-03-28 08:00:57MB6ER ALL MB6ER 2
2020-03-28 07:55:04JR1FVK ALL MB6ER 3
2020-03-28 07:49:16HB9MHB ALL MB6ER 0
2020-03-28 07:47:48MØRRF ALL MB6ER 20
2020-03-28 07:47:33M6KKW/NICKALL M6KKW 4
2020-03-28 07:47:16MØRRF ALL MB6ER 13
2020-03-28 07:43:44JR1FVK ALL MB6ER 2
2020-03-28 07:42:31VE7EIA ALL MB6ER 1
2020-03-28 07:31:29VK3FY ALL MB6ER 3
2020-03-28 07:28:25JR1FVK ALL MB6ER 2
2020-03-28 07:28:15JR1FVK ALL MB6ER 1
2020-03-28 07:28:10JR1FVK ALL MB6ER 1
2020-03-28 07:26:20VK3FY ALL MB6ER 5
2020-03-28 07:26:14MB6RK ALL MB6ER 2
2020-03-28 07:26:02VK3FY ALL MB6ER 2
2020-03-28 07:25:51MB6RK ALL MB6ER 4
2020-03-28 07:25:31VK3FY ALL MB6ER 15
2020-03-28 07:25:17MB6RK ALL MB6ER 10
2020-03-28 07:24:52VK3FY ALL MB6ER 18
2020-03-28 07:24:45MB6RK ALL MB6ER 1
2020-03-28 07:24:25VK3FY ALL MB6ER 5
2020-03-28 07:18:03JR1FVK ALL MB6ER 5
2020-03-28 07:14:40M7TLFALL GB3CF 1
2020-03-28 07:13:20JR1FVK ALL MB6ER 2
2020-03-28 07:13:07M7TLFALL GB3CF 0
2020-03-28 07:13:03MB6ER ALL MB6ER 3
2020-03-28 07:13:02MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 07:12:28MB6ER ALL MB6ER 10
2020-03-28 07:12:23M7TLFALL GB3CF 0
2020-03-28 07:12:09MI5DAW ALL MB6ER 12
2020-03-28 07:11:35VK3FY ALL MB6ER 18
2020-03-28 07:10:44MI5DAW ALL MB6ER 42
2020-03-28 07:10:23VK3FY ALL MB6ER 16
2020-03-28 07:09:52MI5DAW ALL MB6ER 14
2020-03-28 07:06:25MI5DAW ALL MB6ER 14
2020-03-28 07:05:19MI5DAW ALL MB6ER 13
2020-03-28 07:04:31SV1DARALL SV1DAR 1
2020-03-28 06:53:46M1DYP ALL MB6ER 1
2020-03-28 06:40:50VK5ZA ALL MB6ER 1
2020-03-28 06:11:42??????????ALL 2
2020-03-28 05:43:51VK3MJR ALL MB6ER 4
2020-03-28 05:41:01MB6RK ALL MB6ER 2
2020-03-28 05:29:15MØHYL ALL MB6ER 0
2020-03-28 05:29:04MØHYL ALL MB6ER 1
2020-03-28 05:26:55??????????ALL 2
2020-03-28 05:24:47MØHYL ALL MB6ER 2
2020-03-28 05:17:22VK2YGALL VK2YG 1
2020-03-28 05:16:12VK2YGALL VK2YG 1
2020-03-28 05:16:09VK2YGALL VK2YG 1
2020-03-28 05:15:44VK2YGALL VK2YG 1
2020-03-28 05:09:48VK2YGALL VK2YG 1
2020-03-28 04:57:47VK6VE ALL MB6ER 2
2020-03-28 04:54:55W1ZOT ALL MB6ER 11
2020-03-28 04:54:32MIØWJMALL MIØWJM 12
2020-03-28 04:53:31W1ZOT ALL MB6ER 49
2020-03-28 04:53:00MIØWJMALL MIØWJM 18
2020-03-28 04:52:40W1ZOT ALL MB6ER 15
2020-03-28 04:52:37W1ZOT ALL MB6ER 1
2020-03-28 04:52:28MIØWJMALL MIØWJM 4
2020-03-28 04:52:17MIØWJMALL MIØWJM 2
2020-03-28 04:51:32W1ZOT ALL MB6ER 1
