Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
1900 MHz 27 %
11%
4 days, 16 hrs, 6 mins, 15 s 4 days, 5 hrs, 39 mins, 53 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
402.27 GB 25.15 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.76 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2020-01-28 01:20:192EØNMK
2020-01-28 01:20:19G7MYR
2020-01-28 01:20:19MMØFZV
2020-01-28 01:20:19G7GGW
2020-01-28 01:20:19G7GGW
2020-01-28 01:20:19A68AN
2020-01-28 01:20:19MB6NG
2020-01-28 01:20:19G4XYR
2020-01-28 01:20:19G4NHO
2020-01-28 01:20:19G6CTX
2020-01-28 01:20:192EØEZR
2020-01-28 01:20:19G7DMD
2020-01-28 01:20:19CQUK
2020-01-28 01:20:19M1CBK
2020-01-28 01:20:19M6KKW
2020-01-28 01:20:192EØSSD
2020-01-28 01:20:19KM5L
2020-01-28 01:20:19GW6NXR
2020-01-28 01:20:19M7GWH
2020-01-28 01:20:19MØJSY
2020-01-28 01:20:19MØOBM
2020-01-28 01:20:19M6BBR
2020-01-28 01:20:19VK2YG
2020-01-28 01:20:19VK5PBZ
2020-01-28 01:20:19MØBOY
2020-01-28 01:20:19M3CRJ
2020-01-28 01:20:19KM4MVM
2020-01-28 01:20:19M1DMX
2020-01-28 01:20:19MB6ILK
2020-01-28 01:20:195P1B
2020-01-28 01:20:19MØLZI-IAN
2020-01-28 01:20:19GB7PT
2020-01-28 01:20:19G7UFO
2020-01-28 01:20:19GB7KY
2020-01-28 01:20:19M1CNX
2020-01-28 01:20:19G6ZNW
2020-01-28 01:20:19MWØAQZ
2020-01-28 01:20:19GØLGF
2020-01-28 01:20:19N4UED
2020-01-28 01:20:19M1BSZ
2020-01-28 01:20:19M6UUN
2020-01-28 01:20:192EØYNT
2020-01-28 01:20:19G7TCW
2020-01-28 01:20:19VK3HFZ
2020-01-28 01:20:19MØJFK
2020-01-28 01:20:19VK4MCU
2020-01-28 01:20:19G8SEZ
2020-01-28 01:20:19ZL3HAM
2020-01-28 01:20:19VK3AS
2020-01-28 01:20:19VK5MRE
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-01-28 01:19:46MØKWYALL CQUK transmitting
2020-01-28 01:19:00MB6ERALL CQUK 43
2020-01-28 01:01:12MØJFKALL MØJFK 2
2020-01-28 00:46:05M7DJMALL CQUK 1
2020-01-28 00:42:09MØRNPALL CQUK 6
2020-01-28 00:37:47M1CNXALL CQUK 6
2020-01-28 00:26:472EØTKOALL CQUK 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-01-28 01:19:46MØKWYALL CQUK transmitting
2020-01-28 01:19:00MB6ERALL CQUK 43
2020-01-28 01:18:26MØKWYALL CQUK 32
2020-01-28 01:17:41MB6ERALL CQUK 42
2020-01-28 01:17:21MØKWYALL CQUK 19
2020-01-28 01:16:36MB6ERALL CQUK 42
2020-01-28 01:15:46MØKWYALL CQUK 47
2020-01-28 01:15:31MB6ERALL CQUK 11
2020-01-28 01:14:57MØKWYALL CQUK 32
2020-01-28 01:14:29MB6ERALL CQUK 25
2020-01-28 01:13:48MØKWYALL CQUK 40
2020-01-28 01:12:52MB6ERALL CQUK 52
2020-01-28 01:12:15MØKWYALL CQUK 34
2020-01-28 01:11:47MB6ERALL CQUK 23
2020-01-28 01:10:56MØKWYALL CQUK 50
2020-01-28 01:10:35MB6ERALL CQUK 18
2020-01-28 01:10:28MØKWYALL CQUK 6
2020-01-28 01:10:11MB6ERALL CQUK 9
2020-01-28 01:01:12MØJFKALL MØJFK 2
2020-01-28 00:46:05M7DJMALL CQUK 1
2020-01-28 00:42:09MØRNPALL CQUK 6
2020-01-28 00:42:03MØRNPALL CQUK 0
2020-01-28 00:40:46M7DJMALL CQUK 0
2020-01-28 00:37:47M1CNXALL CQUK 6
2020-01-28 00:37:11M7DJMALL CQUK 28
2020-01-28 00:36:15M1CNXALL CQUK 53
2020-01-28 00:35:41M7DJMALL CQUK 26
2020-01-28 00:35:09M1CNXALL CQUK 30
2020-01-28 00:34:39M7DJMALL CQUK 23
2020-01-28 00:34:21M1CNXALL CQUK 15
2020-01-28 00:34:08M7DJMALL CQUK 6
2020-01-28 00:33:48M1CNXALL CQUK 18
2020-01-28 00:33:35M7DJMALL CQUK 4
2020-01-28 00:33:24M1CNXALL CQUK 9
2020-01-28 00:32:54M7DJMALL CQUK 6
2020-01-28 00:26:472EØTKOALL CQUK 1
2020-01-28 00:26:452EØTKOALL CQUK 2
2020-01-28 00:26:372EØTKOALL CQUK 1
2020-01-28 00:01:56MB6ERALL CQUK 7
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2020-01-28, 01:21:11 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room