Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 32 %
58.1%
8 days, 23 hrs, 14 mins, 20 s 7 days, 14 hrs, 6 mins, 10 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
7%
401.26 GB 26.16 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
38%
140.4 MB 82.77 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2020-08-09 05:45:48G1PPH
2020-08-09 05:45:48N3ZBL
2020-08-09 05:45:48GMØCQV
2020-08-09 05:45:48MM7DDG
2020-08-09 05:45:48M3BDQ
2020-08-09 05:45:48DG3BAY
2020-08-09 05:45:48G4XTZ
2020-08-09 05:45:48GW6NXR
2020-08-09 05:45:48G8SEZ
2020-08-09 05:45:48MB6ER
2020-08-09 05:45:482EØBWF
2020-08-09 05:45:48G4EID
2020-08-09 05:45:48MB6ER
2020-08-09 05:45:48CQ-UK-L
2020-08-09 05:45:48VA3VJB
2020-08-09 05:45:48MB6ER
2020-08-09 05:45:48MM7NOZ
2020-08-09 05:45:482EØHDR
2020-08-09 05:45:482EØKEJ
2020-08-09 05:45:48MMØFZV
2020-08-09 05:45:48G8OZD
2020-08-09 05:45:48VK5PBZ
2020-08-09 05:45:48VK2YG
2020-08-09 05:45:48G2DD
2020-08-09 05:45:48GØFQB
2020-08-09 05:45:48KD6QFO
2020-08-09 05:45:48PA7LIM
2020-08-09 05:45:48MB6ER
2020-08-09 05:45:48M1DYP
2020-08-09 05:45:48MØWJN
2020-08-09 05:45:48MØGBK
2020-08-09 05:45:48MB6ER
2020-08-09 05:45:48GIØPVG
2020-08-09 05:45:48VK3AS
2020-08-09 05:45:48MWØAQZ
2020-08-09 05:45:48GMØNRT
2020-08-09 05:45:48G7VEC
2020-08-09 05:45:48KD7FHQ
2020-08-09 05:45:48KM4MVM
2020-08-09 05:45:48MØSGS
2020-08-09 05:45:48WR3Y
2020-08-09 05:45:48GØJAR
2020-08-09 05:45:48VK4NGA
2020-08-09 05:45:48VK3FLEO
2020-08-09 05:45:48VK2EM
2020-08-09 05:45:48G7TCW
2020-08-09 05:45:48MI1CCU
2020-08-09 05:45:48MD3OED
2020-08-09 05:45:48GØJDL
2020-08-09 05:45:48GØUJA
2020-08-09 05:45:48PA7D
2020-08-09 05:45:48SV1DAR
2020-08-09 05:45:482WØBUQ
2020-08-09 05:45:48VK5DP
2020-08-09 05:45:48MI6IRE
2020-08-09 05:45:48G7NRH
2020-08-09 05:45:48VK2BC
2020-08-09 05:45:48MØHPP
2020-08-09 05:45:48G7MYR
2020-08-09 05:45:48G4SNU
2020-08-09 05:45:48KEOMUD
2020-08-09 05:45:482EØNMK
2020-08-09 05:45:48G7RUX
2020-08-09 05:45:48GØAPM
2020-08-09 05:45:48VK4DA
2020-08-09 05:45:48G6ZNW
2020-08-09 05:45:48HB9CCE
2020-08-09 05:45:48G1UYZ
2020-08-09 05:45:48HB9CCE
2020-08-09 05:45:48PD9PB
2020-08-09 05:45:48DG3BAY
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-08-09 05:38:28OE2 ALL MB6ER 15
2020-08-09 05:35:41KØIHALL KØIH 5
2020-08-09 05:22:17IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 3
2020-08-09 05:21:51N6TMB ALL MB6ER 22
2020-08-09 04:59:56G1NGR-3ØØALL MB6ER 4
2020-08-09 04:59:39VK3FGMO ALL MB6ER 9
2020-08-09 04:51:562EØERL ALL MB6ER 0
2020-08-09 04:39:29N7BEDALL W7OEC 3
2020-08-09 04:39:11W7SYALL W7OEC 14
2020-08-09 04:37:40N7DLS-DUANALL W7OEC 17
2020-08-09 04:35:23K7MILALL W7OEC 12
2020-08-09 04:34:39JP3RPQ-FT2ALL MB6ER 7