2020-03-28 04:39:36MIØWJMALL MIØWJM 4
2020-03-28 04:38:32MIØWJMALL MIØWJM 6
2020-03-28 04:38:00MB6ER ALL MB6ER 1
2020-03-28 04:35:14MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 04:35:07MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 04:34:39MIØWJMALL MIØWJM 4
2020-03-28 04:30:49MIØWJMALL MIØWJM 5
2020-03-28 04:30:40MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 04:30:31MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 04:29:19MIØWJMALL MIØWJM 2
2020-03-28 04:28:37SV1DARALL SV1DAR 2
2020-03-28 04:28:30SV1DARALL SV1DAR 1
2020-03-28 04:28:08MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 04:25:01VK3FY ALL MB6ER 3
2020-03-28 04:24:11MB6RK ALL MB6ER 45
2020-03-28 04:23:47VK3FY ALL MB6ER 15
2020-03-28 04:23:32MB6RK ALL MB6ER 8
2020-03-28 04:23:24VK3FY ALL MB6ER 3
2020-03-28 04:23:02MB6RK ALL MB6ER 11
2020-03-28 04:22:50VK3FY ALL MB6ER 7
2020-03-28 04:21:57MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 04:21:21MIØWJMALL MIØWJM 3
2020-03-28 04:20:13MIØWJMALL MIØWJM 2
2020-03-28 04:18:57MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 04:18:45MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 04:18:19VK3FY ALL MB6ER 1
2020-03-28 04:18:08VK3FY ALL MB6ER 8
2020-03-28 04:17:56MB6RK ALL MB6ER 7
2020-03-28 04:17:45VK3FY ALL MB6ER 2
2020-03-28 04:17:36MB6RK ALL MB6ER 5
2020-03-28 04:17:08VK3FY ALL MB6ER 21
2020-03-28 04:16:58MB6RK ALL MB6ER 2
2020-03-28 04:16:34VK3FY ALL MB6ER 9
2020-03-28 04:16:22MB6RK ALL MB6ER 3
2020-03-28 04:15:57VK3FY ALL MB6ER 20
2020-03-28 04:15:49MB6RK ALL MB6ER 1
2020-03-28 04:15:38VK3FY ALL MB6ER 7
2020-03-28 04:15:26MB6RK ALL MB6ER 6
2020-03-28 04:15:18VK3FY ALL MB6ER 3
2020-03-28 04:14:59MB6RK ALL MB6ER 3
2020-03-28 04:14:55VK3FY ALL MB6ER 2
2020-03-28 04:14:30VK3FY ALL MB6ER 8
2020-03-28 04:14:17MB6RK ALL MB6ER 6
2020-03-28 04:14:01VK3FY ALL MB6ER 7
2020-03-28 04:13:47MB6RK ALL MB6ER 9
2020-03-28 04:13:26VK3FY ALL MB6ER 13
2020-03-28 04:13:17VK3FY ALL MB6ER 5
2020-03-28 04:13:08MB6RK ALL MB6ER 5
2020-03-28 04:12:35VK3FY ALL MB6ER 25
2020-03-28 04:11:42MB6RK ALL MB6ER 48
2020-03-28 04:11:00VK3FY ALL MB6ER 35
2020-03-28 04:10:41MB6RK ALL MB6ER 15
2020-03-28 04:10:29VK3FY ALL MB6ER 4
2020-03-28 04:09:11MB6RK ALL MB6ER 12
2020-03-28 04:08:53VK3FY ALL MB6ER 9
2020-03-28 04:08:40MB6RK ALL MB6ER 2
