Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 17 %
12.1%
36 days, 2 hrs, 39 mins, 27 s 29 days, 17 hrs, 30 mins, 51 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
403.76 GB 23.66 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.77 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2019-03-24 19:40:40VE7BSM
2019-03-24 19:40:402E0FWK
2019-03-24 19:40:40GM0NRT
2019-03-24 19:40:40CQUK
2019-03-24 19:40:40SA7AKU
2019-03-24 19:40:40MM0MOB
2019-03-24 19:40:40CQ-UK
2019-03-24 19:40:40MB6NK
2019-03-24 19:40:40G8JNF
2019-03-24 19:40:40MS0SIA
2019-03-24 19:40:40W9TJP
2019-03-24 19:40:40M7TNY
2019-03-24 19:40:402E0VKB
2019-03-24 19:40:40ZL3REW
2019-03-24 19:40:40ZL3HAM
2019-03-24 19:40:40VK6LD
2019-03-24 19:40:40M7XYZ
2019-03-24 19:40:40M0JOZ
2019-03-24 19:40:402E0SPS
2019-03-24 19:40:40GB7JM
2019-03-24 19:40:40G4EID
2019-03-24 19:40:40G0RAU
2019-03-24 19:40:40G7RPG
2019-03-24 19:40:40G8MBE
2019-03-24 19:40:40AA6DB
2019-03-24 19:40:40G1GWN
2019-03-24 19:40:40GB7PT
2019-03-24 19:40:40M6GOG
2019-03-24 19:40:40G7PXM
2019-03-24 19:40:40G7NRH
2019-03-24 19:40:402E0KOR
2019-03-24 19:38:40VE7BSM
2019-03-24 19:38:40SA7AKU
2019-03-24 19:38:40MS0SIA
2019-03-24 19:38:402E0VKB
2019-03-24 19:38:40VK6LD
2019-03-24 19:38:40M7XYZ
2019-03-24 19:38:40M0JOZ
2019-03-24 19:38:402E0SPS
2019-03-24 19:38:40G8MBE
2019-03-24 19:38:40GB7PT
2019-03-24 19:38:40G7PXM
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-03-24 19:40:24MB7AOK-GWALL CQ-UK 7
2019-03-24 19:38:27GM7KBKALL CQUK 2
2019-03-24 19:33:39G7POJALL CQ-UK 2
2019-03-24 19:32:14G7PXM*****E58We G7PXM 19
2019-03-24 18:44:21MØNAW-NEILALL CQ-UK 22
2019-03-24 18:34:11MØXJLALL CQ-UK 3
2019-03-24 18:31:30MØSTGALL CQ-UK 4
2019-03-24 18:26:13KDØTIVALL CQUK 0
2019-03-24 18:25:32ALL-STAR--ALL CQ-UK 2
2019-03-24 18:18:48M6JPWALL CQ-UK 39
2019-03-24 18:17:52G7BRV-MARKALL CQ-UK 51
2019-03-24 18:00:46MB7ITG-GWALL CQ-UK 3
2019-03-24 17:54:49DM5KS/PALL CQ-UK 7
2019-03-24 17:51:14G1FRM-BOB-ALL CQ-UK 2
2019-03-24 17:47:06G4SDMALL CQ-UK 20
2019-03-24 17:46:02G6PTYALL CQ-UK 17
2019-03-24 17:43:26ZL2WLALL CQ-UK 2
2019-03-24 17:40:01MM6ORUALL CQ-UK 7
2019-03-24 17:36:542EØEPBALL CQUK 1
2019-03-24 17:30:39M6KBMALL CQ-UK 4
2019-03-24 17:30:04GW1WRV-ROYALL CQ-UK 32
2019-03-24 17:16:102EØHCT-NDALL CQ-UK 24
2019-03-24 16:52:40G7MYI-ALANALL CQ-UK 4
2019-03-24 16:39:47EA8/GØJULALL CQ-UK 3
2019-03-24 16:14:57MWØBXJALL CQ-UK 1
2019-03-24 16:13:572EØVBV-VICALL CQ-UK 3
2019-03-24 16:10:33JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-03-24 16:04:08ECHO-LINK-ALL CQ-UK 3
2019-03-24 16:03:42ØALL CQ-UK 1
2019-03-24 15:49:49G4WQLALL CQ-UK 5
2019-03-24 15:46:01G4UMEALL CQ-UK 13
2019-03-24 15:28:19EI4EWALL CQ-UK 1
2019-03-24 15:14:26M3XXCALL CQ-UK 5
2019-03-24 15:08:31GMØMRJ/4ØØALL CQ-UK 17
2019-03-24 15:00:48OZ3ABALL CQ-UK 7
2019-03-24 14:59:022EØDJWALL CQ-UK 2
2019-03-24 14:57:24MØUTCALL CQ-UK 20
2019-03-24 14:56:392MØJVRALL CQ-UK 10
2019-03-24 14:55:04724Ø577ALL CQ-UK 8
2019-03-24 14:02:27G6JUPALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:58:20GØNHOALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:57:31MB7ISN/GWALL CQ-UK 3
2019-03-24 13:57:12GM4AUPALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:56:50GW6STK-ROBALL CQ-UK 3
2019-03-24 13:56:47IW2OHH-NDALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:54:56F4HESALL F4HES 0
2019-03-24 13:52:42MØAQC-ALANALL GB7JM 0
2019-03-24 13:52:192EØDIQALL CQ-UK 4
2019-03-24 13:47:05GW1LFNALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:41:36GØDUQALL G0DUQ 2
2019-03-24 13:41:192WØMZSALL CQ-UK 0
2019-03-24 13:34:56MI5DAW-RICALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:29:522EØSTEALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:26:22M6GOG-MARKALL M6GOG 0
2019-03-24 13:23:27GØGJL-SEANALL GB7PT 12
2019-03-24 13:23:24TEAMSPEAKALL CQ-UK 3
2019-03-24 12:51:032EØENNALL CQ-UK 2
2019-03-24 12:50:35G8MCTALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:47:49GØSSZALL CQ-UK 25
2019-03-24 12:30:51GØPNM-PETEALL CQ-UK 8
2019-03-24 12:30:32GØDUQ-ROBALL CQ-UK 12
2019-03-24 12:26:53VA3CZKALL CQUK 2
2019-03-24 12:22:58KI5DVSALL KI5DVS 3
2019-03-24 12:11:49GØUKRALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:10:15G4ZTM/NEVALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:08:24G4ZJO-DOCALL CQ-UK 1
2019-03-24 11:58:47234654ØALL CQ-UK 2
2019-03-24 11:56:43DL2MFJALL CQ-UK 6
2019-03-24 11:23:56GM8SAUALL MS0SIA 2
2019-03-24 10:57:32GØAOOALL CQ-UK 6
2019-03-24 10:57:25VK4NGAALL CQ-UK 2