2020-08-09 04:10:22KA3PZBALL KA3PZB 1
2020-08-09 04:02:11ZL4AX ALL MB6ER 10
2020-08-09 04:02:01VK3FUE ALL MB6ER 7
2020-08-09 03:49:42VK3RM ALL MB6ER 5
2020-08-09 03:46:51MB6ER ALL MB6ER 1
2020-08-09 03:05:372EØUUC ALL MB6ER 1
2020-08-09 02:13:35VK2HAO/IANALL VK2HAO 1
2020-08-09 01:56:42VK3FPJ ALL MB6ER 6
2020-08-09 01:14:54N9EZFALL N9EZF 2
2020-08-09 00:56:17K9GJN ALL MB6ER 6
2020-08-09 00:48:00G4TKO ALL MB6ER 4
2020-08-09 00:41:44CB-JR1WFWALL MB6ER 4
2020-08-09 00:36:55G8OZDALL G8OZD 0
2020-08-09 00:36:50KJ7ISA*****H5R74 KJ7ISA 4
2020-08-09 00:31:48WB8SQJ JAY*****EAUA0 WB8SQJ 0
2020-08-09 00:14:00VK4FAB ALL MB6ER 0
2020-08-09 00:08:22DM5SRALL DM5SR 0
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-08-09 05:38:28OE2 ALL MB6ER 15
2020-08-09 05:35:41KØIHALL KØIH 5
2020-08-09 05:22:17IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 3
2020-08-09 05:21:51N6TMB ALL MB6ER 22
2020-08-09 05:20:19IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 25
2020-08-09 05:19:02N6TMB ALL MB6ER 3
2020-08-09 05:17:39IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 15
2020-08-09 05:16:00N6TMB ALL MB6ER 23
2020-08-09 05:15:57N6TMB ALL MB6ER 1
2020-08-09 05:14:28IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 21
2020-08-09 05:13:31N6TMB ALL MB6ER 48
2020-08-09 05:13:14IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 10
2020-08-09 05:12:11N6TMB ALL MB6ER 54
2020-08-09 05:11:02IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 1
2020-08-09 05:10:18N6TMB ALL MB6ER 32
2020-08-09 05:10:13N6TMB ALL MB6ER 4
2020-08-09 05:09:47IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 17
2020-08-09 05:09:21N6TMB ALL MB6ER 15
2020-08-09 05:08:31IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 41
2020-08-09 05:08:02N6TMB ALL MB6ER 15
2020-08-09 05:07:08IZ8TBK/FT3ALL IZ8TBK 22
2020-08-09 05:05:26N6TMB ALL MB6ER 1
2020-08-09 05:05:23N6TMB ALL MB6ER 1
2020-08-09 05:04:41N6TMB ALL MB6ER 9
2020-08-09 04:59:56G1NGR-3ØØALL MB6ER 4
2020-08-09 04:59:39VK3FGMO ALL MB6ER 9
2020-08-09 04:57:53G1NGR-3ØØALL MB6ER 40
2020-08-09 04:56:28VK3FGMO ALL MB6ER 20
2020-08-09 04:53:42G1NGR-3ØØALL MB6ER 40
2020-08-09 04:53:20VK3FGMO ALL MB6ER 17
2020-08-09 04:52:51G1NGR-3ØØALL MB6ER 23
2020-08-09 04:52:32VK3FGMO ALL MB6ER 14
2020-08-09 04:52:19G1NGR-3ØØALL MB6ER 6
2020-08-09 04:52:05VK3FGMO ALL MB6ER 9
2020-08-09 04:51:562EØERL ALL MB6ER 0
2020-08-09 04:39:29N7BEDALL W7OEC 3
2020-08-09 04:39:11W7SYALL W7OEC 14
2020-08-09 04:38:08W7SYALL W7OEC 35
2020-08-09 04:37:40N7DLS-DUANALL W7OEC 17
2020-08-09 04:37:21N7BEDALL W7OEC 10
2020-08-09 04:37:01W7SYALL W7OEC 16
2020-08-09 04:36:29N7DLS-DUANALL W7OEC 23
2020-08-09 04:36:06N7DLS-DUANALL W7OEC 12