2020-03-28 04:08:29VK3FY ALL MB6ER 4
2020-03-28 04:08:07MB6RK ALL MB6ER 16
2020-03-28 04:07:02VK3FY ALL MB6ER 51
2020-03-28 04:06:27MB6RK ALL MB6ER 30
2020-03-28 04:05:22VK3FY ALL MB6ER 52
2020-03-28 04:05:03MB6RK ALL MB6ER 10
2020-03-28 04:04:47VK3FY ALL MB6ER 7
2020-03-28 04:04:13MB6RK ALL MB6ER 25
2020-03-28 04:03:16VK3FY ALL MB6ER 38
2020-03-28 04:02:58MB6RK ALL MB6ER 14
2020-03-28 04:02:01VK3FY ALL MB6ER 49
2020-03-28 04:01:47VK3FY ALL MB6ER 2
2020-03-28 04:00:45MB6RK ALL MB6ER 3
2020-03-28 04:00:26VK3FY ALL MB6ER 8
2020-03-28 04:00:05MB6RK ALL MB6ER 15
2020-03-28 03:59:37VK3FY ALL MB6ER 14
2020-03-28 03:59:31MB6RK ALL MB6ER 1
2020-03-28 03:59:23VK3FY ALL MB6ER 2
2020-03-28 03:58:08VK3FY ALL MB6ER 2
2020-03-28 03:57:57MB6RK ALL MB6ER 6
2020-03-28 03:57:32MB6RK ALL MB6ER 1
2020-03-28 03:57:25VK3FY ALL MB6ER 1
2020-03-28 03:57:18MB6RK ALL MB6ER 2
2020-03-28 03:57:07VK3FY ALL MB6ER 3
2020-03-28 03:57:00MB6RK ALL MB6ER 2
2020-03-28 03:56:48VK3FY ALL MB6ER 8
2020-03-28 03:56:33MB6RK ALL MB6ER 10
2020-03-28 03:56:00VK3FY ALL MB6ER 25
2020-03-28 03:55:55MB6RK ALL MB6ER 2
2020-03-28 03:55:50VK3FY ALL MB6ER 1
2020-03-28 03:55:35MB6RK ALL MB6ER 9
2020-03-28 03:55:28VK3FY ALL MB6ER 2
2020-03-28 03:55:22MB6RK ALL MB6ER 3
2020-03-28 03:54:38VK3FY ALL MB6ER 31
2020-03-28 03:54:26MB6RK ALL MB6ER 6
2020-03-28 03:54:01VK3FY ALL MB6ER 17
2020-03-28 03:53:56MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 03:53:39MB6RK ALL MB6ER 15
2020-03-28 03:53:19VK3FY ALL MB6ER 12
2020-03-28 03:53:08MB6RK ALL MB6ER 6
2020-03-28 03:51:49VK3FY ALL MB6ER 10
2020-03-28 03:51:35MB6RK ALL MB6ER 9
2020-03-28 03:51:06VK3FY ALL MB6ER 19
2020-03-28 03:50:58MB6RK ALL MB6ER 3
2020-03-28 03:50:33VK3FY ALL MB6ER 16
2020-03-28 03:50:17MB6RK ALL MB6ER 10
2020-03-28 03:50:05VK3FY ALL MB6ER 5
2020-03-28 03:49:51MB6RK ALL MB6ER 7
2020-03-28 03:49:21VK3FY ALL MB6ER 21
2020-03-28 03:49:09MB6RK ALL MB6ER 4
2020-03-28 03:48:37VK3FY ALL MB6ER 23
2020-03-28 03:48:29MB6RK ALL MB6ER 2
2020-03-28 03:48:09VK3FY ALL MB6ER 4
2020-03-28 03:44:52MB6RK ALL MB6ER 1
2020-03-28 03:44:48MB6RK ALL MB6ER 0
2020-03-28 03:42:37VK3MJR ALL MB6ER 2
2020-03-28 03:14:26MIØWJMALL MIØWJM 2
2020-03-28 03:12:27MIØWJMALL MIØWJM 5
2020-03-28 03:12:09G7NRHALL G7NRH 15
2020-03-28 03:11:57MIØWJMALL MIØWJM 8
2020-03-28 03:11:43G7NRHALL G7NRH 12