2019-03-24 10:56:30MIØPJLALL MB6RK 3
2019-03-24 10:51:49G7VECALL CQ-UK 5
2019-03-24 10:48:32LA6ZRA-7*****E5iuy LA6ZRA 0
2019-03-24 10:17:33MØSGS-STUALL CQ-UK 47
2019-03-24 10:12:29WJ4WALL CQ-UK 3
2019-03-24 10:09:07G1SYSALL CQ-UK 1
2019-03-24 10:08:32G3ZFZALL CQ-UK 2
2019-03-24 10:07:24G4WQBALL CQ-UK 4
2019-03-24 09:54:28OZ1LUHALL CQ-UK 6
2019-03-24 09:52:51JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 7
2019-03-24 09:51:35VK3KLIALL CQ-UK 40
2019-03-24 09:09:26MM6LOYALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:56:15VK3NXTALL CQ-UK 3
2019-03-24 08:50:02LA3RIAALL CQ-UK 6
2019-03-24 08:41:50G6ZBOALL CQ-UK 2
2019-03-24 08:39:07VE7LE-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:37:28VE7LEEALL CQ-UK 42
2019-03-24 08:25:222EØBRQALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:23:05G6HTLALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:12:54G4EIDALL G4EID 1
2019-03-24 07:40:01PAØSWXALL CQ-UK 2
2019-03-24 07:37:14VK2AHALL CQ-UK 5
2019-03-24 07:14:57ZELLO-CQUKALL CQ-UK 4
2019-03-24 06:42:49ON3XRALL CQ-UK 1
2019-03-24 05:23:00N4OSXALL CQ-UK 1
2019-03-24 05:21:23KCØCNIALL KC0CNI 4
2019-03-24 05:04:36VK3MDHALL CQ-UK 5
2019-03-24 04:26:03VK3TBSALL CQ-UK 3
2019-03-24 03:45:07ZL1AZTALL CQ-UK 4
2019-03-24 03:28:00WB6OZZ-DONALL CQ-UK 0
2019-03-24 02:44:17KD7RQALL CQ-UK 7
2019-03-24 02:40:57WB6OVHALL CQ-UK 6
2019-03-24 01:12:07K9JADALL CQUK 1
2019-03-24 01:05:58WB1GRBALL CQ-UK 8
2019-03-24 00:19:58N8GYALL CQ-UK 2
2019-03-24 00:13:212E1RSB/RAYALL CQ-UK 27
2019-03-24 00:04:452E1RSBALL CQ-UK 2
2019-03-24 00:02:19VK2GPALL CQ-UK 6
2019-03-24 00:01:042EØFBZ/IANALL CQ-UK 2
All Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-03-24 19:40:24MB7AOK-GWALL CQ-UK 7
2019-03-24 19:38:27GM7KBKALL CQUK 2
2019-03-24 19:38:15GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 19:35:04GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 19:33:39G7POJALL CQ-UK 2
2019-03-24 19:32:14G7PXM*****E58We G7PXM 19
2019-03-24 19:31:26G7POJALL CQ-UK 44
2019-03-24 19:28:34G7POJALL CQ-UK 49
2019-03-24 19:25:54G7PXM*****E58We G7PXM 34
2019-03-24 19:22:50G7POJALL CQ-UK 56
2019-03-24 19:19:44G7PXM*****E58We G7PXM 58
2019-03-24 19:16:45G7POJALL CQ-UK 53
2019-03-24 19:16:40G7POJALL CQ-UK 1
2019-03-24 19:13:55G7PXM*****E58We G7PXM 39
2019-03-24 19:10:59G7POJALL CQ-UK 53
2019-03-24 19:10:00G7PXM*****E58We G7PXM 53
2019-03-24 19:09:34G7POJALL CQ-UK 21
2019-03-24 19:06:31G7POJALL CQ-UK 59
2019-03-24 19:03:28G7PXM*****E58We G7PXM 56
2019-03-24 19:00:25G7POJALL CQ-UK 56
2019-03-24 18:57:23G7PXM*****E58We G7PXM 55
2019-03-24 18:54:22G7POJALL CQ-UK 54
2019-03-24 18:52:45G7PXM*****E58We G7PXM 24
2019-03-24 18:49:42G7POJALL CQ-UK 58
2019-03-24 18:47:44G7PXM*****E58We G7PXM 51
2019-03-24 18:45:54G7POJALL CQ-UK 45
2019-03-24 18:45:17G7PXM*****E58We G7PXM 31
2019-03-24 18:45:07G7POJALL CQ-UK 6
2019-03-24 18:44:47G7PXM*****E58We G7PXM 10
2019-03-24 18:44:21M0NAW-NEILALL CQ-UK 22
2019-03-24 18:42:56G7PXM*****E58We G7PXM 18
2019-03-24 18:42:05M0NAW-NEILALL CQ-UK 45
2019-03-24 18:40:43G7PXM*****E58We G7PXM 13
2019-03-24 18:40:04M0NAW-NEILALL CQ-UK 32
2019-03-24 18:38:35G7PXM*****E58We G7PXM 21
2019-03-24 18:38:01M0NAW-NEILALL CQ-UK 30
2019-03-24 18:37:44G7PXM*****E58We G7PXM 9
2019-03-24 18:37:31M0NAW-NEILALL CQ-UK 5
2019-03-24 18:36:46MB7AOK-GWALL CQ-UK 9
2019-03-24 18:36:37G7PXM*****E58We G7PXM 5
2019-03-24 18:36:26MB7AOK-GWALL CQ-UK 6
2019-03-24 18:36:08G7PXM*****E58We G7PXM 14
2019-03-24 18:35:56MB7AOK-GWALL CQ-UK 4
2019-03-24 18:35:47MB7AOK-GWALL CQ-UK 5
2019-03-24 18:35:34MB7AOK-GWALL CQ-UK 5
2019-03-24 18:35:14MB7AOK-GWALL CQ-UK 8
2019-03-24 18:35:04MB7AOK-GWALL CQ-UK 6
2019-03-24 18:35:00MB7AOK-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 18:34:57MB7AOK-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 18:34:11M0XJLALL CQ-UK 3
2019-03-24 18:32:57G7PXM*****E58We G7PXM 1
2019-03-24 18:31:30M0STGALL CQ-UK 4
2019-03-24 18:30:59M0STGALL CQ-UK 3
2019-03-24 18:30:50M0STGALL CQ-UK 1
2019-03-24 18:26:13KD0TIVALL CQUK 0
2019-03-24 18:25:32ALL-STAR--ALL CQ-UK 2
2019-03-24 18:24:26M0STGALL CQ-UK 1
2019-03-24 18:18:48M6JPWALL CQ-UK 39
2019-03-24 18:17:52G7BRV-MARKALL CQ-UK 51
2019-03-24 18:15:51M6JPWALL CQ-UK 58
2019-03-24 18:13:59G7BRV-MARKALL CQ-UK 45
2019-03-24 18:12:00M6JPWALL CQ-UK 55
2019-03-24 18:10:24G7BRV-MARKALL CQ-UK 31
2019-03-24 18:07:28M6JPWALL CQ-UK 53
2019-03-24 18:06:43G7BRV-MARKALL CQ-UK 38
2019-03-24 18:05:01G7BRV-MARKALL CQ-UK 36
