Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
3200 MHz 46 %
6.9%
39 days, 20 hrs, 14 mins, 54 s 35 days, 21 hrs, 53 mins, 43 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
402.45 GB 24.97 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.76 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2019-12-14 13:35:19G7GGW
2019-12-14 13:35:19G7GGW
2019-12-14 13:35:19KM4MVM
2019-12-14 13:35:19GØLGB
2019-12-14 13:35:19GW6NXR
2019-12-14 13:35:192EØYZY
2019-12-14 13:35:192EØNMK
2019-12-14 13:35:19MB6ILK
2019-12-14 13:35:19VK4APF
2019-12-14 13:35:19G7MYR
2019-12-14 13:35:19CQUK
2019-12-14 13:35:192EØEZR
2019-12-14 13:35:19M1BFX
2019-12-14 13:35:19CQ-UK
2019-12-14 13:35:19G4XYR
2019-12-14 13:35:19MØOSS
2019-12-14 13:35:19MB6ER
2019-12-14 13:35:19G7LEU
2019-12-14 13:35:19KF6WEY
2019-12-14 13:35:19VK5PBZ
2019-12-14 13:35:19MØLZI-IAN
2019-12-14 13:35:19G6CTX
2019-12-14 13:35:19MØBOY
2019-12-14 13:35:19G1GWN
2019-12-14 13:35:19G7DMD
2019-12-14 13:35:19VK2YG
2019-12-14 13:35:19G7TCW
2019-12-14 13:35:19N4UED
2019-12-14 13:35:19VK5MRE
2019-12-14 13:35:19MØHXE
2019-12-14 13:35:19GW6ZYI
2019-12-14 13:35:19M6GOG
2019-12-14 13:35:19A68AN
2019-12-14 13:35:19GB3TH
2019-12-14 13:35:19MMØMOB
2019-12-14 13:35:19G7NRH
2019-12-14 13:35:19MØSCE
2019-12-14 13:35:19MØNYY
2019-12-14 13:35:19KR3ORY
2019-12-14 13:35:19KM5L
2019-12-14 13:35:19MØWTJ
2019-12-14 13:35:19G7RPG
2019-12-14 13:35:19M3CRJ
2019-12-14 13:35:19M1DSQ
2019-12-14 13:35:19M1DMX
2019-12-14 13:35:19VK6LD
2019-12-14 13:35:19VK3AS
2019-12-14 13:35:192EØEBM
2019-12-14 13:35:19GØWZL
2019-12-14 13:35:19MØLPB
2019-12-14 13:35:19MB6NG
2019-12-14 13:35:19G7MYR
2019-12-14 13:35:19M6UUN
2019-12-14 13:35:19VK3GY
2019-12-14 13:35:19MØCUK
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-12-14 13:25:302MØFPI-MICALL CQ-UK 20
2019-12-14 13:25:12ALL-STAR--ALL CQ-UK 15
2019-12-14 13:24:142E1CODALL CQ-UK 0
2019-12-14 13:21:51MØLPBALL MØLPB 0
2019-12-14 13:06:23GØGJLALL CQ-UK 1
2019-12-14 12:56:19VK5KH/FRNKALL CQ-UK 2
2019-12-14 12:46:162EØEBM*****EA0D9 2EØEBM 16
2019-12-14 12:39:33GØMITALL CQ-UK 2
2019-12-14 12:36:312MØJVRALL CQ-UK 23
2019-12-14 12:34:24G8MXEALL CQ-UK 1
2019-12-14 12:22:27GØTMHCHRISALL CQ-UK 4
2019-12-14 12:13:58GØJMSALL CQ-UK 12
2019-12-14 12:02:03MØLZI*****F0Tin MØLZI-IAN 0
2019-12-14 11:56:22MØHXEALL MØHXE 0
2019-12-14 11:49:30openSPOTALL CQ-UK 3
2019-12-14 11:30:21W3LUX-EDALL W3LUX 21