2020-08-09 04:35:47W7SYALL W7OEC 15
2020-08-09 04:35:23K7MILALL W7OEC 12
2020-08-09 04:35:13N7BEDALL W7OEC 7
2020-08-09 04:35:06K7MILALL W7OEC 4
2020-08-09 04:35:00N7BEDALL W7OEC 4
2020-08-09 04:34:39JP3RPQ-FT2ALL MB6ER 7
2020-08-09 04:34:07W7SYALL W7OEC 30
2020-08-09 04:33:35JP3RPQ-FT2ALL MB6ER 15
2020-08-09 04:33:19N7BEDALL W7OEC 9
2020-08-09 04:32:45JP3RPQ-FT2ALL MB6ER 26
2020-08-09 04:31:47W7SYALL W7OEC 57
2020-08-09 04:31:31N7BEDALL W7OEC 11
2020-08-09 04:30:50JP3RPQ-FT2ALL MB6ER 40
2020-08-09 04:30:26N7BEDALL W7OEC 17
2020-08-09 04:30:05JP3RPQ-FT2ALL MB6ER 17
2020-08-09 04:29:50N7DLS-DUANALL W7OEC 14
2020-08-09 04:29:40N7DLS-DUANALL W7OEC 3
2020-08-09 04:29:35N7DLS-DUANALL W7OEC 1
2020-08-09 04:29:27N7BEDALL W7OEC 7
2020-08-09 04:29:08JP3RPQ-FT2ALL MB6ER 15
2020-08-09 04:28:40N7BEDALL W7OEC 11
2020-08-09 04:28:04W7SYALL W7OEC 25
2020-08-09 04:27:54K7MILALL W7OEC 6
2020-08-09 04:27:33K7MILALL W7OEC 7
2020-08-09 04:27:20W7SYALL W7OEC 10
2020-08-09 04:27:04N7DLS-DUANALL W7OEC 9
2020-08-09 04:26:58N7DLS-DUANALL W7OEC 5
2020-08-09 04:26:35N7DLS-DUANALL W7OEC 13
2020-08-09 04:26:28W7SYALL W7OEC 5
2020-08-09 04:25:57N7BEDALL W7OEC 10
2020-08-09 04:25:49W7SYALL W7OEC 3
2020-08-09 04:25:27W7SYALL W7OEC 8
2020-08-09 04:24:37W7SYALL W7OEC 26
2020-08-09 04:24:28N7DLS-DUANALL W7OEC 7
2020-08-09 04:24:17JP3RPQ-FT2ALL MB6ER 11
2020-08-09 04:23:48W7SYALL W7OEC 27
2020-08-09 04:23:30N7BEDALL W7OEC 13
2020-08-09 04:22:48W7SYALL W7OEC 31
2020-08-09 04:22:40K7MILALL W7OEC 2
2020-08-09 04:22:21K7MILALL W7OEC 17
2020-08-09 04:21:35W7SYALL W7OEC 43
2020-08-09 04:21:15N7BEDALL W7OEC 9
2020-08-09 04:21:09W7SYALL W7OEC 2
2020-08-09 04:20:42W7SYALL W7OEC 27
2020-08-09 04:20:35N7DLS-DUANALL W7OEC 3
2020-08-09 04:20:30N7DLS-DUANALL W7OEC 3
2020-08-09 04:19:59K7MILALL W7OEC 25
2020-08-09 04:19:34W7SYALL W7OEC 22
2020-08-09 04:17:57N7BEDALL W7OEC 10
2020-08-09 04:10:22KA3PZBALL KA3PZB 1
2020-08-09 04:10:21KA3PZBALL KA3PZB 0
2020-08-09 04:02:11ZL4AX ALL MB6ER 10
2020-08-09 04:02:01VK3FUE ALL MB6ER 7
2020-08-09 04:01:35ZL4AX ALL MB6ER 15
2020-08-09 03:50:13KA3PZBALL KA3PZB 1
2020-08-09 03:49:49VK3FUE ALL MB6ER 8
2020-08-09 03:49:42VK3RM ALL MB6ER 5
2020-08-09 03:49:06VK3RM ALL MB6ER 18
2020-08-09 03:48:54VK3FUE ALL MB6ER 6
2020-08-09 03:48:45VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 03:48:23VK3FUE ALL MB6ER 15
2020-08-09 03:48:01VK3RM ALL MB6ER 20
2020-08-09 03:47:48VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 03:47:26VK3RM ALL MB6ER 19
2020-08-09 03:47:10VK3FUE ALL MB6ER 11
2020-08-09 03:46:54VK3RM ALL MB6ER 13
2020-08-09 03:46:51MB6ER ALL MB6ER 1
2020-08-09 03:46:45VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 03:46:37VK3RM ALL MB6ER 6