2019-03-24 18:03:23M6JPWALL CQ-UK 35
2019-03-24 18:02:51G7BRV-MARKALL CQ-UK 27
2019-03-24 18:02:48M6JPWALL CQ-UK 1
2019-03-24 18:02:16M6JPWALL CQ-UK 28
2019-03-24 18:02:04G7BRV-MARKALL CQ-UK 5
2019-03-24 18:01:50M6JPWALL CQ-UK 10
2019-03-24 18:00:46MB7ITG-GWALL CQ-UK 3
2019-03-24 18:00:29MB7ITG-GWALL CQ-UK 15
2019-03-24 18:00:25MB7ITG-GWALL CQ-UK 3
2019-03-24 17:54:49DM5KS/PALL CQ-UK 7
2019-03-24 17:54:29DM5KS/PALL CQ-UK 6
2019-03-24 17:53:18M6JPWALL CQ-UK 11
2019-03-24 17:51:14G1FRM-BOB-ALL CQ-UK 2
2019-03-24 17:47:06G4SDMALL CQ-UK 20
2019-03-24 17:46:02G6PTYALL CQ-UK 17
2019-03-24 17:45:41G4SDMALL CQ-UK 15
2019-03-24 17:45:22G6PTYALL CQ-UK 16
2019-03-24 17:45:08G4SDMALL CQ-UK 7
2019-03-24 17:44:50G6PTYALL CQ-UK 3
2019-03-24 17:43:26ZL2WLALL CQ-UK 2
2019-03-24 17:40:01MM6ORUALL CQ-UK 7
2019-03-24 17:37:46ALL-STAR--ALL CQ-UK 2
2019-03-24 17:36:542E0EPBALL CQUK 1
2019-03-24 17:36:11G7PXM*****E58We G7PXM 12
2019-03-24 17:35:58G6PTYALL CQ-UK 2
2019-03-24 17:35:38G6PTYALL CQ-UK 2
2019-03-24 17:35:15G6PTYALL CQ-UK 5
2019-03-24 17:35:09G6PTYALL CQ-UK 2
2019-03-24 17:32:52M6JPWALL CQ-UK 11
2019-03-24 17:30:39M6KBMALL CQ-UK 4
2019-03-24 17:30:04GW1WRV-ROYALL CQ-UK 32
2019-03-24 17:29:27M6KBMALL CQ-UK 33
2019-03-24 17:28:38GW1WRV-ROYALL CQ-UK 46
2019-03-24 17:26:45M6KBMALL CQ-UK 47
2019-03-24 17:25:12GW1WRV-ROYALL CQ-UK 30
2019-03-24 17:23:45M6KBMALL CQ-UK 21
2019-03-24 17:22:56GW1WRV-ROYALL CQ-UK 45
2019-03-24 17:22:34M6KBMALL CQ-UK 17
2019-03-24 17:21:48GW1WRV-ROYALL CQ-UK 43
2019-03-24 17:21:23M6KBMALL CQ-UK 20
2019-03-24 17:20:17GW1WRV-ROYALL CQ-UK 3
2019-03-24 17:19:52M6KBMALL CQ-UK 20
2019-03-24 17:19:18GW1WRV-ROYALL CQ-UK 31
2019-03-24 17:19:03M6KBMALL CQ-UK 8
2019-03-24 17:18:42GW1WRV-ROYALL CQ-UK 17
2019-03-24 17:18:28M6KBMALL CQ-UK 4
2019-03-24 17:18:13GW1WRV-ROYALL CQ-UK 12
2019-03-24 17:17:37GW1WRV-ROYALL CQ-UK 9
2019-03-24 17:16:37G7PXM*****E58We G7PXM 5
2019-03-24 17:16:102E0HCT-NDALL CQ-UK 24
2019-03-24 17:15:24G7PXM*****E58We G7PXM 40
2019-03-24 17:14:342E0HCT-NDALL CQ-UK 45
2019-03-24 17:12:03G7PXM*****E58We G7PXM 26
2019-03-24 17:11:542E0HCT-NDALL CQ-UK 4
2019-03-24 17:09:482E0HCT-NDALL CQ-UK 50
2019-03-24 17:09:42M6JPWALL CQ-UK 2
2019-03-24 17:07:10G7PXM*****E58We G7PXM 26
2019-03-24 17:04:492E0HCT-NDALL CQ-UK 13
2019-03-24 17:02:42G7PXM*****E58We G7PXM 57
2019-03-24 17:01:352E0HCT-NDALL CQ-UK 50
2019-03-24 16:59:38G7PXM*****E58We G7PXM 51
2019-03-24 16:59:262E0HCT-NDALL CQ-UK 8
2019-03-24 16:59:032E0HCT-NDALL CQ-UK 5
2019-03-24 16:58:202E0HCT-NDALL CQ-UK 26
2019-03-24 16:58:002E0HCT-NDALL CQ-UK 18
2019-03-24 16:56:40G7PXM*****E58We G7PXM 14
2019-03-24 16:56:142E0HCT-NDALL CQ-UK 22
2019-03-24 16:55:572E0HCT-NDALL CQ-UK 17
2019-03-24 16:55:31G7PXM*****E58We G7PXM 18
2019-03-24 16:55:162E0HCT-NDALL CQ-UK 9
2019-03-24 16:54:49G7PXM*****E58We G7PXM 8
2019-03-24 16:52:57G7PXM*****E58We G7PXM 0
2019-03-24 16:52:40G7MYI-ALANALL CQ-UK 4
2019-03-24 16:51:07G7MYI-ALANALL CQ-UK 30
2019-03-24 16:49:47G7PXM*****E58We G7PXM 10
2019-03-24 16:48:44G7MYI-ALANALL CQ-UK 57
2019-03-24 16:48:30G7PXM*****E58We G7PXM 7
2019-03-24 16:48:18G7MYI-ALANALL CQ-UK 5
2019-03-24 16:47:542E0HCT-NDALL CQ-UK 17
2019-03-24 16:47:33G7MYI-ALANALL CQ-UK 18
2019-03-24 16:47:002E0HCT-NDALL CQ-UK 28
2019-03-24 16:46:36G7MYI-ALANALL CQ-UK 20
2019-03-24 16:46:212E0HCT-NDALL CQ-UK 9
2019-03-24 16:45:57G7MYI-ALANALL CQ-UK 9
2019-03-24 16:45:00G7MYI-ALANALL CQ-UK 16
2019-03-24 16:44:422E0HCT-NDALL CQ-UK 1
2019-03-24 16:43:56G7MYI-ALANALL CQ-UK 37
2019-03-24 16:43:15G7PXM*****E58We G7PXM 23
2019-03-24 16:43:142E0HCT-NDALL CQ-UK 1
2019-03-24 16:43:112E0HCT-NDALL CQ-UK 2
2019-03-24 16:42:34G7MYI-ALANALL CQ-UK 35
2019-03-24 16:42:18G7PXM*****E58We G7PXM 9
2019-03-24 16:42:06M6KBMALL CQ-UK 5
2019-03-24 16:41:29G7MYI-ALANALL CQ-UK 35
2019-03-24 16:41:16M6KBMALL CQ-UK 9
2019-03-24 16:40:35G7MYI-ALANALL CQ-UK 37
2019-03-24 16:40:24M6KBMALL CQ-UK 7
2019-03-24 16:40:09G7MYI-ALANALL CQ-UK 12
2019-03-24 16:39:532E0HCT-NDALL CQ-UK 4
2019-03-24 16:39:47EA8/G0JULALL CQ-UK 3
2019-03-24 16:39:142E0HCT-NDALL CQ-UK 29
2019-03-24 16:39:012E0HCT-NDALL CQ-UK 12
2019-03-24 16:38:20EA8/G0JULALL CQ-UK 38
2019-03-24 16:37:502E0HCT-NDALL CQ-UK 27
2019-03-24 16:37:32M6KBMALL CQ-UK 16
2019-03-24 16:36:30EA8/G0JULALL CQ-UK 59
2019-03-24 16:35:35M6KBMALL CQ-UK 53
2019-03-24 16:33:55EA8/G0JULALL CQ-UK 37
2019-03-24 16:33:40M6KBMALL CQ-UK 12
2019-03-24 16:33:27EA8/G0JULALL CQ-UK 9
2019-03-24 16:33:22M6KBMALL CQ-UK 2
2019-03-24 16:32:55G7MYI-ALANALL CQ-UK 23