2020-03-28 03:11:18MIØWJMALL MIØWJM 20
2020-03-28 03:11:09G7NRHALL G7NRH 5
2020-03-28 03:10:56MIØWJMALL MIØWJM 4
2020-03-28 03:10:32MIØWJMALL MIØWJM 5
2020-03-28 03:05:43??????????ALL 2
2020-03-28 03:04:54MIØWJMALL MIØWJM 2
2020-03-28 03:02:00MB6RK ALL MB6ER 3
2020-03-28 03:00:02MB6RK ALL MB6ER 1
2020-03-28 02:53:36MB6ER ALL MB6ER 3
2020-03-28 02:53:17MB6ER ALL MB6ER 9
2020-03-28 02:50:10MB6ER ALL MB6ER 3
2020-03-28 02:41:29MIØWJMALL MIØWJM 1
2020-03-28 02:11:18MB6ER ALL MB6ER 5
2020-03-28 02:07:37KM4YOUALL KM4YOU 0
2020-03-28 02:07:19KM4YOUALL KM4YOU 4
2020-03-28 02:06:54KM4YOUALL KM4YOU 1
2020-03-28 02:06:27KM4YOUALL KM4YOU 0
2020-03-28 02:03:24N9MGO-MIKEALL N9MGO 2
2020-03-28 01:55:18MB6ER ALL MB6ER 4
2020-03-28 01:47:35VK3MJR ALL MB6ER 5
2020-03-28 01:47:06VK3MJR ALL MB6ER 7
2020-03-28 01:45:02??????????ALL 1
2020-03-28 01:29:21VE7EIA ALL MB6ER 23
2020-03-28 01:28:43G4TBD ALL MB6ER 33
2020-03-28 01:27:13VE7EIA ALL MB6ER 25
2020-03-28 01:26:08G4TBD ALL MB6ER 57
2020-03-28 01:25:03VE7EIA ALL MB6ER 0
2020-03-28 01:23:56G4TBD ALL MB6ER 0
2020-03-28 01:23:01VE7EIA ALL MB6ER 51
2020-03-28 01:21:44G4TBD ALL MB6ER 9
2020-03-28 01:20:37VE7EIA ALL MB6ER 0
2020-03-28 01:19:51G4TBD ALL MB6ER 40
2020-03-28 01:19:31VE7EIA ALL MB6ER 16
2020-03-28 01:17:56WB3APJALL WB3APJ 28
2020-03-28 01:16:21VE7EIA ALL MB6ER 32
2020-03-28 01:14:04WB3APJALL WB3APJ 10
2020-03-28 01:12:50VE7EIA ALL MB6ER 10
2020-03-28 01:10:53WB3APJALL WB3APJ 48
2020-03-28 01:09:32VE7EIA ALL MB6ER 18
2020-03-28 01:08:13WB3APJALL WB3APJ 12
2020-03-28 01:07:50VE7EIA ALL MB6ER 21
2020-03-28 01:07:43WB3APJALL WB3APJ 1
2020-03-28 01:04:50WB3APJALL WB3APJ 52
2020-03-28 01:04:42WB3APJALL WB3APJ 8
2020-03-28 01:03:12VE7EIA ALL MB6ER 25
2020-03-28 01:01:05WB3APJALL WB3APJ 59
2020-03-28 01:00:08VE7EIA ALL MB6ER 54
2020-03-28 00:58:46WB3APJALL WB3APJ 15
2020-03-28 00:57:00VE7EIA ALL MB6ER 43
2020-03-28 00:55:04WB3APJALL WB3APJ 48
2020-03-28 00:54:04VE7EIA ALL MB6ER 56
2020-03-28 00:52:18WB3APJALL WB3APJ 37
2020-03-28 00:51:24VE7EIA ALL MB6ER 51
2020-03-28 00:51:12WB3APJALL WB3APJ 4
2020-03-28 00:50:44VE7EIA ALL MB6ER 25
2020-03-28 00:49:47WB3APJALL WB3APJ 51
2020-03-28 00:49:35VE7EIA ALL MB6ER 9
2020-03-28 00:49:06WB3APJALL WB3APJ 16
2020-03-28 00:48:48VE7EIA ALL MB6ER 15
2020-03-28 00:47:55WB3APJALL WB3APJ 37