2019-12-14 11:26:51G1FYSALL CQ-UK 11
2019-12-14 11:23:18ZELLOALL CQ-UK 5
2019-12-14 11:11:36G8RIMALL CQ-UK 6
2019-12-14 11:04:00MØSTGALL CQ-UK 1
2019-12-14 11:03:01M6DZTALL M6DZT 3
2019-12-14 11:02:31VK5NEMALL CQ-UK 1
2019-12-14 11:01:29GØMBVALL CQ-UK 5
2019-12-14 11:01:17GØAOOALL CQ-UK 2
2019-12-14 10:52:37KI4BWSALL CQ-UK 29
2019-12-14 10:52:14GM7UAUALL CQ-UK 8
2019-12-14 10:45:21VK4NGAALL CQ-UK 1
2019-12-14 10:27:43GM7GDEALL CQ-UK 7
2019-12-14 10:23:25PD1AEUALL CQ-UK 2
2019-12-14 10:16:532EØENNALL CQ-UK 2
2019-12-14 10:15:02MØRGV-FT2ALL CQ-UK 2
2019-12-14 10:14:40GM7KBK-NDALL CQ-UK 1
2019-12-14 10:14:08M6GOG-MARKALL M6GOG 1
2019-12-14 10:03:54JA1THJALL CQ-UK 0
2019-12-14 09:53:24VK5NMGALL CQ-UK 8
2019-12-14 09:44:13VE7PGE-6ALL CQ-UK 1
2019-12-14 09:32:38GØLHXHARRYALL CQ-UK 7
2019-12-14 09:08:45DO3ZAALL CQ-UK 1
2019-12-14 09:07:40G8KOCALL CQ-UK 4
2019-12-14 09:04:44G7MRJALL CQ-UK 56
2019-12-14 09:00:50VK3GYALL VK3GY 2
2019-12-14 08:52:45JA3VKVALL JA3VKV 4
2019-12-14 08:52:38MI5DAW-RICALL CQ-UK 4
2019-12-14 08:19:36VK4AHWALL CQ-UK 22
2019-12-14 08:16:572347597ALL CQ-UK 2
2019-12-14 08:16:37GM7KBKALL CQUK 6
2019-12-14 08:07:36MB6ERALL CQUK 2
2019-12-14 07:48:42ØALL CQ-UK 1
2019-12-14 07:30:15JI3IBKALL CQ-UK 11
2019-12-14 07:06:325Ø2Ø246ALL CQ-UK 4
2019-12-14 06:56:52VK5FGAZALL CQ-UK 2
2019-12-14 06:38:16MB6RKALL CQ-UK 4
2019-12-14 06:06:04OITA-JRCALL CQ-UK 1
2019-12-14 05:45:39EB2AQHALL CQ-UK 1
2019-12-14 05:21:56MI5DAWALL CQ-UK 4
2019-12-14 02:42:12N7KHH/BOBALL N7KHH 1
2019-12-14 02:24:292EØWKS-DANALL 2EØWKS 1
2019-12-14 02:08:17MØKWYALL CQ-UK 4
2019-12-14 01:05:03VK3FYALL CQ-UK 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-12-14 13:25:302MØFPI-MICALL CQ-UK 20
2019-12-14 13:25:12ALL-STAR--ALL CQ-UK 15
2019-12-14 13:24:482MØFPI-MICALL CQ-UK 13
2019-12-14 13:24:232MØFPI-MICALL CQ-UK 6
2019-12-14 13:24:142E1CODALL CQ-UK 0
2019-12-14 13:21:51MØLPBALL MØLPB 0
2019-12-14 13:20:54ALL-STAR--ALL CQ-UK 14
2019-12-14 13:20:372MØFPI-MICALL CQ-UK 2
2019-12-14 13:20:09ALL-STAR--ALL CQ-UK 16
2019-12-14 13:16:02ALL-STAR--ALL CQ-UK 2
2019-12-14 13:15:50ALL-STAR--ALL CQ-UK 1
2019-12-14 13:06:23GØGJLALL CQ-UK 1
2019-12-14 12:56:19VK5KH/FRNKALL CQ-UK 2
2019-12-14 12:46:162EØEBM*****EA0D9 2EØEBM 16
2019-12-14 12:45:52MØLPBALL MØLPB 22
2019-12-14 12:45:272EØEBM*****EA0D9 2EØEBM 22
2019-12-14 12:45:26MØLPBALL MØLPB 0