2019-03-24 16:32:14M6KBMALL CQ-UK 37
2019-03-24 16:31:26G7MYI-ALANALL CQ-UK 45
2019-03-24 16:31:14M6KBMALL CQ-UK 7
2019-03-24 16:30:38G7MYI-ALANALL CQ-UK 33
2019-03-24 16:30:15M6KBMALL CQ-UK 19
2019-03-24 16:30:02G7MYI-ALANALL CQ-UK 10
2019-03-24 16:29:54M6KBMALL CQ-UK 5
2019-03-24 16:29:342E0HCT-NDALL CQ-UK 11
2019-03-24 16:29:24M6KBMALL CQ-UK 5
2019-03-24 16:29:032E0HCT-NDALL CQ-UK 9
2019-03-24 16:28:51EA8/G0JULALL CQ-UK 10
2019-03-24 16:27:032E0HCT-NDALL CQ-UK 45
2019-03-24 16:25:35EA8/G0JULALL CQ-UK 25
2019-03-24 16:24:30EA8/G0JULALL CQ-UK 4
2019-03-24 16:22:192E0HCT-NDALL CQ-UK 9
2019-03-24 16:20:05EA8/G0JULALL CQ-UK 12
2019-03-24 16:18:172E0HCT-NDALL CQ-UK 43
2019-03-24 16:16:45EA8/G0JULALL CQ-UK 29
2019-03-24 16:15:562E0HCT-NDALL CQ-UK 45
2019-03-24 16:15:40EA8/G0JULALL CQ-UK 13
2019-03-24 16:15:312E0HCT-NDALL CQ-UK 4
2019-03-24 16:15:132E0HCT-NDALL CQ-UK 6
2019-03-24 16:14:57MW0BXJALL CQ-UK 1
2019-03-24 16:13:572E0VBV-VICALL CQ-UK 3
2019-03-24 16:12:062E0VBV-VICALL CQ-UK 3
2019-03-24 16:10:33JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-03-24 16:07:512E0VBV-VICALL CQ-UK 5
2019-03-24 16:06:512E0VBV-VICALL CQ-UK 3
2019-03-24 16:04:08ECHO-LINK-ALL CQ-UK 3
2019-03-24 16:03:420ALL CQ-UK 1
2019-03-24 16:00:22MB7ITG-GWALL CQ-UK 3
2019-03-24 15:52:42MW0BXJALL CQ-UK 2
2019-03-24 15:49:49G4WQLALL CQ-UK 5
2019-03-24 15:46:01G4UMEALL CQ-UK 13
2019-03-24 15:34:49MM6ORUALL CQ-UK 6
2019-03-24 15:34:41MM6ORUALL CQ-UK 7
2019-03-24 15:34:23MB7AOK-GWALL CQ-UK 12
2019-03-24 15:34:19MB7AOK-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 15:28:19EI4EWALL CQ-UK 1
2019-03-24 15:24:31GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 15:14:26M3XXCALL CQ-UK 5
2019-03-24 15:08:31GM0MRJ/400ALL CQ-UK 17
2019-03-24 15:08:20MB7ITG-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 15:08:14MB7ITG-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 15:07:56GM0MRJ/400ALL CQ-UK 13
2019-03-24 15:01:12ALL-STAR--ALL CQ-UK 10
2019-03-24 15:00:48OZ3ABALL CQ-UK 7
2019-03-24 14:59:022E0DJWALL CQ-UK 2
2019-03-24 14:58:07ECHO-LINK-ALL CQ-UK 13
2019-03-24 14:57:24M0UTCALL CQ-UK 20
2019-03-24 14:56:59ECHO-LINK-ALL CQ-UK 8
2019-03-24 14:56:392M0JVRALL CQ-UK 10
2019-03-24 14:55:14M0UTCALL CQ-UK 23
2019-03-24 14:55:047240577ALL CQ-UK 8
2019-03-24 14:54:272M0JVRALL CQ-UK 31
2019-03-24 14:54:09M0UTCALL CQ-UK 17
2019-03-24 14:53:562M0JVRALL CQ-UK 7
2019-03-24 14:53:47G4UMEALL CQ-UK 4
2019-03-24 14:53:35M0UTCALL CQ-UK 9
2019-03-24 14:50:55G4UMEALL CQ-UK 36
2019-03-24 14:48:03M0UTCALL CQ-UK 47
2019-03-24 14:45:50G4UMEALL CQ-UK 9
2019-03-24 14:44:15M0UTCALL CQ-UK 28
2019-03-24 14:42:01G4UMEALL CQ-UK 11
2019-03-24 14:40:23M0UTCALL CQ-UK 34
2019-03-24 14:39:52G4UMEALL CQ-UK 26
2019-03-24 14:39:40M0UTCALL CQ-UK 9
2019-03-24 14:37:26ECHO-LINK-ALL CQ-UK 10
2019-03-24 14:35:542M0JVRALL CQ-UK 26
2019-03-24 14:34:26G4UMEALL CQ-UK 25
2019-03-24 14:32:592M0JVRALL CQ-UK 17
2019-03-24 14:31:23ECHO-LINK-ALL CQ-UK 29
2019-03-24 14:31:142M0JVRALL CQ-UK 2
2019-03-24 14:28:28G4UMEALL CQ-UK 39
2019-03-24 14:27:292M0JVRALL CQ-UK 53
2019-03-24 14:26:00ECHO-LINK-ALL CQ-UK 25
2019-03-24 14:23:56G4UMEALL CQ-UK 56
2019-03-24 14:23:132M0JVRALL CQ-UK 41
2019-03-24 14:22:28ECHO-LINK-ALL CQ-UK 42
2019-03-24 14:22:112M0JVRALL CQ-UK 9
2019-03-24 14:22:03G4UMEALL CQ-UK 5
2019-03-24 14:21:572M0JVRALL CQ-UK 2
2019-03-24 14:20:17ECHO-LINK-ALL CQ-UK 38
2019-03-24 14:18:07ECHO-LINK-ALL CQ-UK 3
2019-03-24 14:14:55G4UMEALL CQ-UK 0
2019-03-24 14:13:55ECHO-LINK-ALL CQ-UK 55
2019-03-24 14:12:39G4UMEALL CQ-UK 8
2019-03-24 14:11:36ECHO-LINK-ALL CQ-UK 59
2019-03-24 14:10:01G4UMEALL CQ-UK 28
2019-03-24 14:09:23ECHO-LINK-ALL CQ-UK 35
2019-03-24 14:07:13G4UMEALL CQ-UK 2
2019-03-24 14:06:39ECHO-LINK-ALL CQ-UK 31
2019-03-24 14:05:26G4UMEALL CQ-UK 5
2019-03-24 14:05:08ECHO-LINK-ALL CQ-UK 15
2019-03-24 14:04:52G4UMEALL CQ-UK 7
2019-03-24 14:04:42ECHO-LINK-ALL CQ-UK 7
2019-03-24 14:04:00ECHO-LINK-ALL CQ-UK 12
2019-03-24 14:03:352E0DJWALL CQ-UK 1
2019-03-24 14:02:562E0DJWALL CQ-UK 1
2019-03-24 14:02:482E0DJWALL CQ-UK 1
2019-03-24 14:02:27G6JUPALL CQ-UK 1
2019-03-24 14:00:132E0DJWALL CQ-UK 0
2019-03-24 13:59:572E0DJWALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:58:20G0NHOALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:57:56G0NHOALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:57:31MB7ISN/GWALL CQ-UK 3
2019-03-24 13:57:12GM4AUPALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:57:07G0NHOALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:56:50GW6STK-ROBALL CQ-UK 3
