Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 28 %
8%
10 days, 12 hrs, 14 mins, 46 s 9 days, 11 hrs, 4 mins, 2 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
402.58 GB 24.84 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.76 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2019-11-15 05:35:22G4XYR
2019-11-15 05:35:22MØNYY
2019-11-15 05:35:22CQUK
2019-11-15 05:35:22CQ-UK
2019-11-15 05:35:22GØWZL
2019-11-15 05:35:22MØHXE
2019-11-15 05:35:22G1GWN
2019-11-15 05:35:22M1BFX
2019-11-15 05:35:222EØNMK
2019-11-15 05:35:22MØXAN
2019-11-15 05:35:22MB6ILK
2019-11-15 05:35:22GW6ZYI
2019-11-15 05:35:22G4GWV
2019-11-15 05:35:22G7NRH
2019-11-15 05:35:22G6ZNW
2019-11-15 05:35:22GW6NXR
2019-11-15 05:35:22M6GOG
2019-11-15 05:35:22VA7XJ
2019-11-15 05:35:22VK5MRE
2019-11-15 05:35:22M6KKW
2019-11-15 05:35:22M1DMX
2019-11-15 05:35:22G7MYR
2019-11-15 05:35:22MØLZI-IAN
2019-11-15 05:35:22MB6ER
2019-11-15 05:35:22VK3GY
2019-11-15 05:35:22G4EID
2019-11-15 05:35:22GØLGB
2019-11-15 05:35:22M1CBK
2019-11-15 05:35:22VK3AS
2019-11-15 05:35:22G6CTX
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-11-15 05:33:2444Ø9ALL CQ-UK 1
2019-11-15 05:30:45JAØPORALL CQ-UK 2
2019-11-15 05:19:35W5MDS/MIKE*****EAcz2 W5MDS 2
2019-11-15 04:47:03VK3TXBALL CQUK 7
2019-11-15 04:46:29MB6RKALL CQUK 2
2019-11-15 04:45:08VK5MARALL CQ-UK 4
2019-11-15 04:34:232EØSTEALL CQ-UK 2
2019-11-15 04:27:26VK3TBSALL CQ-UK 1
2019-11-15 04:17:38VK5MREALL VK5MRE 4
2019-11-15 04:02:12VK3KLIALL CQ-UK 7
2019-11-15 03:59:56VK3FDALL CQ-UK 2
2019-11-15 03:53:49??????????ALL 1
2019-11-15 03:38:07VK3MJRALL CQ-UK 6
2019-11-15 03:32:24GM7KBKALL CQUK 3
2019-11-15 03:29:05VK2HFALL CQ-UK 2
2019-11-15 03:26:10GW1LFNALL CQ-UK 1
2019-11-15 03:21:35MØJXEALL CQ-UK 2
2019-11-15 01:03:42M6GYTALL CQ-UK 5
2019-11-15 01:03:14GØNHOALL CQ-UK 4
2019-11-15 00:40:362EØVBV-VICALL CQ-UK 0
2019-11-15 00:10:01ALL-STAR--ALL CQ-UK 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-11-15 05:33:2444Ø9ALL CQ-UK 1
2019-11-15 05:30:45JAØPORALL CQ-UK 2
2019-11-15 05:27:52JAØPORALL CQ-UK 4
2019-11-15 05:19:35W5MDS/MIKE*****EAcz2 W5MDS 2
2019-11-15 05:19:23W5MDS/MIKE*****EAcz2 W5MDS 2
2019-11-15 05:04:25W5MDS/MIKE*****EAcz2 W5MDS 1
2019-11-15 05:04:10W5MDS/MIKE*****EAcz2 W5MDS 2
2019-11-15 05:03:43W5MDS/MIKE*****EAcz2 W5MDS 2
2019-11-15 04:47:03VK3TXBALL CQUK 7
2019-11-15 04:46:29MB6RKALL CQUK 2
2019-11-15 04:45:08VK5MARALL CQ-UK 4
2019-11-15 04:45:05VK5MARALL CQ-UK 2
2019-11-15 04:42:12MB6RKALL CQ-UK 3
2019-11-15 04:42:09MB6RKALL CQ-UK 1
2019-11-15 04:41:42VK5MARALL CQ-UK 2
2019-11-15 04:41:36VK5MARALL CQ-UK 3
2019-11-15 04:41:05MB6RKALL CQ-UK 1
2019-11-15 04:40:55MB6RKALL CQ-UK 1
2019-11-15 04:40:43MB6RKALL CQ-UK 2
2019-11-15 04:40:35MB6RKALL CQ-UK 4
2019-11-15 04:40:20MB6RKALL CQ-UK 5
2019-11-15 04:40:08VK5MARALL CQ-UK 7
2019-11-15 04:39:28MB6RKALL CQ-UK 1
2019-11-15 04:39:26MB6RKALL CQ-UK 1
2019-11-15 04:39:08VK5MARALL CQ-UK 4
2019-11-15 04:38:50MB6RKALL CQ-UK 1
2019-11-15 04:38:40MB6RKALL CQ-UK 2
2019-11-15 04:38:10MB6RKALL CQ-UK 3
2019-11-15 04:38:05MB6RKALL CQ-UK 2
2019-11-15 04:37:42VK5MARALL CQ-UK 3
2019-11-15 04:37:23VK5MARALL CQ-UK 3
2019-11-15 04:37:11VK5MARALL CQ-UK 1
2019-11-15 04:37:08VK5MARALL CQ-UK 2
2019-11-15 04:34:232EØSTEALL CQ-UK 2
2019-11-15 04:27:26VK3TBSALL CQ-UK 1
2019-11-15 04:17:38VK5MREALL VK5MRE 4
2019-11-15 04:02:12VK3KLIALL CQ-UK 7
2019-11-15 03:59:56VK3FDALL CQ-UK 2
2019-11-15 03:53:49??????????ALL 1
2019-11-15 03:38:07VK3MJRALL CQ-UK 6
2019-11-15 03:32:24GM7KBKALL CQUK 3
2019-11-15 03:31:09VK3FDALL CQ-UK 0
2019-11-15 03:29:05VK2HFALL CQ-UK 2
2019-11-15 03:26:10GW1LFNALL CQ-UK 1
2019-11-15 03:21:35MØJXEALL CQ-UK 2
2019-11-15 03:21:32MØJXEALL CQ-UK 2
2019-11-15 02:03:51??????????ALL 2
2019-11-15 01:22:30VK3KLIALL CQ-UK 8
2019-11-15 01:03:42M6GYTALL CQ-UK 5
2019-11-15 01:03:33M6GYTALL CQ-UK 3
2019-11-15 01:03:14GØNHOALL CQ-UK 4
2019-11-15 01:03:03M6GYTALL CQ-UK 5
2019-11-15 01:02:55GØNHOALL CQ-UK 5
2019-11-15 01:02:45M6GYTALL CQ-UK 3
2019-11-15 01:02:39M6GYTALL CQ-UK 2
2019-11-15 01:01:47GØNHOALL CQ-UK 1
2019-11-15 00:40:362EØVBV-VICALL CQ-UK 0
2019-11-15 00:24:24??????????ALL 2
2019-11-15 00:10:01ALL-STAR--ALL CQ-UK 1
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2019-11-15, 05:36:49 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room