2019-12-14 12:45:14MØLPBALL MØLPB 10
2019-12-14 12:44:592EØEBM*****EA0D9 2EØEBM 4
2019-12-14 12:44:272EØEBM*****EA0D9 2EØEBM 2
2019-12-14 12:42:312EØEBM*****EA0D9 2EØEBM 2
2019-12-14 12:39:33GØMITALL CQ-UK 2
2019-12-14 12:36:312MØJVRALL CQ-UK 23
2019-12-14 12:34:24G8MXEALL CQ-UK 1
2019-12-14 12:33:502MØJVRALL CQ-UK 6
2019-12-14 12:33:252MØJVRALL CQ-UK 3
2019-12-14 12:23:432MØJVRALL CQ-UK 8
2019-12-14 12:22:27GØTMHCHRISALL CQ-UK 4
2019-12-14 12:22:022MØJVRALL CQ-UK 22
2019-12-14 12:20:54GØTMHCHRISALL CQ-UK 7
2019-12-14 12:20:092MØJVRALL CQ-UK 41
2019-12-14 12:19:22GØTMHCHRISALL CQ-UK 43
2019-12-14 12:19:092MØJVRALL CQ-UK 11
2019-12-14 12:18:412MØJVRALL CQ-UK 27
2019-12-14 12:18:12GØTMHCHRISALL CQ-UK 27
2019-12-14 12:17:242MØJVRALL CQ-UK 44
2019-12-14 12:16:29GØTMHCHRISALL CQ-UK 53
2019-12-14 12:16:072MØJVRALL CQ-UK 19
2019-12-14 12:15:51GØTMHCHRISALL CQ-UK 14
2019-12-14 12:15:152MØJVRALL CQ-UK 32
2019-12-14 12:14:57GØTMHCHRISALL CQ-UK 12
2019-12-14 12:14:492MØJVRALL CQ-UK 3
2019-12-14 12:14:35GØTMHCHRISALL CQ-UK 4
2019-12-14 12:14:292MØJVRALL CQ-UK 4
2019-12-14 12:13:58GØJMSALL CQ-UK 12
2019-12-14 12:09:14ALL-STAR--ALL CQ-UK 1
2019-12-14 12:07:39ALL-STAR--ALL CQ-UK 0
2019-12-14 12:02:03MØLZI*****F0Tin MØLZI-IAN 0
2019-12-14 11:57:59MØLZI*****H5377 MØLZI-IAN 2
2019-12-14 11:56:22MØHXEALL MØHXE 0
2019-12-14 11:49:59GØJMSALL CQ-UK 4
2019-12-14 11:49:30openSPOTALL CQ-UK 3
2019-12-14 11:46:52GØJMSALL CQ-UK 5
2019-12-14 11:46:25GØGJLALL CQ-UK 1
2019-12-14 11:42:38GØJMSALL CQ-UK 7
2019-12-14 11:31:572MØJVRALL CQ-UK 4
2019-12-14 11:31:402MØJVRALL CQ-UK 7
2019-12-14 11:30:462MØJVRALL CQ-UK 22
2019-12-14 11:30:21W3LUX-EDALL W3LUX 21
2019-12-14 11:29:542MØJVRALL CQ-UK 24
2019-12-14 11:29:172MØJVRALL CQ-UK 30
2019-12-14 11:28:35W3LUX-EDALL W3LUX 38
2019-12-14 11:28:282MØJVRALL CQ-UK 4
2019-12-14 11:28:18W3LUX-EDALL W3LUX 3
2019-12-14 11:28:112MØJVRALL CQ-UK 6
2019-12-14 11:27:272MØJVRALL CQ-UK 18
2019-12-14 11:26:51G1FYSALL CQ-UK 11
2019-12-14 11:23:18ZELLOALL CQ-UK 5
2019-12-14 11:22:51ZELLOALL CQ-UK 5
2019-12-14 11:11:36G8RIMALL CQ-UK 6
2019-12-14 11:11:31G8RIMALL CQ-UK 2
2019-12-14 11:10:30G8RIMALL CQ-UK 1
2019-12-14 11:04:00MØSTGALL CQ-UK 1
2019-12-14 11:03:01M6DZTALL M6DZT 3
2019-12-14 11:02:41M6DZTALL M6DZT 3
2019-12-14 11:02:31VK5NEMALL CQ-UK 1
2019-12-14 11:02:26M6DZTALL M6DZT 3
2019-12-14 11:01:29GØMBVALL CQ-UK 5
2019-12-14 11:01:17GØAOOALL CQ-UK 2
2019-12-14 10:53:37M6DZTALL M6DZT 3
2019-12-14 10:52:37KI4BWSALL CQ-UK 29
2019-12-14 10:52:14GM7UAUALL CQ-UK 8
2019-12-14 10:51:58KI4BWSALL CQ-UK 9
2019-12-14 10:49:10GM7UAUALL CQ-UK 8
2019-12-14 10:45:21VK4NGAALL CQ-UK 1
2019-12-14 10:38:42GM7UAUALL CQ-UK 9
2019-12-14 10:27:43GM7GDEALL CQ-UK 7
2019-12-14 10:23:25PD1AEUALL CQ-UK 2
2019-12-14 10:23:19PD1AEUALL CQ-UK 2
2019-12-14 10:16:532EØENNALL CQ-UK 2
2019-12-14 10:15:02MØRGV-FT2ALL CQ-UK 2
2019-12-14 10:14:40GM7KBK-NDALL CQ-UK 1
2019-12-14 10:14:10GM7KBK-NDALL CQ-UK 1
2019-12-14 10:14:08M6GOG-MARKALL M6GOG 1
2019-12-14 10:03:54JA1THJALL CQ-UK 0
2019-12-14 09:53:24VK5NMGALL CQ-UK 8
2019-12-14 09:53:15VK5NMGALL CQ-UK 4
2019-12-14 09:52:38VK5NMGALL CQ-UK 1
2019-12-14 09:52:23VK5NMGALL CQ-UK 8
2019-12-14 09:47:24JA1THJALL CQ-UK 1
2019-12-14 09:46:48JA1THJALL CQ-UK 2
2019-12-14 09:46:13JA1THJALL CQ-UK 1
2019-12-14 09:44:13VE7PGE-6ALL CQ-UK 1
2019-12-14 09:32:38GØLHXHARRYALL CQ-UK 7
2019-12-14 09:08:45DO3ZAALL CQ-UK 1
2019-12-14 09:07:40G8KOCALL CQ-UK 4
2019-12-14 09:06:45G8KOCALL CQ-UK 6
2019-12-14 09:06:42G8KOCALL CQ-UK 1
2019-12-14 09:05:44GØGJLALL CQ-UK 4
2019-12-14 09:04:44G7MRJALL CQ-UK 56
2019-12-14 09:03:12GØGJLALL CQ-UK 25
2019-12-14 09:00:55G7MRJALL CQ-UK 11
2019-12-14 09:00:50VK3GYALL VK3GY 2
2019-12-14 08:59:07GØGJLALL CQ-UK 40
2019-12-14 08:58:29G7MRJALL CQ-UK 31
2019-12-14 08:58:06GØGJLALL CQ-UK 16
2019-12-14 08:57:54G7MRJALL CQ-UK 5
2019-12-14 08:56:31GØGJLALL CQ-UK 7
2019-12-14 08:56:22GØGJLALL CQ-UK 1
2019-12-14 08:52:45JA3VKVALL JA3VKV 4
2019-12-14 08:52:38MI5DAW-RICALL CQ-UK 4
2019-12-14 08:50:48JA3VKVALL JA3VKV 34
2019-12-14 08:49:22MI5DAW-RICALL CQ-UK 24
2019-12-14 08:46:49JA3VKVALL JA3VKV 22
2019-12-14 08:45:09MI5DAW-RICALL CQ-UK 37
2019-12-14 08:43:31JA3VKVALL JA3VKV 29
2019-12-14 08:42:30MI5DAW-RICALL CQ-UK 58
2019-12-14 08:42:09JA3VKVALL JA3VKV 10
2019-12-14 08:41:39MI5DAW-RICALL CQ-UK 11
2019-12-14 08:20:56JA3VKVALL JA3VKV 9
2019-12-14 08:20:03JA3VKVALL JA3VKV 9
2019-12-14 08:19:36VK4AHWALL CQ-UK 22
2019-12-14 08:18:42VK4AHWALL CQ-UK 14
2019-12-14 08:17:09VK4AHWALL CQ-UK 20
2019-12-14 08:16:572347597ALL CQ-UK 2
2019-12-14 08:16:37GM7KBKALL CQUK 6
2019-12-14 08:10:21GM7KBKALL CQUK 21
2019-12-14 08:09:46MI5DAW-RICALL CQ-UK 14
2019-12-14 08:09:26GM7KBKALL CQUK 8
2019-12-14 08:08:09GM7KBKALL CQUK 18
2019-12-14 08:07:55MI5DAW-RICALL CQ-UK 5