2019-03-24 13:56:47IW2OHH-NDALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:56:29JR1FVKALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:55:12GM7KBKALL CQUK 4
2019-03-24 13:54:56F4HESALL F4HES 0
2019-03-24 13:54:33F4HESALL F4HES 0
2019-03-24 13:54:07ECHO-LINK-ALL CQ-UK 8
2019-03-24 13:52:42M0AQC-ALANALL GB7JM 0
2019-03-24 13:52:192E0DIQALL CQ-UK 4
2019-03-24 13:52:14MB7ITG-GWALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:52:08MB7ITG-GWALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:47:05GW1LFNALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:46:34G7PXM*****E58We G7PXM 2
2019-03-24 13:45:31F4HESALL F4HES 1
2019-03-24 13:45:29F4HESALL F4HES 1
2019-03-24 13:41:36G0DUQALL G0DUQ 2
2019-03-24 13:41:30G0DUQALL G0DUQ 3
2019-03-24 13:41:192W0MZSALL CQ-UK 0
2019-03-24 13:36:37GM7KBKALL CQUK 4
2019-03-24 13:36:08GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 13:35:44GM7KBKALL CQUK 5
2019-03-24 13:35:00MB7ITG-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:34:56MI5DAW-RICALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:34:19MB7ITG-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:29:522E0STEALL CQ-UK 2
2019-03-24 13:29:27GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 13:27:46GM7KBKALL CQUK 4
2019-03-24 13:27:27GM7KBKALL CQUK 2
2019-03-24 13:26:222E0HCT-NDALL CQ-UK 7
2019-03-24 13:26:22M6GOG-MARKALL M6GOG 0
2019-03-24 13:25:212E0HCT-NDALL CQ-UK 29
2019-03-24 13:25:042E0VBV-VICALL CQ-UK 14
2019-03-24 13:24:452E0HCT-NDALL CQ-UK 12
2019-03-24 13:23:27G0GJL-SEANALL GB7PT 12
2019-03-24 13:23:24TEAMSPEAKALL CQ-UK 3
2019-03-24 13:21:182E0HCT-NDALL CQ-UK 34
2019-03-24 13:21:022E0VBV-VICALL CQ-UK 12
2019-03-24 13:20:122E0HCT-NDALL CQ-UK 6
2019-03-24 13:19:112E0HCT-NDALL CQ-UK 31
2019-03-24 13:19:012E0HCT-NDALL CQ-UK 10
2019-03-24 13:18:407240577ALL CQ-UK 18
2019-03-24 13:18:39IW2OHH-NDALL CQ-UK 1
2019-03-24 13:18:172E0HCT-NDALL CQ-UK 17
2019-03-24 13:18:097240577ALL CQ-UK 5
2019-03-24 13:17:522E0HCT-NDALL CQ-UK 9
2019-03-24 13:17:417240577ALL CQ-UK 5
2019-03-24 13:17:312E0HCT-NDALL CQ-UK 5
2019-03-24 13:16:402E0VBV-VICALL CQ-UK 48
2019-03-24 13:16:092E0HCT-NDALL CQ-UK 24
2019-03-24 13:15:562E0VBV-VICALL CQ-UK 10
2019-03-24 13:15:432E0HCT-NDALL CQ-UK 5
2019-03-24 13:15:192E0HCT-NDALL CQ-UK 8
2019-03-24 13:15:102E0VBV-VICALL CQ-UK 7
2019-03-24 13:14:292E0HCT-NDALL CQ-UK 39
2019-03-24 13:13:57MM6ORUALL CQ-UK 28
2019-03-24 13:13:372E0HCT-NDALL CQ-UK 18
2019-03-24 13:12:50MI5DAW-RICALL CQ-UK 45
2019-03-24 13:11:592E0HCT-NDALL CQ-UK 47
2019-03-24 13:11:05MI5DAW-RICALL CQ-UK 52
2019-03-24 13:10:30MM6ORUALL CQ-UK 32
2019-03-24 13:09:56MI5DAW-RICALL CQ-UK 21
2019-03-24 13:09:382E0HCT-NDALL CQ-UK 13
2019-03-24 13:09:30MI5DAW-RICALL CQ-UK 3
2019-03-24 13:09:24MI5DAW-RICALL CQ-UK 5
2019-03-24 13:09:142E0HCT-NDALL CQ-UK 4
2019-03-24 13:08:58MI5DAW-RICALL CQ-UK 3
2019-03-24 13:07:592E0HCT-NDALL CQ-UK 56
2019-03-24 13:07:49MM6ORUALL CQ-UK 7
2019-03-24 13:07:27MM6ORUALL CQ-UK 21
2019-03-24 13:07:14MM6ORUALL CQ-UK 12
2019-03-24 13:06:232E0HCT-NDALL CQ-UK 45
2019-03-24 13:06:07MM6ORUALL CQ-UK 13
2019-03-24 13:05:41MM6ORUALL CQ-UK 25
2019-03-24 13:03:272E0HCT-NDALL CQ-UK 8
2019-03-24 13:02:11MM6ORUALL CQ-UK 13
2019-03-24 13:00:542E0HCT-NDALL CQ-UK 10
2019-03-24 13:00:26MM6ORUALL CQ-UK 26
2019-03-24 13:00:13MI5DAW-RICALL CQ-UK 7
2019-03-24 12:59:53MI5DAW-RICALL CQ-UK 19
2019-03-24 12:59:11MM6ORUALL CQ-UK 38
2019-03-24 12:59:04MM6ORUALL CQ-UK 6
2019-03-24 12:58:122E0HCT-NDALL CQ-UK 47
2019-03-24 12:57:38MM6ORUALL CQ-UK 30
2019-03-24 12:56:322E0HCT-NDALL CQ-UK 35
2019-03-24 12:56:03MI5DAW-RICALL CQ-UK 21
2019-03-24 12:55:57MM6ORUALL CQ-UK 2
2019-03-24 12:54:562E0HCT-NDALL CQ-UK 48
2019-03-24 12:54:51MM6ORUALL CQ-UK 3
2019-03-24 12:54:31MM6ORUALL CQ-UK 18
2019-03-24 12:54:252E0HCT-NDALL CQ-UK 4
2019-03-24 12:53:49MI5DAW-RICALL CQ-UK 29
2019-03-24 12:53:43MI5DAW-RICALL CQ-UK 5
2019-03-24 12:53:382E0HCT-NDALL CQ-UK 4
2019-03-24 12:52:59MM6ORUALL CQ-UK 35
2019-03-24 12:52:13MI5DAW-RICALL CQ-UK 40
2019-03-24 12:51:46MM6ORUALL CQ-UK 22
2019-03-24 12:51:30MI5DAW-RICALL CQ-UK 12
2019-03-24 12:51:25MI5DAW-RICALL CQ-UK 2
2019-03-24 12:51:032E0ENNALL CQ-UK 2
2019-03-24 12:50:35G8MCTALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:49:54JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:47:49G0SSZALL CQ-UK 25
2019-03-24 12:46:46M0UTCALL CQ-UK 56