2020-08-09 03:46:24VK3FUE ALL MB6ER 8
2020-08-09 03:46:13VK3RM ALL MB6ER 9
2020-08-09 03:46:00VK3FUE ALL MB6ER 8
2020-08-09 03:45:51VK3RM ALL MB6ER 7
2020-08-09 03:45:39VK3FUE ALL MB6ER 9
2020-08-09 03:45:32VK3RM ALL MB6ER 6
2020-08-09 03:45:23VK3FUE ALL MB6ER 6
2020-08-09 03:45:11VK3RM ALL MB6ER 10
2020-08-09 03:44:56VK3FUE ALL MB6ER 12
2020-08-09 03:44:47VK3RM ALL MB6ER 7
2020-08-09 03:44:44MB6ER ALL MB6ER 2
2020-08-09 03:44:39VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 03:44:27VK3RM ALL MB6ER 4
2020-08-09 03:11:44VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 03:11:36VK3RM ALL MB6ER 6
2020-08-09 03:11:27VK3FUE ALL MB6ER 4
2020-08-09 03:11:20VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 03:11:08VK3FUE ALL MB6ER 7
2020-08-09 03:10:54VK3RM ALL MB6ER 12
2020-08-09 03:10:44VK3RM ALL MB6ER 6
2020-08-09 03:10:24VK3FUE ALL MB6ER 14
2020-08-09 03:10:05VK3RM ALL MB6ER 16
2020-08-09 03:09:18VK3FUE ALL MB6ER 42
2020-08-09 03:09:04VK3RM ALL MB6ER 9
2020-08-09 03:08:57VK3FUE ALL MB6ER 4
2020-08-09 03:08:42VK3RM ALL MB6ER 4
2020-08-09 03:05:372EØUUC ALL MB6ER 1
2020-08-09 03:05:252EØUUC ALL MB6ER 0
2020-08-09 02:48:43VK3RM ALL MB6ER 15
2020-08-09 02:48:17MB6ER ALL MB6ER 9
2020-08-09 02:47:59MB6ER ALL MB6ER 8
2020-08-09 02:47:34VK3RM ALL MB6ER 1
2020-08-09 02:47:25VK3FUE ALL MB6ER 8
2020-08-09 02:47:06VK3RM ALL MB6ER 17
2020-08-09 02:46:45VK3FUE ALL MB6ER 16
2020-08-09 02:46:24VK3RM ALL MB6ER 18
2020-08-09 02:46:01VK3FUE ALL MB6ER 16
2020-08-09 02:45:49VK3RM ALL MB6ER 9
2020-08-09 02:45:33VK3FUE ALL MB6ER 11
2020-08-09 02:45:22VK3RM ALL MB6ER 9
2020-08-09 02:45:09VK3FUE ALL MB6ER 9
2020-08-09 02:45:02VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 02:44:54VK3FUE ALL MB6ER 6
2020-08-09 02:44:50VK3RM ALL MB6ER 2
2020-08-09 02:44:44VK3FUE ALL MB6ER 4
2020-08-09 02:44:13VK3RM ALL MB6ER 10
2020-08-09 02:43:55VK3FUE ALL MB6ER 8
2020-08-09 02:43:44VK3RM ALL MB6ER 10
2020-08-09 02:43:33VK3FUE ALL MB6ER 6
2020-08-09 02:43:31VK3RM ALL MB6ER 1
2020-08-09 02:43:28VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 02:43:17VK3FUE ALL MB6ER 6
2020-08-09 02:43:09VK3RM ALL MB6ER 5
2020-08-09 02:43:01VK3FUE ALL MB6ER 3
2020-08-09 02:42:56VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 02:42:50VK3FUE ALL MB6ER 4
2020-08-09 02:42:27VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 02:42:23VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 02:42:13VK3FUE ALL MB6ER 4
2020-08-09 02:42:08VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 02:41:58VK3FUE ALL MB6ER 9
2020-08-09 02:41:54VK3RM ALL MB6ER 1
2020-08-09 02:41:48VK3RM ALL MB6ER 6
2020-08-09 02:41:40VK3FUE ALL MB6ER 4