2020-03-28 00:47:42VE7EIA ALL MB6ER 11
2020-03-28 00:46:58WB3APJALL WB3APJ 5
2020-03-28 00:45:57WB3APJALL WB3APJ 0
2020-03-28 00:44:15WB3APJALL WB3APJ 0
2020-03-28 00:42:56W1RAB ALL MB6ER 1
2020-03-28 00:42:39MB6ER ALL MB6ER 14
2020-03-28 00:42:02W1RAB ALL MB6ER 29
2020-03-28 00:41:04MB6ER ALL MB6ER 51
2020-03-28 00:39:46W1RAB ALL MB6ER 11
2020-03-28 00:38:43MB6ER ALL MB6ER 54
2020-03-28 00:38:29W1RAB ALL MB6ER 3
2020-03-28 00:37:44MB6ER ALL MB6ER 39
2020-03-28 00:36:52W1RAB ALL MB6ER 38
2020-03-28 00:35:51MB6ER ALL MB6ER 51
2020-03-28 00:35:04W1RAB ALL MB6ER 37
2020-03-28 00:34:23MB6ER ALL MB6ER 32
2020-03-28 00:33:18W1RAB ALL MB6ER 56
2020-03-28 00:32:11MB6ER ALL MB6ER 56
2020-03-28 00:31:20W1RAB ALL MB6ER 43
2020-03-28 00:30:25W1RAB ALL MB6ER 54
2020-03-28 00:29:54MB6ER ALL MB6ER 23
2020-03-28 00:29:36W1RAB ALL MB6ER 11
2020-03-28 00:28:56MB6ER ALL MB6ER 32
2020-03-28 00:28:42W1RAB ALL MB6ER 8
2020-03-28 00:28:25MB6ER ALL MB6ER 8
2020-03-28 00:27:58KN4USC ALL MB6ER 19
2020-03-28 00:26:40W1RAB ALL MB6ER 15
2020-03-28 00:24:48KN4USC ALL MB6ER 41
2020-03-28 00:24:36W1RAB ALL MB6ER 8
2020-03-28 00:23:14W1RAB ALL MB6ER 46
2020-03-28 00:22:13KN4USC ALL MB6ER 49
2020-03-28 00:21:55W1RAB ALL MB6ER 13
2020-03-28 00:21:46KN4USC ALL MB6ER 5
2020-03-28 00:21:09VE7EIA ALL MB6ER 29
2020-03-28 00:19:44W1RAB ALL MB6ER 20
2020-03-28 00:18:49VE7EIA ALL MB6ER 45
2020-03-28 00:18:39W1RAB ALL MB6ER 4
2020-03-28 00:17:35VE7EIA ALL MB6ER 0
2020-03-28 00:16:27W1RAB ALL MB6ER 2
2020-03-28 00:16:18VE7EIA ALL MB6ER 3
2020-03-28 00:16:01W1RAB ALL MB6ER 11
2020-03-28 00:15:56??????????ALL 1
2020-03-28 00:15:18VE7EIA ALL MB6ER 35
2020-03-28 00:14:11W1RAB ALL MB6ER 0
2020-03-28 00:13:18VE7EIA ALL MB6ER 44
2020-03-28 00:12:34W1RAB ALL MB6ER 38
2020-03-28 00:11:31VE7EIA ALL MB6ER 53
2020-03-28 00:11:00W1RAB ALL MB6ER 26
2020-03-28 00:10:09W1RAB ALL MB6ER 42
2020-03-28 00:09:38VE7EIA ALL MB6ER 22
2020-03-28 00:09:36VE7EIA ALL MB6ER 1
2020-03-28 00:09:16W1RAB ALL MB6ER 14
2020-03-28 00:09:07VE7EIA ALL MB6ER 4
2020-03-28 00:05:02VK2YG ALL MB6ER 0
2020-03-28 00:04:59VK2YG ALL MB6ER 0
2020-03-28 00:01:18MB6ER ALL MB6ER 8
2020-03-28 00:00:38MB6ER ALL MB6ER 7
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2020-03-28, 18:08:05 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room