2019-03-24 12:46:12G0SSZALL CQ-UK 29
2019-03-24 12:45:52M0UTCALL CQ-UK 13
2019-03-24 12:45:39G0SSZALL CQ-UK 3
2019-03-24 12:45:33G0SSZALL CQ-UK 5
2019-03-24 12:45:29G0SSZALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:43:34M0UTCALL CQ-UK 37
2019-03-24 12:42:562E0HCT-NDALL CQ-UK 35
2019-03-24 12:42:41M0UTCALL CQ-UK 14
2019-03-24 12:41:402E0HCT-NDALL CQ-UK 18
2019-03-24 12:40:10M0UTCALL CQ-UK 29
2019-03-24 12:39:282E0HCT-NDALL CQ-UK 41
2019-03-24 12:39:03M0UTCALL CQ-UK 23
2019-03-24 12:36:432E0HCT-NDALL CQ-UK 15
2019-03-24 12:34:50M0UTCALL CQ-UK 51
2019-03-24 12:33:502E0HCT-NDALL CQ-UK 54
2019-03-24 12:33:16M0UTCALL CQ-UK 32
2019-03-24 12:32:542E0HCT-NDALL CQ-UK 16
2019-03-24 12:32:49M0UTCALL CQ-UK 4
2019-03-24 12:32:382E0HCT-NDALL CQ-UK 9
2019-03-24 12:32:162E0HCT-NDALL CQ-UK 8
2019-03-24 12:30:51G0PNM-PETEALL CQ-UK 8
2019-03-24 12:30:32G0DUQ-ROBALL CQ-UK 12
2019-03-24 12:30:13G0DUQ-ROBALL CQ-UK 17
2019-03-24 12:29:49G0PNM-PETEALL CQ-UK 19
2019-03-24 12:29:08G0DUQ-ROBALL CQ-UK 34
2019-03-24 12:28:56G0PNM-PETEALL CQ-UK 8
2019-03-24 12:28:36G0DUQ-ROBALL CQ-UK 10
2019-03-24 12:28:29G0DUQ-ROBALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:26:53VA3CZKALL CQUK 2
2019-03-24 12:24:52G0DUQ-ROBALL CQ-UK 7
2019-03-24 12:24:48G0DUQALL CQ-UK 3
2019-03-24 12:24:41G0DUQ-ROBALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:22:58KI5DVSALL KI5DVS 3
2019-03-24 12:20:32JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:20:19G0PNM-PETEALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:18:54MB7AOK-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:18:46MB7AOK-GWALL CQ-UK 5
2019-03-24 12:18:31GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 12:17:31GM7KBKALL CQUK 4
2019-03-24 12:14:57GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 12:14:04GM7KBKALL CQUK 4
2019-03-24 12:11:49G0UKRALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:11:39G0UKRALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:10:15G4ZTM/NEVALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:09:03GM7KBKALL CQUK 2
2019-03-24 12:08:24G4ZJO-DOCALL CQ-UK 1
2019-03-24 12:07:40MI5DAW-RICALL MB6RK 2
2019-03-24 12:07:32GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 12:07:09GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 12:06:28GM7KBKALL CQUK 1
2019-03-24 12:03:11G7PXM*****E58We G7PXM 1
2019-03-24 12:01:20JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-03-24 11:59:092E0DJWALL CQ-UK 2
2019-03-24 11:58:472346540ALL CQ-UK 2
2019-03-24 11:57:392E0DJWALL CQ-UK 2
2019-03-24 11:56:43DL2MFJALL CQ-UK 6
2019-03-24 11:55:26M0UTCALL CQ-UK 15
2019-03-24 11:54:05DL2MFJALL CQ-UK 15
2019-03-24 11:51:48M0UTCALL CQ-UK 14
2019-03-24 11:50:48DL2MFJALL CQ-UK 55
2019-03-24 11:49:14M0UTCALL CQ-UK 31
2019-03-24 11:47:50DL2MFJALL CQ-UK 19
2019-03-24 11:46:15M0UTCALL CQ-UK 31
2019-03-24 11:45:47DL2MFJALL CQ-UK 22
2019-03-24 11:45:27M0UTCALL CQ-UK 16
2019-03-24 11:45:02DL2MFJALL CQ-UK 8
2019-03-24 11:37:27G7PXM*****E58We G7PXM 2
2019-03-24 11:37:020ALL CQ-UK 4
2019-03-24 11:23:56GM8SAUALL MS0SIA 2
2019-03-24 11:23:032E0DJWALL CQ-UK 1
2019-03-24 11:15:51TEAMSPEAKALL CQ-UK 3
2019-03-24 11:09:39G0GJL-SEANALL CQ-UK 1
2019-03-24 11:09:31G0GJL-SEANALL CQ-UK 1
2019-03-24 11:07:50GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 11:06:03GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 10:57:32G0AOOALL CQ-UK 6
2019-03-24 10:57:25VK4NGAALL CQ-UK 2
2019-03-24 10:57:01VK4NGAALL CQ-UK 1
2019-03-24 10:56:30MI0PJLALL MB6RK 3
2019-03-24 10:56:17VK4NGAALL CQ-UK 3
2019-03-24 10:51:49G7VECALL CQ-UK 5
2019-03-24 10:51:26GM8SAUALL MS0SIA 19
2019-03-24 10:51:09MB7ITG-GWALL CQ-UK 13
2019-03-24 10:50:35G7VECALL CQ-UK 31
2019-03-24 10:49:48MB7ITG-GWALL CQ-UK 32
2019-03-24 10:49:14G7VECALL CQ-UK 33
2019-03-24 10:49:05MB7ITG-GWALL CQ-UK 7
2019-03-24 10:48:32MB7ITG-GWALL CQ-UK 4
2019-03-24 10:48:32LA6ZRA-7*****E5iuy LA6ZRA 0
2019-03-24 10:48:27G0UKRALL CQ-UK 2
2019-03-24 10:48:12MB7ITG-GWALL CQ-UK 13
2019-03-24 10:48:03MB7ITG-GWALL CQ-UK 6
2019-03-24 10:47:212M0JVRALL CQ-UK 3
2019-03-24 10:47:11G7VECALL CQ-UK 7
2019-03-24 10:47:002M0JVRALL CQ-UK 4
2019-03-24 10:46:05G7VECALL CQ-UK 52
2019-03-24 10:45:452M0JVRALL CQ-UK 12
2019-03-24 10:44:56G7VECALL CQ-UK 46
2019-03-24 10:44:122M0JVRALL CQ-UK 36
2019-03-24 10:43:15G7VECALL CQ-UK 55
2019-03-24 10:42:342M0JVRALL CQ-UK 35
2019-03-24 10:41:27G7VECALL CQ-UK 5
2019-03-24 10:40:472M0JVRALL CQ-UK 31
2019-03-24 10:39:16G7VECALL CQ-UK 28
2019-03-24 10:38:242M0JVRALL CQ-UK 43