2020-08-09 02:41:38VK3RM ALL MB6ER 2
2020-08-09 02:41:35VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 02:41:27VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 02:41:14VK3RM ALL MB6ER 9
2020-08-09 02:41:08VK3FUE ALL MB6ER 4
2020-08-09 02:40:55VK3RM ALL MB6ER 5
2020-08-09 02:40:32VK3RM ALL MB6ER 4
2020-08-09 02:27:52VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 02:27:29VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 02:13:35VK2HAO/IANALL VK2HAO 1
2020-08-09 01:56:42VK3FPJ ALL MB6ER 6
2020-08-09 01:56:29VK3FPJ ALL MB6ER 1
2020-08-09 01:40:52G1NGR-3ØØALL MB6ER 17
2020-08-09 01:39:15VK3FUE ALL MB6ER 2
2020-08-09 01:39:10VK3RM ALL MB6ER 4
2020-08-09 01:39:04VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 01:39:00VK3RM ALL MB6ER 2
2020-08-09 01:38:14VK3FUE ALL MB6ER 42
2020-08-09 01:37:43VK3RM ALL MB6ER 29
2020-08-09 01:36:42VK3FUE ALL MB6ER 57
2020-08-09 01:36:01VK3RM ALL MB6ER 38
2020-08-09 01:35:38VK3FUE ALL MB6ER 18
2020-08-09 01:35:08VK3RM ALL MB6ER 24
2020-08-09 01:34:50VK3FUE ALL MB6ER 14
2020-08-09 01:34:40VK3RM ALL MB6ER 8
2020-08-09 01:34:18VK3FUE ALL MB6ER 18
2020-08-09 01:34:10VK3RM ALL MB6ER 6
2020-08-09 01:34:01VK3FUE ALL MB6ER 6
2020-08-09 01:33:08VK3RM ALL MB6ER 50
2020-08-09 01:32:29VK3FUE ALL MB6ER 32
2020-08-09 01:32:01VK3RM ALL MB6ER 25
2020-08-09 01:31:49VK3FUE ALL MB6ER 6
2020-08-09 01:31:48VK3RM ALL MB6ER 1
2020-08-09 01:31:41VK3RM ALL MB6ER 7
2020-08-09 01:31:06VK3FUE ALL MB6ER 31
2020-08-09 01:30:45VK3RM ALL MB6ER 18
2020-08-09 01:30:19VK3FUE ALL MB6ER 23
2020-08-09 01:29:46VK3RM ALL MB6ER 29
2020-08-09 01:29:00VK3FUE ALL MB6ER 42
2020-08-09 01:28:54VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 01:28:23VK3FUE ALL MB6ER 27
2020-08-09 01:27:42VK3RM ALL MB6ER 39
2020-08-09 01:27:35MB6ER ALL MB6ER 2
2020-08-09 01:26:56VK3FUE ALL MB6ER 39
2020-08-09 01:26:32VK3RM ALL MB6ER 21
2020-08-09 01:25:30VK3FUE ALL MB6ER 58
2020-08-09 01:24:38VK3RM ALL MB6ER 49
2020-08-09 01:23:41VK3FUE ALL MB6ER 53
2020-08-09 01:23:19VK3RM ALL MB6ER 19
2020-08-09 01:22:38VK3FUE ALL MB6ER 35
2020-08-09 01:21:52VK3RM ALL MB6ER 41
2020-08-09 01:21:16VK3FUE ALL MB6ER 30
2020-08-09 01:20:46VK3RM ALL MB6ER 26
2020-08-09 01:20:24VK3FUE ALL MB6ER 18
2020-08-09 01:19:41VK3RM ALL MB6ER 39
2020-08-09 01:19:33MB6ER ALL MB6ER 1
2020-08-09 01:19:19VK3FUE ALL MB6ER 14
2020-08-09 01:19:09VK3RM ALL MB6ER 6
2020-08-09 01:18:48VK3FUE ALL MB6ER 12
2020-08-09 01:18:26VK3RM ALL MB6ER 18
2020-08-09 01:18:00VK3FUE ALL MB6ER 21
2020-08-09 01:17:43VK3RM ALL MB6ER 14
2020-08-09 01:17:35VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 01:17:23VK3RM ALL MB6ER 10
2020-08-09 01:17:17VK3FUE ALL MB6ER 3
2020-08-09 01:17:08VK3FUE ALL MB6ER 2