2019-12-14 08:07:43GM7KBKALL CQUK 6
2019-12-14 08:07:41GM7KBKALL CQUK 1
2019-12-14 08:07:36MB6ERALL CQUK 2
2019-12-14 08:05:55GM7KBKALL CQUK 43
2019-12-14 08:05:32MI5DAW-RICALL CQ-UK 18
2019-12-14 08:03:21GM7KBKALL CQUK 0
2019-12-14 08:02:30MI5DAW-RICALL CQ-UK 45
2019-12-14 08:02:14GM7KBKALL CQUK 6
2019-12-14 08:01:57MI5DAW-RICALL CQ-UK 12
2019-12-14 07:48:42ØALL CQ-UK 1
2019-12-14 07:32:17MB6ERALL CQUK 1
2019-12-14 07:30:15JI3IBKALL CQ-UK 11
2019-12-14 07:29:35JI3IBKALL CQ-UK 23
2019-12-14 07:24:18GM7KBKALL CQUK 6
2019-12-14 07:22:35MI5DAW-RICALL CQ-UK 38
2019-12-14 07:22:29MI5DAW-RICALL CQ-UK 4
2019-12-14 07:20:17GM7KBKALL CQUK 5
2019-12-14 07:19:27MI5DAW-RICALL CQ-UK 45
2019-12-14 07:18:03GM7KBKALL CQUK 15
2019-12-14 07:16:33MI5DAW-RICALL CQ-UK 25
2019-12-14 07:16:14MI5DAW-RICALL CQ-UK 17
2019-12-14 07:13:49GM7KBKALL CQUK 14
2019-12-14 07:10:59MI5DAW-RICALL CQ-UK 43
2019-12-14 07:09:17GM7KBKALL CQUK 30
2019-12-14 07:08:31MI5DAW-RICALL CQ-UK 40
2019-12-14 07:08:15GM7KBKALL CQUK 9
2019-12-14 07:07:58MI5DAW-RICALL CQ-UK 11
2019-12-14 07:06:325Ø2Ø246ALL CQ-UK 4
2019-12-14 06:56:52VK5FGAZALL CQ-UK 2
2019-12-14 06:55:48MB6ERALL CQUK 2
2019-12-14 06:38:16MB6RKALL CQ-UK 4
2019-12-14 06:34:41MB6RKALL CQ-UK 4
2019-12-14 06:26:05VK5FGAZALL CQ-UK 3
2019-12-14 06:06:04OITA-JRCALL CQ-UK 1
2019-12-14 06:04:05OITA-JRCALL CQ-UK 2
2019-12-14 05:45:39EB2AQHALL CQ-UK 1
2019-12-14 05:21:56MI5DAWALL CQ-UK 4
2019-12-14 05:10:48ALL-STAR--ALL CQ-UK 2
2019-12-14 02:42:21GM7KBK-NDALL CQ-UK 1
2019-12-14 02:42:12N7KHH/BOBALL N7KHH 1
2019-12-14 02:41:52GM7KBK-NDALL CQ-UK 1
2019-12-14 02:41:50N7KHH/BOBALL N7KHH 0
2019-12-14 02:24:292EØWKS-DANALL 2EØWKS 1
2019-12-14 02:18:032EØWKS-DANALL 2EØWKS 3
2019-12-14 02:15:53GM7KBK-NDALL CQ-UK 1
2019-12-14 02:15:28GM7KBK-NDALL CQ-UK 1
2019-12-14 02:15:212EØWKS-DANALL 2EØWKS 5
2019-12-14 02:08:17MØKWYALL CQ-UK 4
2019-12-14 02:07:56MØKWYALL CQ-UK 5
2019-12-14 01:57:39MØKWYALL CQ-UK 5
2019-12-14 01:57:21MØKWYALL CQ-UK 5
2019-12-14 01:57:08MØKWYALL CQ-UK 6
2019-12-14 01:05:03VK3FYALL CQ-UK 1
2019-12-14 01:04:57VK3FYALL CQUK 2
2019-12-14 01:04:52VK3FYALL CQ-UK 5
2019-12-14 00:46:152EØWKS-DANALL 2EØWKS 2
2019-12-14 00:45:382EØWKS-DANALL 2EØWKS 4
2019-12-14 00:44:592EØWKS-DANALL 2EØWKS 3
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2019-12-14, 13:36:57 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room