2019-03-24 10:37:15G7VECALL CQ-UK 7
2019-03-24 10:35:572M0JVRALL CQ-UK 8
2019-03-24 10:33:58G7VECALL CQ-UK 57
2019-03-24 10:32:272M0JVRALL CQ-UK 22
2019-03-24 10:31:35G7VECALL CQ-UK 50
2019-03-24 10:29:13G7VECALL CQ-UK 20
2019-03-24 10:27:402M0JVRALL CQ-UK 22
2019-03-24 10:26:43G7VECALL CQ-UK 55
2019-03-24 10:25:31G7VECALL CQ-UK 11
2019-03-24 10:25:29VK4NGAALL CQ-UK 1
2019-03-24 10:25:20VK4NGAALL CQ-UK 2
2019-03-24 10:24:082M0JVRALL CQ-UK 6
2019-03-24 10:23:43G7VECALL CQ-UK 23
2019-03-24 10:23:32G7VECALL CQ-UK 9
2019-03-24 10:21:21G7VECALL CQ-UK 11
2019-03-24 10:20:462M0JVRALL CQ-UK 28
2019-03-24 10:20:33G7VECALL CQ-UK 11
2019-03-24 10:20:192M0JVRALL CQ-UK 4
2019-03-24 10:19:29G7VECALL CQ-UK 36
2019-03-24 10:17:33M0SGS-STUALL CQ-UK 47
2019-03-24 10:15:13G7VECALL CQ-UK 15
2019-03-24 10:15:112E0ENNALL CQ-UK 1
2019-03-24 10:13:19M0SGS-STUALL CQ-UK 45
2019-03-24 10:12:58G7VECALL CQ-UK 17
2019-03-24 10:12:35M0SGS-STUALL CQ-UK 15
2019-03-24 10:12:29WJ4WALL CQ-UK 3
2019-03-24 10:12:07G7VECALL CQ-UK 6
2019-03-24 10:09:07G1SYSALL CQ-UK 1
2019-03-24 10:08:32G3ZFZALL CQ-UK 2
2019-03-24 10:07:24G4WQBALL CQ-UK 4
2019-03-24 10:06:25G7VECALL CQ-UK 6
2019-03-24 10:05:56G7VECALL CQ-UK 6
2019-03-24 10:04:47G7VECALL CQ-UK 7
2019-03-24 10:01:49G4ZTM/NEVALL CQ-UK 17
2019-03-24 10:01:09GM0MRJ/400ALL CQ-UK 36
2019-03-24 09:59:52G4ZTM/NEVALL CQ-UK 13
2019-03-24 09:59:35G4ZTM/NEVALL CQ-UK 16
2019-03-24 09:58:11G4ZTM/NEVALL CQ-UK 20
2019-03-24 09:57:01GM0MRJ/400ALL CQ-UK 4
2019-03-24 09:56:09G4ZTM/NEVALL CQ-UK 44
2019-03-24 09:55:53GM0MRJ/400ALL CQ-UK 12
2019-03-24 09:55:20ECHO-LINK-ALL CQ-UK 5
2019-03-24 09:54:28OZ1LUHALL CQ-UK 6
2019-03-24 09:52:51JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 7
2019-03-24 09:52:20JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 19
2019-03-24 09:51:35VK3KLIALL CQ-UK 40
2019-03-24 09:50:29JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 2
2019-03-24 09:50:26JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 1
2019-03-24 09:49:24VK3KLIALL CQ-UK 55
2019-03-24 09:48:16JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 4
2019-03-24 09:47:01VK3KLIALL CQ-UK 10
2019-03-24 09:46:32JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 22
2019-03-24 09:46:15VK3KLIALL CQ-UK 13
2019-03-24 09:45:34JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 9
2019-03-24 09:28:32G7PXM*****E58We G7PXM 1
2019-03-24 09:22:39EI4EWALL CQ-UK 2
2019-03-24 09:20:462E0EPBALL CQUK 0
2019-03-24 09:19:162E0EPBALL CQUK 1
2019-03-24 09:09:43G7PXM*****E58We G7PXM 6
2019-03-24 09:09:26MM6LOYALL CQ-UK 1
2019-03-24 09:01:19G0DUQALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:56:15VK3NXTALL CQ-UK 3
2019-03-24 08:50:02LA3RIAALL CQ-UK 6
2019-03-24 08:48:03GM7KBKALL CQUK 4
2019-03-24 08:47:46GM7KBKALL CQUK 4
2019-03-24 08:47:06GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 08:44:44G0DUQALL G0DUQ 10
2019-03-24 08:41:50G6ZBOALL CQ-UK 2
2019-03-24 08:41:47G6ZBOALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:41:43G6ZBOALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:41:10GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 08:40:10GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 08:39:572E0EPBALL CQUK 0
2019-03-24 08:39:07VE7LE-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:39:02VE7LE-GWALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:39:01G6ZBOALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:38:14VE7LE-GWALL CQ-UK 10
2019-03-24 08:37:28VE7LEEALL CQ-UK 42
2019-03-24 08:37:11VE7LE-GWALL CQ-UK 8
2019-03-24 08:36:18VE7LEEALL CQ-UK 49
2019-03-24 08:36:00VE7LE-GWALL CQ-UK 8
2019-03-24 08:35:46VE7LEEALL CQ-UK 12
2019-03-24 08:35:28VE7LE-GWALL CQ-UK 7
2019-03-24 08:34:43VE7LEEALL CQ-UK 42
2019-03-24 08:34:31VE7LE-GWALL CQ-UK 5
2019-03-24 08:34:12VE7LEEALL CQ-UK 10
2019-03-24 08:33:48VE7LE-GWALL CQ-UK 2
2019-03-24 08:33:18GM7KBKALL CQUK 6
2019-03-24 08:32:22GM7KBKALL CQUK 3
2019-03-24 08:29:39G7PXM*****E58We G7PXM 13
2019-03-24 08:27:362E0EPBALL CQUK 2
2019-03-24 08:25:222E0BRQALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:24:09G4ZTM/NEVALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:23:05G6HTLALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:18:52EI4EWALL CQ-UK 2
2019-03-24 08:12:54G4EIDALL G4EID 1
2019-03-24 08:09:58G7PXM*****E58We G7PXM 2
2019-03-24 08:06:47G6JUPALL CQ-UK 1
2019-03-24 08:06:34G6JUPALL CQ-UK 1
2019-03-24 07:56:40G4EIDALL G4EID 1
2019-03-24 07:40:32LA3RIAALL CQ-UK 11