2020-08-09 01:14:54N9EZFALL N9EZF 2
2020-08-09 01:14:21MB6ER ALL MB6ER 1
2020-08-09 01:14:16VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 01:13:58VK3FUE ALL MB6ER 1
2020-08-09 01:13:45VK3FUE ALL MB6ER 4
2020-08-09 01:13:21VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 01:13:15VK3RM ALL MB6ER 4
2020-08-09 01:13:00VK3FUE ALL MB6ER 6
2020-08-09 01:12:52VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 01:12:36VK3FUE ALL MB6ER 2
2020-08-09 01:12:23VK3FUE ALL MB6ER 11
2020-08-09 01:12:18VK3RM ALL MB6ER 2
2020-08-09 01:12:04VK3FUE ALL MB6ER 8
2020-08-09 01:11:28VK3RM ALL MB6ER 33
2020-08-09 01:11:21VK3FUE ALL MB6ER 4
2020-08-09 01:11:17VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 01:10:55VK3FUE ALL MB6ER 5
2020-08-09 01:10:51VK3RM ALL MB6ER 2
2020-08-09 01:10:43VK3FUE ALL MB6ER 7
2020-08-09 01:10:39VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 01:10:24VK3FUE ALL MB6ER 14
2020-08-09 01:10:13VK3RM ALL MB6ER 9
2020-08-09 01:09:32VK3FUE ALL MB6ER 35
2020-08-09 01:09:14VK3RM ALL MB6ER 16
2020-08-09 01:09:03VK3FUE ALL MB6ER 8
2020-08-09 01:08:54VK3RM ALL MB6ER 6
2020-08-09 01:08:02VK3FUE ALL MB6ER 47
2020-08-09 01:07:38VK3RM ALL MB6ER 21
2020-08-09 01:06:37VK3FUE ALL MB6ER 57
2020-08-09 01:06:12VK3RM ALL MB6ER 23
2020-08-09 01:05:09VK3FUE ALL MB6ER 55
2020-08-09 01:05:03VK3RM ALL MB6ER 4
2020-08-09 01:04:59MB6ER ALL MB6ER 2
2020-08-09 01:04:56VK3FUE ALL MB6ER 3
2020-08-09 01:04:50VK3RM ALL MB6ER 3
2020-08-09 01:04:50VK3RM ALL MB6ER 0
2020-08-09 01:04:48VK3RM ALL MB6ER 1
2020-08-09 01:04:17VK3FUE ALL MB6ER 27
2020-08-09 01:04:10VK3RM ALL MB6ER 5
2020-08-09 01:03:53VK3FUE ALL MB6ER 14
2020-08-09 01:03:46VK3RM ALL MB6ER 4
2020-08-09 01:03:10VK3FUE ALL MB6ER 33
2020-08-09 01:03:02VK3RM ALL MB6ER 5
2020-08-09 01:02:09VK3FUE ALL MB6ER 45
2020-08-09 01:02:02VK3RM ALL MB6ER 4
2020-08-09 01:01:56VK3FUE ALL MB6ER 3
2020-08-09 01:01:45VK3RM ALL MB6ER 4
2020-08-09 00:56:17K9GJN ALL MB6ER 6
2020-08-09 00:48:00G4TKO ALL MB6ER 4
2020-08-09 00:47:47G4TKO ALL MB6ER 6
2020-08-09 00:47:24G4TKO ALL MB6ER 1
2020-08-09 00:46:30G4TKO ALL MB6ER 1
2020-08-09 00:45:31G4TKO ALL MB6ER 2
2020-08-09 00:41:44CB-JR1WFWALL MB6ER 4
2020-08-09 00:41:41CB-JR1WFWALL MB6ER 1
2020-08-09 00:41:34CB-JR1WFWALL MB6ER 5
2020-08-09 00:41:05CB-JR1WFWALL MB6ER 1
2020-08-09 00:36:55G8OZDALL G8OZD 0
2020-08-09 00:36:50KJ7ISA*****H5R74 KJ7ISA 4
2020-08-09 00:36:23KJ7ISA*****H5R74 KJ7ISA 1
2020-08-09 00:31:48WB8SQJ JAY*****EAUA0 WB8SQJ 0
2020-08-09 00:14:00VK4FAB ALL MB6ER 0
2020-08-09 00:08:22DM5SRALL DM5SR 0
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2020-08-09, 05:46:10 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room