2019-03-24 07:40:01PA0SWXALL CQ-UK 2
2019-03-24 07:39:42LA3RIAALL CQ-UK 13
2019-03-24 07:39:32PA0SWXALL CQ-UK 5
2019-03-24 07:39:24PA0SWXALL CQ-UK 7
2019-03-24 07:39:17PA0SWXALL CQ-UK 5
2019-03-24 07:39:00LA3RIAALL CQ-UK 13
2019-03-24 07:38:36PA0SWXALL CQ-UK 2
2019-03-24 07:38:30PA0SWXALL CQ-UK 5
2019-03-24 07:38:04LA3RIAALL CQ-UK 13
2019-03-24 07:37:42LA3RIAALL CQ-UK 11
2019-03-24 07:37:32PA0SWXALL CQ-UK 5
2019-03-24 07:37:14VK2AHALL CQ-UK 5
2019-03-24 07:36:31VK2AHALL CQ-UK 33
2019-03-24 07:36:18PA0SWXALL CQ-UK 2
2019-03-24 07:36:15PA0SWXALL CQ-UK 2
2019-03-24 07:35:52VK2AHALL CQ-UK 20
2019-03-24 07:34:58LA3RIAALL CQ-UK 49
2019-03-24 07:34:06VK2AHALL CQ-UK 47
2019-03-24 07:33:43LA3RIAALL CQ-UK 18
2019-03-24 07:32:48VK2AHALL CQ-UK 49
2019-03-24 07:31:27LA3RIAALL CQ-UK 16
2019-03-24 07:30:55VK2AHALL CQ-UK 28
2019-03-24 07:30:30VK2AHALL CQ-UK 21
2019-03-24 07:30:14LA3RIAALL CQ-UK 9
2019-03-24 07:29:46VK2AHALL CQ-UK 23
2019-03-24 07:29:32LA3RIAALL CQ-UK 9
2019-03-24 07:29:11VK2AHALL CQ-UK 17
2019-03-24 07:19:33LA3RIAALL CQ-UK 8
2019-03-24 07:18:10LA3RIAALL CQ-UK 10
2019-03-24 07:17:37LA3RIAALL CQ-UK 6
2019-03-24 07:17:13LA3RIAALL CQ-UK 11
2019-03-24 07:14:57ZELLO-CQUKALL CQ-UK 4
2019-03-24 07:14:41ZELLO-CQUKALL CQ-UK 7
2019-03-24 07:02:33LA3RIAALL CQ-UK 1
2019-03-24 06:55:51JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 10
2019-03-24 06:54:20JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 1
2019-03-24 06:42:49ON3XRALL CQ-UK 1
2019-03-24 06:37:44ON3XRALL CQ-UK 2
2019-03-24 06:27:26LA3RIAALL CQ-UK 1
2019-03-24 06:22:58LA3RIAALL CQ-UK 2
2019-03-24 05:44:26ZELLO-CQUKALL CQ-UK 4
2019-03-24 05:35:15VE7LEEALL CQ-UK 5
2019-03-24 05:23:00N4OSXALL CQ-UK 1
2019-03-24 05:21:23KC0CNIALL KC0CNI 4
2019-03-24 05:20:40KC0CNIALL KC0CNI 4
2019-03-24 05:04:36VK3MDHALL CQ-UK 5
2019-03-24 04:26:25ZELLO-CQUKALL CQ-UK 4
2019-03-24 04:26:03VK3TBSALL CQ-UK 3
2019-03-24 04:25:54VK3TBSALL CQ-UK 1
2019-03-24 04:25:45ZELLO-CQUKALL CQ-UK 1
2019-03-24 04:25:38VK3TBSALL CQ-UK 1
2019-03-24 04:22:41JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-03-24 04:17:33JR1FVKALL CQ-UK 0
2019-03-24 03:45:07ZL1AZTALL CQ-UK 4
2019-03-24 03:28:00WB6OZZ-DONALL CQ-UK 0
2019-03-24 03:27:59WB6OZZ-DONALL CQ-UK 0
2019-03-24 03:22:34JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-03-24 03:22:00JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-03-24 03:21:37JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-03-24 02:44:17KD7RQALL CQ-UK 7
2019-03-24 02:43:55KD7RQALL CQ-UK 9
2019-03-24 02:42:260ALL CQ-UK 23
2019-03-24 02:40:57WB6OVHALL CQ-UK 6
2019-03-24 02:36:19GW1WRV-ROYALL CQ-UK 12
2019-03-24 02:35:02GW1WRV-ROYALL CQ-UK 11
2019-03-24 02:34:09GW1WRV-ROYALL CQ-UK 14
2019-03-24 02:28:58KD7RQALL CQ-UK 0
2019-03-24 02:28:16KD7RQALL CQ-UK 28
2019-03-24 02:26:100ALL CQ-UK 7
2019-03-24 02:20:04M6JPWALL CQ-UK 3
2019-03-24 02:08:530ALL CQ-UK 3
2019-03-24 02:08:25VK3NXTALL CQ-UK 4
2019-03-24 02:08:15VK3NXTALL CQ-UK 3
2019-03-24 02:08:06VK3NXTALL CQ-UK 4
2019-03-24 02:07:25VK3NXTALL CQ-UK 4
2019-03-24 02:07:15VK3NXTALL CQ-UK 2
2019-03-24 01:31:040ALL CQ-UK 2
2019-03-24 01:12:07K9JADALL CQUK 1
2019-03-24 01:06:15GW1WRV-ROYALL CQ-UK 3
2019-03-24 01:05:58WB1GRBALL CQ-UK 8
2019-03-24 01:04:49GW1WRV-ROYALL CQ-UK 7
2019-03-24 01:04:070ALL CQ-UK 3
2019-03-24 01:03:55GW1WRV-ROYALL CQ-UK 2
2019-03-24 01:03:51GW1WRV-ROYALL CQ-UK 2
2019-03-24 01:03:15GW1WRV-ROYALL CQ-UK 2
2019-03-24 01:03:00GW1WRV-ROYALL CQ-UK 1
2019-03-24 00:51:260ALL CQ-UK 1
2019-03-24 00:50:530ALL CQ-UK 6
2019-03-24 00:50:300ALL CQ-UK 3
2019-03-24 00:19:58N8GYALL CQ-UK 2
2019-03-24 00:13:212E1RSB/RAYALL CQ-UK 27
2019-03-24 00:12:22VK4NGAALL CQ-UK 54
2019-03-24 00:10:262E1RSB/RAYALL CQ-UK 50
2019-03-24 00:09:19VK4NGAALL CQ-UK 1
2019-03-24 00:08:312E1RSB/RAYALL CQ-UK 39
2019-03-24 00:08:18VK4NGAALL CQ-UK 9
2019-03-24 00:07:562E1RSB/RAYALL CQ-UK 16
2019-03-24 00:07:21VK4NGAALL CQ-UK 6
2019-03-24 00:04:452E1RSBALL CQ-UK 2
2019-03-24 00:04:252E1RSBALL CQ-UK 1
2019-03-24 00:03:092E1RSB/RAYALL CQ-UK 14
2019-03-24 00:02:19VK2GPALL CQ-UK 6
2019-03-24 00:01:592E1RSB/RAYALL CQ-UK 14
2019-03-24 00:01:16VK2GPALL CQ-UK 7
2019-03-24 00:01:092E1RSB/RAYALL CQ-UK 2
2019-03-24 00:01:042E0FBZ/IANALL CQ-UK 2
2019-03-24 00:00:452E1RSB/RAYALL CQ-UK 18
2019-03-24 00:00:292E0FBZ/IANALL CQ-UK 13
2019-03-24 00:00:06VK4NGAALL CQ-UK 1
YSFReflector-Dashboard V 20170321-1 | Last Reload 2019-03-24, 19:41:14 (UTC) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard